Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Lợi nhuận và giải pháp gia tăng lợi nhuận tại cty CP XD nhà số 1

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 1146 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Lêi më ®Çu
Tr¶i qua 15 n¨m ®æi míi, ®· xuÊt hiÖn nhiÒu lo¹i h×nh doanh nghiÖp
thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, tuy lµm ¨n th¨ng trÇm cã kh¸c nhau nhng
phÇn lín doanh nghiÖp ®· rót ra ®îc nhiÒu bµi häc quý gi¸ trong s¶n xuÊt
kinh doanh, thÝch nghi víi kinh tÕ thÞ trêng. NÕu nh trong c¬ chÕ tËp trung
quan liªu bao cÊp, c¸c xÝ nghiÖp quèc doanh ®¬n thuÇn s¶n xuÊt vµ giao
nép s¶n phÈm theo kÕ ho¹ch Ên ®Þnh tõ trªn xuèng mµ kh«ng cÇn quan
t©m ®Õn chÊt lîng, gi¸ thµnh vµ lîi nhuËn th× ngµy nay ®èi mÆt víi kinh tÕ
thÞ trêng, khi mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu ph¶i tÝnh to¸n hiÖu
qu¶ mµ lµ hiÖu qu¶ thËt sù chø kh«ng ph¶i “l·i gi¶, lç thËt” nh tríc ®©y.
Mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu ph¶i ®Æt trªn c¬ së thÞ trêng, n¨ng
suÊt, chÊt lîng, hiÖu qu¶ ®· trë thµnh mèi quan t©m hµng ®Çu cña toµn x·
héi còng nh cña mçi doanh nghiÖp.
C¬ chÕ thÞ trêng ®ßi hái võa n©ng cao n¨ng suÊt, võa t¹o ®iÒu kiÖn cho
viÖc n©ng cao n¨ng suÊt v× lîi Ých sèng cßn cña doanh nghiÖp vµ sù ph¸t
triÓn kinh tÕ x· héi cña c¶ níc. Doanh nghiÖp dùa trªn chiÕn lîc chung
cña c¶ níc ®Ó x©y dùng chiÕn lîc riªng cña m×nh nãi ®óng h¬n lµ dùa trªn
tÝn hiÖu cña thÞ trêng mµ x©y dùng chiÕn lîc theo nguyªn t¾c: ph¶i b¸n
nh÷ng thø mµ thÞ trêng cÇn chø kh«ng ph¶i b¸n nh÷ng g× m×nh cã. Trong
qu¸ tr×nh kinh doanh, c¹nh tranh vµ kh¸t väng lîi nhuËn ®· thùc sù trë
thµnh ®éng lùc th«i thóc c¸c doanh nghiÖp t¨ng cêng ®Çu t, ®æi míi thiÕt
bÞ c«ng nghÖ, ®Çu t vµo nh÷ng ngµnh nghÒ míi… víi môc ®Ých cuèi cïng
lµ ®¹t ®îc chØ tiªu lîi nhuËn ngµy cµng lín. HiÖn nay, cã rÊt nhiÒu ngêi
cßn cha hiÓu râ vÒ lîi nhuËn vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ, hä thêng nhÇm lÉn gi÷a
hai kh¸i niÖm nµy. VËy lîi nhuËn lµ g× vµ cã vai trß nh thÕ nµo ®èi víi
ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp?
Víi môc ®Ých t×m hiÓu vÒ lîi nhuËn vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña
doanh nghiÖp x©y l¾p, em ®· ®Õn thùc tËp t¹i HUDC – 1. Sau mét thêi
gian häc hái, nghiªn cøu em ®· chän ®Ò tµi: “Lîi nhuËn vµ gi¶i ph¸p gia
t¨ng lîi nhuËn t¹i C«ng ty X©y l¾p – Ph¸t triÓn nhµ sè 1 ” . Chuyªn ®Ò
tèt nghiÖp cña em gåm ba ch¬ng:

