Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả KD tại cty  TNHH Việt - Trung - t. Lạng Sơn

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 1759 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
HiÖn nay níc ta ®ang trªn ®êng tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi, môc tiªu
chÝnh cña §¶ng vµ Nhµ níc lµ ®a ta trë thµnh mét níc cã nÒn kinh tÕ ph¸t
triÓn æn ®Þnh, x· héi c«ng b»ng vµ v¨n minh. Muèn lµm ®îc ®iÒu ®ã th× yÕu
tè tríc hÕt vµ cÇn thiÕt ®ã lµ ph¶i cã mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. Víi chñ tr¬ng x©y dùng nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, trong nh÷ng n¨m qua
chóng ta ®· t¹o ®îc nh÷ng bíc ph¸t triÓn lín trong qu¸ tr×nh x©y dùng kinh
tÕ ®Êt níc. §iÒu ®ã chøng tá c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ho¹t ®éng rÊt cã hiÖu
qu¶. Mét trong nh÷ng thµnh phÇn kinh tÕ ®ã lµ lo¹i h×nh c«ng ty Tr¸ch
nhiÖm h÷u h¹n (TNHH), lo¹i h×nh c«ng ty nµy ®· vµ ®ang ph¸t triÓn rÊt
m¹nh mÏ c¶ vÒ sè lîng còng nh lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh. Hµng n¨m
®ãng gãp vµo ng©n s¸ch Nhµ níc mét lîng tiÒn rÊt lín. Song ®Ó tån t¹i trong
c¬ chÕ thÞ trêng víi sù c¹nh tranh m¹nh mÏ gi÷a c¸c doanh nghiÖp nh hiÖn
nay ®ßi hái tríc hÕt ph¶i lµm tèt c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh
nh»m tríc hÕt ®¹t ®îc môc ®Ých kinh doanh lµ s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i cã
l·i vµ sau ®ã thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ níc.
Nh chóng ta ®· biÕt kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi doanh
nghiÖp bÞ chi phèi bëi rÊt nhiÒu c¸c yÕu tè nh: C«ng t¸c qu¶n lý l·nh ®¹o;
gi¸ c¶ hµng ho¸ mua vµo, b¸n ra; m«i trêng s¶n xuÊt kinh doanh; nhu cÇu
cña thÞ trêng ; c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n v.v...
HiÖu qu¶ kinh doanh lµ vÊn ®Ò ®Æt ra cho mäi doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ trong
®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ trêng. C¸c nhµ ®Çu t, c¸c chñ doanh nghiÖp tríc khi ra quyÕt
®Þnh bá vèn ®Çu t vµo mét nghµnh, mét s¶n phÈm dÞch vô nµo ®ã ngoµi viÖc tr¶ lêi
c¸c c©u hái s¶n xuÊt caÝ g×? S¶n xuÊt nh thÕ nµo? S¶n xuÊt cho ai? cßn ph¶i biÕt chi
phÝ bá ra vµ lîi Ých thu ®îc. DÜ nhiªn r»ng, lîi Ých thu ®îc ph¶i lín h¬n chi phÝ bá ra
míi mong thu ®îc lîi nhuËn. Hay nãi c¸ch kh¸c, c¸c nhµ ®Çu t, c¸c chñ doanh
nghiÖp bao giê còng mong muèn ®îc lîi nhuËn tèi ®a víi mét chi phÝ thÊp nhÊt cã
thÓ. Së dÜ nãi nh vËy th× lîi Ých (lîi nhuËn) mµ nãi réng ra lµ hiÖu qu¶ kinh doanh
võa lµ ®éng lùc, võa lµ tiÒn ®Ò ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc trong
®iÒu kiÖn c¹nh tranh v« cïng kh¾c nghiÖt, mäi rñi ro, bÊt tr¾c lu«n cã thÓ x¶y ra,
nguy c¬ ph¸ s¶n lu«n r×nh rËp...

