Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Kinh nghiệm CPH tại cty Vận tải hành khách Hải Hưng

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1061 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

lêi më ®Çu
VÊn ®Ò ®æi míi vµ n©ng cao hiÖu qu¶ doanh nghiÖp Nhµ níc lu«n lµ
mèi quan t©m cña §¶ng tõ n¨m 1986 ®Õn nay, NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø 3
Ban chÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng kho¸ IX nhËn ®Þnh: "Kinh tÕ Nhµ níc cã
vai trß quyÕt ®Þnh trong viÖc gi÷ v÷ng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, Ên
®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ chÝnh trÞ x· héi cña ®Êt níc lµ chñ lùc trong
héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi". §Èy m¹nh cæ phÇn ho¸ nh÷ng doanh nghiÖp
Nhµ níc mµ Nhµ níc kh«ng cÇn gi÷ 100% vèn - xem ®ã lµ kh©u quan
träng ®Ó chuyÓn biÕn c¬ b¶n trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ doanh nghiÖp
nhµ níc.
NhËn thøc ®îc chñ tr¬ng còng nh ph¬ng híng cña §¶ng vµ Nhµ níc
ta cïng víi xu thÕ ph¸t triÓn x· héi nãi chung, C«ng ty «t« vËn t¶i hµnh
kh¸ch H¶i Hng - Côc ®êng bé ViÖt Nam thuéc Bé giao th«ng vËn t¶i ®·
tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ theo chñ tr¬ng cña Nhµ níc vµ Bé giao th«ng vËn
t¶i.
Cæ phÇn ho¸ lµ mét gi¶i ph¸p ®óng ®¾n vµ hiÖu qu¶ tiÕn hµnh ®æi
míi C«ng ty. Tuy nhiªn vËn t¶i lµ kh©u dÞch vô mang tÝnh x· héi ho¸ cao,
qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ t¹i C«ng ty «t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i Hng cßn
nhiÒu bÊt cËp h¹n chÕ.
Sau thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty «t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i Hng,
®îc sù gióp ®ì, híng dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o ThS. §ç Thanh Hµ, c¸c
thÇy c« trong khoa Qu¶n lý Kinh doanh - Trêng §¹i häc Qu¶n lý Kinh
doanh Hµ Néi vµ c« chó c¸n bé trong C«ng ty ®· gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi
"Thùc tr¹ng vµ nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm cæ phÇn ho¸ t¹i C«ng ty cæ
phÇn « t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i Hng"
§Ò tµi ®îc chia lµm 3 phÇn:
PhÇn I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn.
PhÇn II. Thùc tr¹ng cæ phÇn ho¸ t¹i C«ng ty «t« vËn t¶i hµnh
kh¸ch H¶i Hng.
PhÇn III. Bµi häc kinh nghiÖm rót ra tõ viÖc cæ phÇn ho¸ t¹i
C«ng ty « t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i Hng.

SV: Hoµng ViÖt Hng

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp
Do sù h¹n chÕ vÒ mÆt thêi gian còng nh tr×nh ®é nhËn thøc nªn LuËn
v¨n cña em ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. RÊt mong ®îc sù gãp ý
cña thÇy c« vµ tËp thÓ c¸n bé trong C«ng ty ®Ó LuËn v¨n cña em thªm phÇn
phong phó vµ hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Hµ Néi, th¸ng 3 n¨m 2006
Sinh viªn thùc hiÖn
Hoµng ViÖt Hng

SV: Hoµng ViÖt Hng

2

LuËn v¨n tèt nghiÖp
PhÇn i
qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn
cña C«ng ty « t« vËn t¶i hµnh kh¸ch h¶i hng
I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn

C«ng ty « t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i Hng, ®îc thµnh lËp tõ n¨m
1977 theo quy ®Þnh sè 617/Q§-UB uû ban nh©n d©n tØnh H¶i Hng, lµ doanh
nghiÖp cã vèn 100% Nhµ níc, C«ng ty «t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i Hng ®·
vµ ph¸t triÓn kh«n...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
lêi më ®Çu
VÊn ®Ò ®æi míi n©ng cao hiÖu qu¶ doanh nghiÖp Nhµ níc lu«n
i quan t©m cña §¶ng tõ n¨m 1986 ®Õn nay, NghÞ qut Héi nghÞ lÇn thø 3
Ban chÊp nh Trung ¬ng §¶ng kho¸ IX nhËn ®Þnh: "Kinh tÕ N níc cã
vai trß qut ®Þnh trong viÖc gi÷ ng ®Þnh híng x· héi c nghÜa, Ên
®Þnh vµ ph¸t trn kinh tÕ chÝnh trÞ i a ®Êt níc lµ chñ c trong
i nhËp kinh tÕ thÕ giíi". §Èy m¹nh phÇn ho¸ nh÷ng doanh nghiÖp
Nhµ níc mµ Nhµ níc kh«ng n gi÷ 100% n - xem ®ã lµ kh©u quan
träng ®Ó chun biÕn bn trong viÖc n©ng cao hiÖu q doanh nghp
nhµ níc.
NhËn thøc ®îc chñ tr¬ng còng nh ph¬ng híng cña §¶ng Nhµ níc
ta cïng víi xu thÕ ph¸t triÓn héi nãi chung, C«ng ty «t« vËn t¶i hµnh
kh¸ch H¶i Hng - Côc ®êng ViÖt Nam thuéc giao th«ng vËn t¶i ®·
tiÕn hµnh phÇn ho¸ theo chñ tr¬ng cña Nhµ níc giao th«ng vËn
t¶i.
phÇn ho¸ mét gi¶i ph¸p ®óng ®¾n hiÖu qu¶ tiÕn hµnh ®æi
míi C«ng ty. Tuy nhiªn vËn t¶i kh©u dÞch mang tÝnh héi ho¸ cao,
qu¸ tr×nh phÇn ho¸ t¹i C«ng ty «t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i Hng cßn
nhiÒu bÊt cËp h¹n chÕ.
Sau thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty «t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i Hng,
®îc gióp ®ì, híng dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o ThS. §ç Thanh Hµ, c¸c
thÇy trong khoa Qu¶n Kinh doanh - Trêng §¹i häc Qu¶n Kinh
doanh Hµ i vµ c« c c¸n bé trong ng ty ®· gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi
"Thùc tr¹ngnh÷ng bµi häc kinh nghiÖm phÇn ho¸ t¹i C«ng ty
phÇn « t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i Hng"

PhÇn I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn.
PhÇn II. Thùc tr¹ng phÇn ho¸ i C«ng ty «t« n t¶i nh
kh¸ch H¶i Hng.
PhÇn III. Bµi häc kinh nghiÖm t ra viÖc cæ phÇn ho¸ t¹i
C«ng ty « t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i Hng.
SV: Hoµng ViÖt Hng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Kinh nghiệm CPH tại cty Vận tải hành khách Hải Hưng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Kinh nghiệm CPH tại cty Vận tải hành khách Hải Hưng - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Kinh nghiệm CPH tại cty Vận tải hành khách Hải Hưng 9 10 706