Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty TNHH Giang Sơn

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 1739 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Kho¸ luËn tèt nghiÖp

Bïi V¨n ThÝch - Líp QTKD 32

Më ®Çu

Vèn lµ yÕu tè s¶n xuÊt ®Çu tiªn cña mçi doanh nghiÖp. N©ng cao hiÖu
qu¶ sö dông vèn lµ mét nhiÖm vô trung t©m cña c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh
doanh nghiÖp. ViÖc h×nh thµnh mét c¬ cÊu vèn hîp lý, sö dông tiÕt kiÖm vµ
t¨ng nhanh tèc ®é lu©n chuyÓn cña vèn lµ gãp phÇn gia t¨ng lîi nhuËn, n©ng
cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp.
Trong qu¸ tr×nh ®æi míi kinh tÕ, ®Êt níc ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu
®¸ng kÓ vµ ®ang cã nh÷ng bíc ®ét ph¸ m¹nh mÏ. C¬ chÕ kinh tÕ míi ®em l¹i
cho c¸c doanh nghiÖp nhiÒu c¬ héi míi ®ång thêi còng cho c¸c doanh nghiÖp
sù thö th¸ch trong m«i trêng c¹nh tranh hoµn h¶o. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn bÒn
v÷ng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n t×m kiÕm
c¸c gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. Trong ®ã vèn, huy
®éng vèn ë ®©u, sö dông vèn thÕ nµo ®Ó cã hiÖu qu¶ tèi u lµ vÊn ®Ò cÇn ph¶i
®îc quan t©m hµng ®Çu.
ChÝnh v× lÝ do ®ã, víi sù gióp ®ì cña c¸c c¸n bé C«ng ty vµ sù híng dÉn
cña ThÇy gi¸o TS. NguyÔn Ngäc HuyÒn t«i ®· t×m hiÓu, nghiªn cøu c«ng t¸c
qu¶n lý vèn cña C«ng ty vµ thùc hiÖn ®Ò tµi: “Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao
hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i C«ng ty TNHH Giang S¬n”.
Kho¸ luËn tèt nghiÖp bao gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I:

Giíi thiÖu C«ng ty TNHH Giang S¬n

Ch¬ng II: Thùc tr¹ng huy ®éng vµ sö dông vèn kinh doanh cña C«ng ty
TNHH Giang S¬n
Ch¬ng III: Gi¶i ph¸p huy ®éng vµ sö dông vèn kinh doanh cña C«ng ty
TNHH Giang S¬n
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o TiÕn sÜ NguyÔn Ngäc HuyÒn vµ c¸c
c¸n bé C«ng ty TNHH Giang S¬n ®· tËn t×nh híng dÉn gióp ®ì ®Ó t«i cã thÓ
hoµn thµnh tèt kho¸ luËn tèt nghiÖp nµy.

Kho¸ luËn tèt nghiÖp

Bïi V¨n ThÝch - Líp QTKD 32

Ch¬ng I
Giíi thiÖu C«ng ty TNHH Giang S¬n

1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty

C«ng ty TNHH Giang S¬n lµ mét doanh nghiÖp d©n doanh ®îc thµnh
lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 154/UB-Q§ ngµy 24/9/1998 cña UBND tØnh Hµ
Giang, tiÒn th©n cña C«ng ty TNHH Giang S¬n lµ xÝ nghiÖp x©y l¾p S¬n H¶i
ra ®êi tõ n¨m 1993.
Trô së chÝnh cña C«ng ty TNHH Giang S¬n lóc ®Çu míi thµnh lËp ®Æt t¹i
sè nhµ 251 tæ 8 – phêng TrÇn Phó – thÞ x· Hµ Giang. Sau 4 n¨m, trô së
chÝnh cña C«ng ty TNHH Giang S¬n ®îc chuyÓn sang tæ 30 Phêng Minh
Khai – thÞ x· Hµ Giang víi toµ nhµ khang trang h¬n, ®îc x©y 5 tÇng, diÖn
tÝch sö dông lµ 780 m2.
C«ng ty TNHH Giang S¬n ra ®êi trong bèi c¶nh tØnh Hµ Giang cßn bén
bÒ khã kh¨n do võa míi ®îc t¸i lËp l¹i. Víi sù ph¸t triÓn chung cña tØnh nhµ,
C«ng ty TNHH Giang S¬n còng kh«ng ...
Kho¸ luËn tèt nghiÖp Bïi V¨n ThÝch - Líp QTKD 32
Më ®Çu
 
!"#$%$#& '(!)*
+%,$-)."#/$
0% 1$20-3. 
!/
4&!(&+56/.678-9:
(/1$29;6%(8<=,/6>8
(?,%6@AB(
:"(&'&A8&C1@8$(&1;?
$9&?/! DE('+/
((1 !8%/4&2$.
%$F ."#$12!$?
-! 
=*$+*2.$6:GH((;%='$:6I
4(4JKLM?'7+1.N'(
!)$='$:?OPMét gi¶i ph¸p n©ng cao
hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i C«ng ty TNHH Giang S¬nQ
Kho¸ luËn tèt nghiÖp bao gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I:R6='4MMRJ,
Ch¬ng II: 4:&8%$"#$/='
4MMRJ,
Ch¬ng III: R(%$"#$/='
4MMRJ,
4' ,(4SKLM?$(
(;%='4MMRJ,73+6IGH1'21
/(3
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty TNHH Giang Sơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty TNHH Giang Sơn - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty TNHH Giang Sơn 9 10 166