1

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ lîi nhuËn vµ gi¶i ph¸p gia t¨ng lîi nhuËn
t¹i c¸c doanh nghiÖp
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty X©y
l¾p – Ph¸t triÓn nhµ sè 1 (HUDC-1)
Ch¬ng III: Gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ nh»m gia t¨ng lîi nhuËn t¹i HUDC–1
V× ®iÒu kiÖn thêi gian cã h¹n vµ kiÕn thøc thùc tÕ cha nhiÒu nªn
chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña em cßn cã nh÷ng khuyÕt ®iÓm. Em rÊt mong
nhËn ®îc ý ...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
Tr¶i qua 15 n¨m ®æi míi, ®· xuÊt hiÖn nhiÒu lo¹i h×nh doanh nghiÖp
thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, tuy lµm ¨n th¨ng trÇm kh¸c nhau nhng
phÇn lín doanh nghiÖp ®· rót ra ®îc nhiÒu bµi häc quý gi¸ trong s¶n xuÊt
kinh doanh, thÝch nghi víi kinh tÕ thÞ trêng. NÕu nh trong c¬ chÕ tËp trung
quan liªu bao cÊp, c¸c nghiÖp quèc doanh ®¬n thuÇnn xuÊt vµ giao
nép s¶n phÈm theo kÕ ho¹ch Ên ®Þnh trªn xuèng mµ kh«ng cÇn quan
t©m ®Õn chÊt lîng, gi¸ thµnh vµ lîi nhuËn th× ngµy nay ®èi mÆt víi kinh tÕ
thÞ trêng, khi i ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu ph¶i tÝnh to¸n hiÖu
qu¶ hiÖu qu¶ thËt sù chø kh«ng ph¶i “l·i gi¶, tt” nh tríc ®©y.
Mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu ph¶i ®Æt trªn c¬ së thÞ trêng, n¨ng
suÊt, chÊt lîng, hiÖu qu¶ ®· tthµnh mèi quan t©m hµng ®Çu cña toµn x·
héi còng nh cña mçi doanh nghiÖp.
C¬ chÕ thÞ trêng ®ßi hái võa n©ng cao n¨ng suÊt, võa t¹o ®iÒu kiÖn cho
viÖc n©ng cao n¨ng suÊt lîi Ých sèng cßn cña doanh nghiÖp vµ sù ph¸t
triÓn kinh héi cña níc. Doanh nghiÖp dùa trªn chiÕn lîc chung
cña c¶ níc ®Ó x©y dùng chiÕn lîc riªng cña m×nh nãi ®óng h¬n lµ dùa trªn
tÝn hiÖu cña t trêng mµ x©y dùng chiÕn lîc theo nguyªn c: ph¶i b¸n
nh÷ng thø ttrêng cÇn chø kh«ng ph¶i b¸n nh÷ng g× m×nh cã. Trong
qu¸ tr×nh kinh doanh, c¹nh tranh kt väng lîi nhuËn ®· thùc sù trë
thµnh ®éng lùc th«i thóc c¸c doanh nghiÖp t¨ng cêng ®Çu t, ®æi míi thiÕt
c«ng nghÖ, ®Çu t vµo nh÷ng ngµnh nghÒ míi víi môc ®Ých cuèi cïng
®¹t ®îc c tiªu lîi nhuËn ngµy cµng lín. HiÖn nay, cã rÊt nhiÒu ngêi
cßn cha hiÓuvÒ lîi nhuËnhiÖu qu¶ kinh tÕ, hä thêng nhÇm lÉn gi÷a
hai kh¸i niÖm nµy. VËy lîi nhuËn lµ vai trß nh thÕ nµo ®èi víi
ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp?
Víi môc ®Ých t×m hiÓu lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh cña
doanh nghiÖp x©y l¾p, em ®· ®Õn thùc tËp t¹i HUDC 1. Sau mét thêi
gian häc hái, nghiªn cøu em ®· chän ®Ò tµi: Lîi nhuËn vµ gi¶i ph¸p gia
t¨ng lîi nhuËn t¹i C«ng ty X©y l¾p Ph¸t triÓn nhµ sè 1 . Chuyªn ®Ò
tèt nghiÖp cña em gåm ba ch¬ng:
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Lợi nhuận và giải pháp gia tăng lợi nhuận tại cty CP XD nhà số 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Lợi nhuận và giải pháp gia tăng lợi nhuận tại cty CP XD nhà số 1 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Lợi nhuận và giải pháp gia tăng lợi nhuận tại cty CP XD nhà số 1 9 10 349