Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại nhà khách tổng liên đoàn LĐ VN

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1010 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m qua thùc hiÖn ®êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸
nhiÒu thµnh phÇn, vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng , theo ®Þnh híng XHCN nÒn
kinh tÕ níc ta ®· cã sù biÕn ®æi s©u s¾c vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Trong bèi c¶nh
®ã mét sè doanh nghiÖp ®· gÆp khã kh¨n trong viÖc huy ®éng vèn ®Ó më réng
quy m« s¶n xuÊt, c¸c doanh nghiÖp ph¶i sö dông mét sè vèn nhÊt ®Þnh ®Ó ®Çu
t, mua s¾m c¸c yÕu tè cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
nh tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§), trang thiÕt bÞ. Vèn ®ã gäi lµ vèn kinh doanh cña
doanh nghiÖp (DN). V× vËy vènlµ ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt kh«ng thÓ thiÕu ®îc
®èi víi mäi doanh nghiÖp.
Vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp bao gåm vèn cè ®Þnh (VC§) vµ vèn
lu ®éng, viÖc khai th¸c sö dông VC§ cña c¸c kú kinh doanh tríc, doanh
nghiÖp sÏ ®Æt ra c¸c biÖn ph¸p, chÝnh s¸ch sö dông cho c¸c kú kinh doanh tíi
sao cho cã lîi nhÊt ®Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao nhÊt nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh
doanh cho DN .
XuÊt ph¸t tõ vai trß vµ tÇm quan träng cña hiÖu qu¶ sö dông VC§ ®èi
víi c¸c DN , trong qu¸ tr×nh häc tËp ë trêng vµ thêi gian kiÕn tËp, t×m hiÓu,
nghiªn cøu t¹i nhµ kh¸ch Tæng liªn ®oµn lao ®éng ViÖt Nam. Cïng víi sù híng dÉn nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c c¸n bé nh©n viªn phßng tµi
chÝnh kÕ to¸n em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi "Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng
cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh t¹i nhµ kh¸ch Tæng liªn ®oµn lao ®éng
ViÖt Nam". Víi mong muèn gãp mét phÇn c«ng søc nhá bÐ cña m×nh vµo
c«ng cuéc c¶i tiÕn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông VC§ t¹i nhµ kh¸ch.
§©y thùc sù lµ mét vÊn ®Ò phøc t¹p mµ gi¶i quyÕt nã kh«ng nh÷ng ph¶i
cã kiÕn thøc, n¨ng lùc mµ cßn ph¶i cã kinh nghiÖm thùc tÕ. MÆt kh¸c do
nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh vÒ mÆt tr×nh ®é, thêi gian ®i kiÕn tËp ng¾n nªn ch¾c
ch¾n ®Ò tµi kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. RÊt mong ®îc sù gãp ý cña c¸c
thÇy c« gi¸o trong bé m«n.
KÕt cÊu cña ®Ò tµi ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn cßn cã 3 phÇn chÝnh
sau:
1

Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ vèn cè ®Þnh vµ tµi s¶n cè ®Þnh trong
c¸c doanh nghiÖp.
Ch¬ng II : Thùc tr¹ng qu¶n trÞ vèn cè ®Þnh t¹i nhµ kh¸ch Tæng liªn ®oµn
lao ®éng ViÖt Nam.
Ch¬ng III : Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ t¹i nhµ kh¸ch Tæng liªn ®oµn
lao ®éng ViÖt Nam.

2

Ch¬ng I
Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ VC§ vµ TSC§
trong c¸c doanh nghiÖp
1.1. Kh¸i qu¸t chung vÒ tµi s¶n cè ®Þnh vµ vèn cè ®Þnh

1.1.1. Tµi s¶n cè ®Þnh
1.1.1.1. Kh¸i niÖm
§Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh c¸c doanh nghiÖp (DN)
ph¶i cã c¸c yÕu tè: søc lao ®éng , t liÖu lao ®éng, vµ ®èi tîng lao ®éng .
Kh¸c víi c¸c ®èi t...
Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m qua thùc hiÖn ®êng lèi ph¸t triÓn kinh hµng ho¸
nhiÒu thµnh phÇn, vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng , theo ®Þnh híng XHCN nÒn
kinh tÕ níc ta ®· cã sù biÕn ®æi s©u s¾c vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Trong bèi c¶nh
®ã mét doanh nghiÖp ®· gÆp khã kh¨n trong viÖc huy ®éng vèn ®Ó më réng
quy m« s¶n xuÊt, c¸c doanh nghiÖp ph¶i sö dông mét sè vèn nhÊt ®Þnh ®Ó ®Çu
t, mua s¾m c¸c yÕu cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
nh tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§), trang thiÕt bÞ. Vèn ®ã gäi lµ vèn kinh doanh cña
doanh nghiÖp (DN). vËy vènlµ ®iÒu kiÖn vËt chÊt kh«ng thÓ thiÕu ®îc
®èi víi mäi doanh nghiÖp.
Vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp bao gåm vèn®Þnh (VC§) vµ vèn
lu ®éng, viÖc khai th¸c dông VC§ cña c¸c kinh doanh tríc, doanh
nghiÖp ®Æt ra c¸c biÖn ph¸p, chÝnh s¸chdông cho c¸ckinh doanh tíi
sao cho cã lîi nhÊt ®Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao nhÊt nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh
doanh cho DN .
XuÊt ph¸t tõ vai t vµ tÇm quan träng cña hiÖu qu¶ dông VC§ ®èi
víi c¸c DN , trong qu¸ tr×nh häc tËp ë trêng thêi gian kiÕn p, t×m hiÓu,
nghiªn cøu t¹i nhµ kh¸ch Tæng liªn ®oµn lao ®éng ViÖt Nam. Cïng víi h-
íng dÉn nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy gi¸o c¸c c¸n nh©n viªn phßng tµi
chÝnh to¸n em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi "Mét biÖn ph¸p nh»m n©ng
cao hiÖu qu¶ sö dông vèn ®Þnh t¹i nhµ kh¸ch Tæng liªn ®oµn lao ®éng
ViÖt Nam". Víi mong muèn gãp mét phÇn c«ng søc nhá cña m×nh vµo
c«ng cuéc c¶i tiÕn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông VC§ t¹i nhµ kh¸ch.
§©y thùc lµ mét vÊn ®Ò phøc t¹p gi¶i quyÕt kh«ng nh÷ng phi
kiÕn thøc, n¨ng lùc cßn ph¶i kinh nghiÖm thùc tÕ. MÆt kh¸c do
nh÷ng h¹n c nhÊt ®Þnh mÆt tr×nh ®é, thêi gian ®i kiÕn tËp ng¾n nªn ch¾c
ch¾n ®Ò tµi kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. RÊt mong ®îcp ý cña c¸c
thÇy c« gi¸o trong bé m«n.
KÕt cÊu cña ®Ò tµi ngoµi lêi ®Çu kÕt luËn cßn 3 phÇn chÝnh
sau:
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại nhà khách tổng liên đoàn LĐ VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại nhà khách tổng liên đoàn LĐ VN - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại nhà khách tổng liên đoàn LĐ VN 9 10 976