1

Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay hiÖu qu¶ kinh doanh ®èi víi c¸c
doanh nghiÖp ®îc quan t©m hµng ®Çu. §èi víi c¸c doanh nghiÖp ®©y lµ vÊn ®Ò khã
kh¨n cha ®îc gi¶i quyÕt triÖt ®Ó. §Ó gi¶i quyÕt nã kh«ng nh÷ng ph¶i cã kiÕn thøc
n¨ng lùc mµ cÇn cã n¨ng lùc thùc tÕ, ®ã lµ kinh nghiÖm sù nh¹y bÐn víi t...
Lêi më ®Çu
HiÖn nay níc ta ®ang trªn ®êng tiÕn lªn c nghÜa héi, môc tiªu
chÝnh cña §¶ng N níc lµ ®a ta trë thµnh mét níc nÒn kinh tÕ ph¸t
triÓn æn ®Þnh, héi c«ng b»ng v¨n minh. Muèn lµm ®îc ®iÒu ®ã th× yÕu
tríc hÕt cÇn thiÕt ®ã ph¶i cã mét nÒn kinh ph¸t triÓn. Víi c tr-
¬ng x©y dùng nÒn kinh hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, trong nh÷ng n¨m qua
chóng ta ®· t¹o ®îc nh÷ng bíc ph¸t triÓn lín trong qu¸ tr×nh x©y dùng kinh
®Êt níc. §iÒu ®ã chøng c¸c thµnh phÇn kinh ho¹t ®éng rÊt hiÖu
qu¶. Mét trong nh÷ng thµnh phÇn kinh ®ã lo¹i nh c«ng ty Tr¸ch
nhiÖm h÷u h¹n (TNHH), lo¹i h×nh c«ng ty nµy ®· ®ang ph¸t triÓn rÊt
m¹nh lîng còng nh lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh. Hµng n¨m
®ãng gãp vµo ng©n s¸ch Nhµ níc mét lîng tiÒn rÊt lín. Song ®Ó tån t¹i trong
c thÞ trêng víi c¹nh tranh m¹nh mÏ gi÷a c¸c doanh nghiÖp nh hiÖn
nay ®ßi hái tríc hÕt ph¶i lµm tèt c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh
nh»m tríc hÕt ®¹t ®îc môc ®Ých kinh doanh lµ s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i cã
l·i vµ sau ®ã thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ níc.
Nh chóng ta ®· biÕt kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi doanh
nghiÖp chi phèi bëi rÊt nhiÒu c¸c yÕu nh: C«ng t¸c qu¶n l·nh ®¹o;
gi¸ hµng ho¸ mua vµo, b¸n ra; m«i trêng s¶n xuÊt kinh doanh; nhu cÇu
cña thÞ trêng ; c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n v.v...
HiÖu qukinh doanh lµ vÊn ®Ò ®Æt ra cho i doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ trong
®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ trêng. C¸c nhµ ®Çu t, c¸c chñ doanh nghiÖp tríc khi ra quyÕt
®Þnh bá vèn ®Çu t vµo mét nghµnh, mét sn phÈm dÞch vô nµo ®ã ngoµi viÖc tr¶ lêi
c¸c c©u hái sn xuÊt caÝ g×? Sn xuÊt nh thÕ nµo? Sn xuÊt cho ai? cßn phi biÕt chi
phÝ bá ra vµ lîi Ých thu ®îc. DÜ nhiªn r»ng, lîi Ých thu ®îc phi lín h¬n chi phÝ bá ra
míi mong thu ®îc lîi nhuËn. Hay nãi c¸ch kh¸c, c¸c nhµ ®Çu t, c¸c chñ doanh
nghiÖp bao giê còng mong muèn ®îc lîi nhuËn tèi ®a víi mét chi phÝ thÊp nhÊt cã
thÓ. Së dÜ nãi nh vËy th× lîi Ých (lîi nhuËn) nãi réng ra lµ hiÖu qukinh doanh
võa lµ ®éng lùc, võa lµ tiÒn ®Ò ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc trong
®iÒu kiÖn c¹nh tranh v« cïng kh¾c nghiÖt, mäi rñi ro, bÊt tr¾c lu«n cã thÓ xy ra,
nguy c¬ ph¸ sn lu«n r×nh rËp...
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả KD tại cty  TNHH Việt - Trung - t. Lạng Sơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả KD tại cty  TNHH Việt - Trung - t. Lạng Sơn - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả KD tại cty  TNHH Việt - Trung - t. Lạng Sơn 9 10 677