Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Lý luận về bộ máy QL của DN

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 1160 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Hµ Träng H¶i - Líp Q7T1

PhÇn I

********
C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y doanh nghiÖp lµ tæng hîp c¸c bé phËn kh¸c nhau cã mèi
liªn hÖ vµ quan hÖ phô thuéc lÉn nhau, ® îc chuyªn m«n ho¸ ®îc giao nh÷ng tr¸ch
nhiÖm quyÒn h¹n nhÊt ®Þnh vµ ®îc s¾p xÕp theo tõng cÊp tõng kh©u nh»m thùc hiÖn
c¸c chøc n¨ng qu¶n lý doanh nghiÖp
C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý lµ h×nh thøc ph©n c«ng lao ®éng trong lÜnh vùc qu¶n
trÞ,cã t¸c ®éng ®Õn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña hÖ thèng qu¶n trÞ.C¬ cÊu tæ chøc mét mÆt
ph¶n ¸nh c¬ cÊu s¶n xuÊt, mÆt kh¸c nã t¸c ®éng tÝch cùc trë l¹i ®Õn qu¸ tr×nh ph¸t
triÓn s¶n xuÊt.

I/ MéT Sè KH¸I NIÖm vÒ qu¶n lý
Theo quan ®iÓm cña Taylo th× : “ Qu¶n lý lµ biÕt ® îc chÝnh x¸c ®iÒu b¹n muèn
ngêi kh¸c lµm vµ sau ®ã hiÓu ® îc r»ng hä ®· hoµn thµnh c«ng viÖc mét c¸ch tèt nhÊt
vµ rÎ nhÊt”.
Theo quan ®iÓm kh¸c th× : “Qu¶n lý lµ mét sù t¸c ®éng cã môc ®Ých ®Õn mét hÖ
thèng nµo ®ã nh»m biÕn ®æi tõ mét tr¹ng th¸i nµy sang mét tr¹ng th¸i kh¸c”.
Qu¶n lý doanh nghiÖp lµ mét qu¸ tr×nh vËn ®éng quy luËt kinh tÕ, quy luËt tù
nhiªn trong viÖc lùa chän vµ x¸c ®Þnh nh÷ng biÖn ph¸p ( kinh tÕ, x· héi, tµi chÝnh kÕ
to¸n...) ®Ó t¸c ®éng ®Õn mét tËp thÓ ngêi lao ®éng vµ th«ng qua hä ®Ó t¸c ®éng ®Õn c¸c
yÕu tè vËt chÊt cña s¶n xuÊt kinh doanh.
Môc ®Ých cña qu¶n lý doanh nghiÖp lµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt vÒ sè l îng vµ chÊt lîng víi chi phÝ thÊp nhÊt vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt,®ång thêi kh«ng ngõng c¶i thiÖn
t×nh h×nh lao ®éng vµ n©ng cao ®êi sèng cho mçi thµnh viªn trong doanh nghiÖp.
Thùc chÊt qu¶n lý doanh nghiÖp lµ qu¶n lý con ngêi, lµ yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸
tr×nh s¶n xuÊt.Quy m« doanh nghiÖp vµ më réng vai trß qu¶n lý ngµy cµng n©ng cao vµ
1

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Hµ Träng H¶i - Líp Q7T1

trë thµnh mét nh©n tè hÕt søc quan träng ®Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng hiÖu qu¶
kinh tÕ cña s¶n xuÊt kinh doanh.

II/ Vai trß chøc N¡NG CñA Bé M¸Y QU¶N Lý §èI VíI C¸C
ho¹t ®éng qu¶n lý cña doanh nghiÖp
1/ Vai trß cña bé m¸y qu¶n lý ®èi víi c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp
XuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm qu¶n lý ta thÊy râ vai trß hÕt søc quan träng cña bé
m¸y qu¶n lý mµ nhiÒu khi quyÕt ®Þnh c¶ sù sèng cßn cña doanh nghiÖp.
NÕu doanh nghiÖp bè trÝ mét bé m¸y qu¶n lý phï hîp th× s¶n xuÊt sÏ ®¹t hiÖu
qu¶ cao tiÕt kiÖm ®îc thêi gian vµ nguyªn liÖu. MÆt kh¸c mét bé m¸y nhÑ sÏ tiÕt kiÖm
®îc chi phÝ vµ cã nh÷ng quyÕt ®Þnh nhanh, ®óng ®¾n.Ngoµi ra trong c«ng t¸c qu¶n lý
biÕt bè trÝ ®óng ngêi ®óng viÖc th× sÏ ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng tiÒm tµng cña c¸ nh©n vµ
tËp thÓ ngêi lao ®éng, ngîc l¹i sÏ g©y ra hËu...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Hµ Träng H¶i - Líp Q7T1
Hµ Träng H¶i - Líp Q7T1
PhÇn I
PhÇn I




 !"#$%&
 !"#$%&
 '&
 '&
()
()
"*+&,!&
"*+&,!&
-./0122345
-./0122345
6"78
6"78
"7893'&):!5"7
"7893'&):!5"7
),%&&0")9+&;"7),<=
),%&&0")9+&;"7),<=
7-7/%=&>5)?+&0")9
7-7/%=&>5)?+&0")9
)@-7/<
)@-7/<
I/
I/
MéT Sè KH¸I NIÖm vÒ qu¶n lý
MéT Sè KH¸I NIÖm vÒ qu¶n lý
A1"&@;A9BCD780&
A1"&@;A9BCD780&
>/&*+
>/&*+


E!-&@&
E!-&@&
)4F&G'!
)4F&G'!
!)HI<
!)HI<
A1"&@9BCD78-5&#&>&0
A1"&@9BCD78-5&#&>&0
&40&2)+-)+I<
&40&2)+-)+I<
D78")9!&"0%"5
D78")9!&"0%"5
 )!5F!/&,(J0%/G%>0
 )!5F!/&,(J0%/G%>0
<<<K&@&&0@
<<<K&@&&0@
E&!'"F&@&&0
E&!'"F&@&&0
0!;-7/<
0!;-7/<
L#&>;"78)@-7/!*-
L#&>;"78)@-7/!*-
!
!
M
M
!N>!"70%&OE'27
!N>!"70%&OE'27
99&!3&E-P! )<
99&!3&E-P! )<
A5"78"78
A5"78"78
E%07;"
E%07;"
)9-7/<D'!?)!)Q"783!
)9-7/<D'!?)!)Q"783!
R
R
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Lý luận về bộ máy QL của DN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Lý luận về bộ máy QL của DN - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Lý luận về bộ máy QL của DN 9 10 904