Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Mở rộng thị trường tại cty may Chiến Thắng

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 1388 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
§èi víi bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo, dï lµ doanh nghiÖp th¬ng m¹i hay
doanh nghiÖp s¶n xuÊt muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ph¶i cã thÞ trêng ®Ó tiªu thô s¶n
phÈm cña m×nh. Doanh nghiÖp th¬ng m¹i th× ho¹t ®éng chñ yÕu lµ trªn thÞ trêng.
Doanh nghiÖp c«ng nghiÖp ph¶i ho¹t ®éng c¶ trªn lÜnh vùc s¶n xuÊt c¶ trªn thÞ trêng. Muèn duy tr× vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt ph¶i lµm tèt kh©u tiªu thô vµ viÖc ®ã chØ
thùc hiÖn ®îc qua viÖc më réng thÞ trêng.
Tríc kia trong c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp, doanh nghiÖp kh«ng ph¶i
lo vÒ thÞ trêng tiªu thô. S¶n phÈm doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra ®îc Nhµ níc ph©n
phèi ®Õn c¸c ®¬n vÞ vµ c¸ nh©n cã nhu cÇu. Ngµy nay víi c¬ chÕ thÞ tr êng cã sù
qu¶n lÝ cña Nhµ níc, mäi doanh nghiÖp s¶n xuÊt ngoµi viÖc ph¶i thùc hiÖn tèt s¶n
xuÊt, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cßn ph¶i t×m ra cho m×nh mét thÞ trêng phï hîp
®Ó tiªu thô nh÷ng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. Trong khi ®ã, thÞ trêng th× cã h¹n vÒ khèi
lîng tiªu dïng. Do vËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i c¹nh tranh víi nhau ®Ó gi÷ cho
m×nh phÇn thÞ trêng cò vµ t×m kiÕm më réng thªm nh÷ng thÞ trêng míi ®Ó më
réng s¶n xuÊt kinh doanh.
Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty May ChiÕn Th¾ng em nhËn thÊy ho¹t
®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty hiÖn nay chñ yÕu lµ gia c«ng theo ®¬n ®Æt
hµng cña kh¸ch níc ngoµi. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®· ®¹t ®îc nh÷ng yªu cÇu vÒ ®¶m
b¶o chÊt lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra, s¶n phÈm ®· ®îc nh÷ng kh¸ch hµng níc
ngoµi khã tÝnh nh c¸c níc EU chÊp nhËn. Tuy nhiªn, nÕu chØ gia c«ng cho kh¸ch
hµng níc ngoµi th«i th× hiÖu qu¶ doanh thu ®em l¹i sÏ kh«ng cao bëi v× C«ng ty
chØ thu ®îc phÝ gia c«ng. MÆt kh¸c, viÖc gia c«ng cho kh¸ch hµng níc ngoµi lµm
cho s¶n xuÊt cña C«ng ty bÞ ®éng do ph¶i phô thuéc vµo ®¬n hµng vµ nguyªn liÖu
cña kh¸ch hµng ®a ®Õn.
Khã kh¨n cña C«ng ty hiÖn nay lµ lµm thÕ nµo ®Ó më réng thÞ trêng tiªu thô
trùc tiÕp (b¸n FOB) c¸c s¶n ph¶m cña C«ng ty. H×nh thøc nµy ®em l¹i hiÖu qu¶
rÊt cao bëi v× gi¸ FOB thêng cao h¬n gi¸ gia c«ng rÊt nhiÒu.
VËy yªu cÇu vÒ më réng thÞ trêng tiªu thô lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan ®¸p
øng yªu cÇu ph¸t triÓn C«ng ty. Më réng thÞ trêng sÏ cho phÐp doanh nghiÖp
chuyÓn dÇn tõ h×nh thøc gia c«ng cho níc ngoµi sang h×nh thøc mua nguyªn liÖu
b¸n thµnh phÈm nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ cao h¬n.

