Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả KD tại cty CP giầy Hưng Yên

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1270 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu
Kinh tÕ thÞ trêng lµ viÖc tæ chøc nÒn kinh tÕ x· héi dùa trªn c¬ së mét
nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. ThÞ trêng lu«n më ra c¸c c¬ héi kinh doanh míi, nhng
®ång thêi còng chøa ®ùng nh÷ng nguy c¬ ®e do¹ cho c¸c doanh nghiÖp. §Ó cã
thÓ ®øng v÷ng tríc qui luËt c¹nh tranh kh¾c nghiÖt cña c¬ chÕ thÞ trêng ®ßi
hái c¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i vËn ®éng, t×m tßi mét híng ®i cho phï hîp.
ViÖc ®øng v÷ng nµy chØ cã thÓ kh¼ng ®Þnh b»ng c¸ch ho¹t ®éng kinh doanh cã
hiÖu qu¶.
HiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ph¹m trï kinh tÕ, lµ mét chØ tiªu chÊt lîng
tæng hîp. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh chÝnh lµ qu¸ tr×nh so s¸nh gi÷a chi
phÝ bá ra vµ kÕt qu¶ thu vÒ víi môc ®Ých ®· ®îc ®Æt ra vµ dùa trªn c¬ së gi¶i
quyÕt c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n cña nÒn kinh tÕ nµy: s¶n xuÊt c¸i g×? s¶n xuÊt nh thÕ
nµo? vµ s¶n xuÊt cho ai? Do ®ã viÖc nghiªn cøu vµ xem xÐt vÊn ®Ò n©ng cao
hiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ®ßi hái tÊt yÕu ®èi víi mçi doanh nghiÖp trong
qu¸ tr×nh kinh doanh hiÖn nay. ViÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®ang lµ
mét bµi to¸n khã ®ßi hái mçi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i quan t©m ®Õn, ®©y lµ mét
vÊn ®Ò cã ý nghÜa quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh
nghiÖp, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã ®é nh¹y bÐn, linh ho¹t cao trong qóa
tr×nh kinh doanh cña m×nh. V× vËy, qua qu¸ tr×nh thùc tËp ë C«ng ty cæ phÇn
giÇy Hng Yªn, víi nh÷ng kiÕn thøc ®· tÝch luü ®îc cïng víi sù nhËn thøc ®îc
tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy cho nªn em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi "Mét sè
gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty cæ phÇn giÇy Hng Yªn” lµm ®Ò tµi nghiªn cøu cña m×nh.
Thùc ra ®©y lµ mét vÊn ®Ò cã néi dung rÊt réng v× vËy trong chuyªn ®Ò
nµy em chØ ®i vµo thùc tr¹ng hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty vµ ®a ra mét sè
gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh.

SV: NguyÔn V¨n Thµnh

Líp: Tæng hîp 44 A

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Néi dung chuyªn ®Ò bao gåm c¸c phÇn sau:
PhÇn I: Kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty cæ phÇn giÇy Hng Yªn
PhÇn II: thùc tr¹ng hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty cæ phÇn giÇy Hng Yªn
PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ë
C«ng ty cæ phÇn giÇy Hng Yªn
Chuyªn ®Ò nµy ®îc hoµn thµnh díi sù híng dÉn tËn t×nh cña gi¶ng viªn
ph¹m thÞ hång vinh vµ c¸c c¸n bé cña C«ng ty cæ phÇn giÇy Hng Yªn. Em
xin ch©n thµnh c¶m ¬n nh÷ng sù gióp ®ì quÝ b¸u ®ã.

SV: NguyÔn V¨n Thµnh

Líp: Tæng hîp 44 A

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
PhÇn I
kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty cæ phÇn giÇy hng yªn

I. LÞch sö h×nh thµnh vµ c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn chÝnh cña
C«ng ty

1...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Kinh thÞ trêng viÖc chøc nÒn kinh héi dùa trªn mét
nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. ThÞ trêng lu«n më ra c¸c c¬ héi kinh doanh míi, nhng
®ång thêi còng chøa ®ùng nh÷ng nguy c¬ ®e do¹ cho c¸c doanh nghiÖp. §Ó cã
thÓ ®øng v÷ng tríc qui luËt c¹nh tranh kh¾c nghiÖt cña c¬ chÕ thÞ trêng ®ßi
hái c¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i vËn ®éng, t×m tßi mét híng ®i cho phï hîp.
ViÖc ®øng v÷ng nµy chØ cã thÓ kh¼ng ®Þnh b»ng c¸ch ho¹t ®éng kinh doanh cã
hiÖu qu¶.
HiÖu qu¶ kinh doanh mét ph¹m trï kinh tÕ, lµ mét c tiªu chÊt lîng
tæng hîp. §¸nh gi¸ hiÖu qu kinh doanh chÝnh qu¸ tr×nh so s¸nh gi÷a chi
phÝ ra vµ kÕt qu¶ thu vÒ víi môc ®Ých ®· ®îc ®Æt ra vµ a trªn c¬ gi¶i
quyÕt c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n cña nÒn kinh nµy: s¶n xuÊt c¸i g×? s¶n xuÊt nh thÕ
nµo? s¶n xuÊt cho ai? Do ®ã viÖc nghiªn cøu vµ xem xÐt vÊn ®Ò n©ng cao
hiÖu qu¶ kinh doanh mét ®ßi hái tÊt yÕu ®èi víi mçi doanh nghiÖp trong
qu¸ tr×nh kinh doanh hiÖn nay. ViÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®ang
mét bµi to¸n khã ®ßi hái mçi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i quan t©m ®Õn, ®©y lµ mét
vÊn ®Ò cã ý nghÜa quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh
nghiÖp, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã ®é nh¹y bÐn, linh ho¹t cao trong qóa
tr×nh kinh doanh cña m×nh. vËy, qua qu¸ tr×nh thùc tËp ë C«ng ty phÇn
giÇy Hng Yªn, víi nh÷ng kiÕn thøc ®· tÝch luü ®îc cïng víi sù nhËn thøc ®îc
tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy cho nªn em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi "Mét
gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty cæ phÇn giÇy H-
ng Yªn lµm ®Ò tµi nghiªn cøu cña m×nh.
Thùc ra ®©y mét vÊn ®Ò cã i dung rÊt réng v× vËy trong chuyªn ®Ò
nµy em c ®i vµo thùc tr¹ng hiÖu qu kinh doanh ë C«ng ty vµ ®a ra mét sè
gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh.
SV: NguyÔn V¨n Thµnh Líp: Tæng hîp 44 A
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả KD tại cty CP giầy Hưng Yên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả KD tại cty CP giầy Hưng Yên - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả KD tại cty CP giầy Hưng Yên 9 10 462