Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Một số giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào VN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 1068 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

Lêi nãi ®Çu
Trong qu¸ tr×nh më cöa vµ héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi chóng ta ®·
®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu hÕt søc to lín trªn tÊt c¶ c¸c mÆt nh kinh tÕ chÝnh trÞ,
ngo¹i giao vv… §Æc biÖt vÒ mÆt hîp t¸c kinh tÕ,nhê vµo qu¸ tr×nh héi nhËp
kinh tÕ ®· t¹o ra nh÷ng c¬ héi hîp t¸c kinh tÕ,liªn doanh liªn kÕt gi÷a c¸c
doanh nghiÖp trong níc víi c¸c níc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi.Trong qu¸
tr×nh héi nhËp kinh tÕ th× ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi lµ mét h×nh thøc ®Çu t phæ
biÕn vµ thu hót ®îc nhiÒu sù quan t©m cña c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh còng nh cña
c¸c doanh nghiÖp.
Ngµy nay ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi ( FDI) ngµy cµng trë nªn quan träng
víi chóng ta bëi FDI kh«ng chØ lµ nguån cung cÊp vèn quan träng mµ cßn lµ
con ®êng cung cÊp c«ng nghÖ hiÖn ®¹i,nh÷ng bÝ quyÕt kÜ thuËt ®Æc biÖt lµ
nh÷ng kinh nghiÖm trong qu¶n lý vµ lµ c¬ héi tèt cho ViÖt Nam tham gia héi
nhËp kinh tÕ thÕ giíi.V× thÕ thu hót vèn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi(FDI) lµ mét
nhiÖm vô hÕt søc quan träng trong giai ®o¹n hiÖn nay ®ång thêi chóng ta ph¶i
cã nh÷ng gi¶i ph¸p phï hîp nh»m thu hót vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn
nµy.
Qua qu¸ tr×nh t×m hiÓu nghiªn cøu vµ ®Æc biÖt lµ ®ù¬c sù híng dÉn tËn
t×nh cña c« gi¸o NguyÔn ThÞ ChiÕn em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: Mét sè

gi¶i ph¸p nh»m t¨ng cêng thu hót ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi vµo
ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay.Do tÇm nh×n h¹n chÕ vµ kiÕn thøc
cßn h¹n hÑp nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt,sai lÖch trong bµi viÕt
nµy. Em rÊt mong ®îc sù chØ b¶o uèn n¾n ,tØ mØ ,tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o.
Em xin tr©n thµnh c¶m ¬n!
Sinh viªn:Bïi §¨ng Phó

CH¦¥NG 1
1

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

Lý luËn chung vÒ §Çu t trùc tiÕp níc ngoµi
1.1 §Çu t trùc tiÕp níc ngoµi vµ vai trß cña ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi
1.1.1 Vèn ®Çu t trùc t trùc tiÕp níc ngoµi ( FDI foreign direct
investment)
Tríc tiªn ®Ó hiÓu vÒ vèn ®Çu t ta ph¶i x¸c ®Þnh xem vèn ®Çu t lµ g×? Theo
c¸ch hiÓu chung th× vèn ®Çu t ë ®©y ®îc coi lµ mét ph¹m trï kinh tÕ trong lÜnh
vùc tµi chÝnh, nã g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸ vµ trong
®Çu t x©y dùng c¸c c«ng tr×nh dù ¸n vµ ®©y lµ yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu trong tÊt
c¶ mäi ho¹t ®éng trªn, nã cã thÓ lµ b»ng tiÒn nh tiÒn mÆt tiÒn göi ng©n hµng
hoÆc cã thÓ b»ng hiÖn vËt tµi s¶n m¸y mãc trang thiÕt bÞ, d©y truyÒn c«ng
nghÖ, nhµ xëng, bÕn b·i .Nãi chung ë ®©y lµ tÊt c¶ nh÷ng g× phôc vô cho qu¸
tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ x©y dùng cã liªn quan tíi tµi chÝnh.
Vèn ®Çu t trùc tiÕp ...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn
Lêi nãi ®Çu
Trong qu¸ tr×nh më cöa vµ héi nhËp víi nÒn kinh thÕ giíi chóng ta ®·
®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu hÕt søc to lín trªn tÊt c¸c mÆt nh kinh tÕ chÝnh trÞ,
ngo¹i giao vv §Æc biÖt t hîp t¸c kinh tÕ,nhê vµo qu¸ tr×nh héi nhËp
kinh ®· t¹o ra nh÷ng héi hîp t¸c kinh tÕ,liªn doanh liªn kÕt gi÷a c¸c
doanh nghiÖp trong níc víi c¸c níc trong khu vùc trªn thÕ giíi.Trong qu¸
tr×nh héi nhËp kinh th× ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi mét h×nh thøc ®Çu t phæ
biÕn thu hót ®îc nhiÒu quan t©m cña c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh còng nh cña
c¸c doanh nghiÖp.
Ngµy nay ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi ( FDI) ngµy cµng trë nªn quan träng
víi chóng ta bëi FDI kh«ng chØ nguån cung cÊp vèn quan träng mµ cßn
con ®êng cung cÊp c«ng nghÖ hiÖn ®¹i,nh÷ng quyÕt thuËt ®Æc biÖt
nh÷ng kinh nghiÖm trong qu¶n héi tèt cho ViÖt Nam tham gia héi
nhËp kinh thÕ giíi.V× thÕ thu hót vèn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi(FDI) mét
nhiÖm vô hÕt søc quan träng trong giai ®o¹n hiÖn nay ®ång thêi chóng ta ph¶i
nh÷ng gi¶i ph¸p phï hîp nh»m thu hót dông hiÖu qu¶ nguån vèn
nµy.
Qua qu¸ tr×nh t×m hiÓu nghiªn cøu ®Æc biÖt ®ù¬c híng dÉn tËn
t×nh cña gi¸o NguyÔn ThÞ ChiÕn em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: Mét
gi¶i ph¸p nh»m t¨ng cêng thu hót ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi vµo
ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay.Do tÇm nh×n h¹n chÕ kiÕn thøc
cßn h¹n hÑp nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt,sai lÖch trong bµi viÕt
nµy. Em rÊt mong ®îc sù chØ b¶o uèn n¾n ,tØ mØ ,tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o.
Em xin tr©n thµnh c¶m ¬n!
Sinh viªn:Bïi §¨ng Phó
CH¦¥NG 1
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Một số giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Một số giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào VN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Một số giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào VN 9 10 382