1

Tríc thùc tÕ ®ã cña C«ng ty kÕt hîp víi nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc häc trong
thêi gian qua em xin chon ®Ò tµi: “Mét sè biÖn ph¸p nh»m më réng thÞ trêng
tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty May ChiÕn Th¾ng”. Kh«ng kÓ më ®Çu vµ kÕt
luËn chuyªn ®Ò gåm ba phÇn chÝnh:
Ch¬ng I: Lý luËn chu...
Lêi më ®Çu
§èi víi bÊt mét doanh nghiÖp nµo, doanh nghiÖp th¬ng i hay
doanh nghiÖp s¶n xuÊt muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ph¶i cã thÞ trêng ®Ó tiªu thô s¶n
phÈm a m×nh. Doanh nghiÖp th¬ng m¹i th× ho¹t ®éng c yÕu lµ trªn thÞ trêng.
Doanh nghiÖp c«ng nghiÖp ph¶i ho¹t ®éng trªn lÜnh vùc s¶n xuÊt c trªn thÞ tr-
êng. Muèn duy tr× vµ ph¸t triÓn n xuÊt ph¶i m tèt kh©u tiªu thô vµ viÖc ®ã chØ
thùc hiÖn ®îc qua viÖc më réng thÞ trêng.
Tríc kia trong c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp, doanh nghiÖp kh«ng ph¶i
lo thÞ trêng tiªu thô. n phÈm doanh nghiÖp n xuÊt ra ®îc Nhµ níc ph©n
phèi ®Õn c¸c ®¬n nh©n nhu cÇu. Ngµy nay víi chÕ thÞ trêng
qu¶n lÝ cña Nhµ níc, mäi doanh nghiÖp s¶n xuÊt ngoµi viÖc ph¶i thùc hiÖn tèt s¶n
xuÊt, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cßn ph¶i t×m ra cho m×nh mét thÞ trêng phï hîp
®Ó tiªu thô nh÷ng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. Trong khi ®ã, thÞ trêng th× cã h¹n vÒ khèi
lîng tiªu dïng. Do y c¸c doanh nghiÖp ph¶i nh tranh víi nhau ®Ó gi÷ cho
m×nh phÇn thÞ trêng t×m kiÕm réng thªm nh÷ng thÞ trêng míi ®Ó
réng s¶n xuÊt kinh doanh.
Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty May ChiÕn Th¾ng em nhËn thÊy ho¹t
®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty hiÖn nay chñ yÕu lµ gia c«ng theo ®¬n ®Æt
hµng cña kh¸ch níc ngoµi. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®· ®¹t ®îc nh÷ng yªu cÇu vÒ ®¶m
b¶o chÊt lîng s¶n phÈm n xuÊt ra, s¶n phÈm ®· ®îc nh÷ng kh¸ch hµng níc
ngoµi k tÝnh nh c¸c níc EU chÊp nhËn. Tuy nhiªn, nÕu chØ gia c«ng cho kh¸ch
hµng níc ngoµi th«i th× hiÖu qu doanh thu ®em l¹i sÏ kh«ng cao bëi v× C«ng ty
chØ thu ®îc phÝ gia c«ng. MÆt kh¸c, viÖc gia c«ng cho kh¸ch hµng níc ngi lµm
cho s¶n xuÊt cña C«ng ty bÞ ®éng do ph¶i phô thuéc vµo ®¬n hµng vµ nguyªn liÖu
cña kh¸ch hµng ®a ®Õn.
Khã kh¨n cña C«ng ty hiÖn nay lµ lµm thÕ nµo ®Ó réng thÞ trêng tiªu thô
trùc tiÕp (b¸n FOB)c s¶n ph¶m cña C«ng ty. H×nh thøc nµy ®em l¹i hiÖu qu
rÊt cao bëi v× gi¸ FOB thêng cao h¬n gi¸ gia c«ng rÊt nhiÒu.
VËy u cÇu réng thÞ trêng tiªu thô mét t yÕu kh¸ch quan ®¸p
øng yªu u ph¸t triÓn C«ng ty. réng thÞ trêng cho phÐp doanh nghiÖp
chuyÓn dÇn tõ h×nh thøc gia c«ng cho níc ngoµi sang h×nh thøc mua nguyªn liÖu
b¸n thµnh phÈm nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ cao h¬n.
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Mở rộng thị trường tại cty may Chiến Thắng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Mở rộng thị trường tại cty may Chiến Thắng - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Mở rộng thị trường tại cty may Chiến Thắng 9 10 385