Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của cty may Hồ Gươm

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 1119 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Më ®Çu
Bíc vµo thÕ kû 21- kû nguyªn míi ®Çy høa hÑn nhng còng nhiÒu th¸ch
thøc, xu híng toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ ®ang lµ mét vÊn ®Ò diÔn ra s«i ®éng
vµ cÊp b¸ch.
Tríc xu híng ®ã, ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ngµnh dÖt may ®îc coi
lµ mét trong nh÷ng ngµnh rÊt quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt
níc. Môc tiªu chiÕn lîc vµ nhiÖm vô cña ngµnh lµ gãp phÇn thùc hiÖn ®êng
lèi cña §¶ng, gãp phÇn thùc hiÖn th¾ng lîi trong sù nghiÖp CNH- H§H ®Êt
níc, ®¶m b¶o nhu cÇu toµn x· héi ®ang kh«ng ngõng t¨ng lªn vÒ mäi mÆt,
kh«ng ngõng t¨ng cêng s¶n xuÊt, xuÊt khÈu, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho
ngêi lao ®éng- vÊn ®Ò mµ toµn x· héi ®ang quan t©m. ViÖc chuyÓn ®æi nÒn
kinh tÕ tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt
vÜ m« cña Nhµ níc, cïng xu thÕ më cöa héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi.
C«ng ty may Hå G¬m lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc ®· ®îc cæ phÇn ho¸ trùc
thuéc Tæng C«ng ty mayViÖt Nam ®ang ®øng tríc nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch
thøc lín lao trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t. §Ó cã thÓ tån t¹i, ®øng v÷ng
vµ ph¸t triÓn ®ßi hái C«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh ®îc cho m×nh nh÷ng ph¬ng thøc
ho¹t ®éng, nh÷ng chÝnh s¸ch, nh÷ng chiÕn lîc c¹nh tranh ®óng ®¾n
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña xu thÕ héi nhËp vµ c¹nh tranh còng
nh mong muèn ®îc ®ãng gãp nh÷ng ý kiÕn ®Ó C«ng ty may Hé G¬m ®Èy
m¹nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty
may Hå G¬m, em quyÕt ®Þnh lùa chän ®Ò tµi “ Mét sè gi¶i ph¸p nh»m
n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty may Hå G¬m” ®Ó lµm ®Ò tµi
luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh.
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn, luËn v¨n ®îc kÕt cÊu gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ c¹nh tranh vµ n©ng cao n¨ng
lùc canh tranh.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty may
Hå G¬m
Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh
cña C«ng ty may Hå

Ch¬ng I
nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ c¹nh tranh vµ
n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh
I. Lý thuyÕt c¹nh tranh

Kh¸i niÖm c¹nh tranh
Trong sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêngViÖt Nam hiÖn nay, c¸c
kh¸i nÖm liªn quan ®Õn c¹nh tr¹nh cßn rÊt kh¸c nhau.Theo M¸c“c¹nh tranh
lµ sù phÊn ®Êu ganh ®ua g¨y g¾t gi÷a c¸c nhµ t b¶n nh»m giµnh giËt nh÷ng
®iÒu kiÖn thuËn lîi trong s¶n xuÊt vµ trong tiªu thô ®Ó ®¹t ®îc nh÷ng lîi
nhuËn siªu ng¹ch”, cã c¸c quan niÖm kh¸c l¹i cho r»ng “c¹nh tranh lµ sù
phÊn ®Êu vÒ chÊt lîng s¶n phÈm, dÞch vô cña doanh nghiÖp m×nh sao cho tèt
h¬n c¸c doanh nghiÖp kh¸c”(Theo nhãm t¸c gi¶ cuèn “n©ng cao n¨ng lùc
c¹nh tranh vµ b¶o hé s¶n xuÊt ...

Bíc vµo thÕ kû 21- kû nguyªn míi ®Çy høa hÑn nhng còng nhiÒu th¸ch
thøc, xu híng toµn cÇu ho¸ nÒn kinh ®ang mét vÊn ®Ò diÔn ra s«i ®éng
vµ cÊp b¸ch.
Tríc xu híng ®ã, ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ngµnh dÖt may ®îc coi
lµ mét trong nh÷ng ngµnh rÊt quan träng ®èi víiph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt
níc. Môc tiªu chiÕn lîc nhiÖm cña ngµnh gãp phÇn thùc hiÖn ®êng
lèi cña §¶ng, p phÇn thùc hiÖn th¾ng lîi trong nghiÖp CNH- H§H ®Êt
níc, ®¶m b¶o nhu cÇu toµn héi ®ang kh«ng ngõng t¨ng lªn i mÆt,
kh«ng ngõng t¨ng cêng s¶n xuÊt, xuÊt khÈu, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho
ngêi lao ®éng- vÊn ®Ò toµn héi ®ang quan t©m. ViÖc chuyÓn ®æi nÒn
kinh chÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt
cña Nhµ níc, cïng xu thÕ cöa héi nhËp víi nÒn kinh t giíi.
C«ng ty may Hå G¬m lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc ®· ®îc phÇn ho¸ trùc
thuéc Tæng C«ng ty mayViÖt Nam ®ang ®øng tríc nh÷ng héi th¸ch
thøc lín lao trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t. §Ó thÓ tån t¹i, ®øng v÷ng
ph¸t triÓn ®ßi hái C«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh ®îc cho m×nh nh÷ng ph¬ng thøc
ho¹t ®éng, nh÷ng chÝnh s¸ch, nh÷ng chiÕn lîc c¹nh tranh ®óng ®¾n
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña xu thÕ héi nhËp vµ c¹nh tranh còng
nh mong muèn ®îc ®ãng gãp nh÷ng ý kiÕn ®Ó C«ng ty may G¬m ®Èy
m¹nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty
may G¬m, em quyÕt ®Þnh lùa chän ®Ò tµi Mét gi¶i ph¸p nh»m
n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty may G¬m ®Ó lµm ®Ò tµi
luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh.
Ngoµi phÇn ®Çu phÇn kÕt luËn, luËn v¨n ®îc kÕt cÊu gåm 3 ch-
¬ng:
Ch¬ng I: Nh÷ng luËn b¶n c¹nh tranh n©ng cao n¨ng
lùc canh tranh.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng kh¶ ng nh tranh cña C«ng ty may
Hå G¬m
Ch¬ng III: Mét gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh
cña C«ng ty may Hå
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của cty may Hồ Gươm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của cty may Hồ Gươm - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của cty may Hồ Gươm 9 10 26