Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả SXKD chi nhánh hoá dầu Hải Phòng

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 1523 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu

Tõ khi ®¶ng vµ nhµ níc ta chñ tr¬ng chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ tËp trung
sang nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi
nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ cïng tham gia s¶n xuÊt kinh doanh, ®· cã nhiÒu
doanh nghiÖp b¾t kÞp víi c¬ chÕ míi lµm ¨n ph¸t ®¹t vµ kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ
cña m×nh trªn th¬ng trêng. Tuy nhiªn, còng cã nhiÒu doanh nghiÖp do kh«ng
thÝch øng víi c¬ chÕ nµy dÉn ®Õn t×nh tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh thua lç, gÆp
nhiÒu khã kh¨n vµ dÉn ®Õn ®µo th¶i.
Cã nhiÒu nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng nµy vµ mét trong nh÷ng
nguyªn nh©n quan träng nhÊt lµ hä kh«ng t×m ®îc cho m×nh mét con ®êng ®i
®óng ®ã lµ hä cha ph©n tÝch ®îc hiÖu qu¶ kinh tÕ ®· ®¹t ®îc, ®Ó tõ ®ã cã sù
®Çu t qu¶n lý ®óng ®¾n ®Ó ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n trong t¬ng lai.
HiÖu qu¶ kinh tÕ ®¹t ®îc sau mçi kú ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ
thíc ®o ph¶n ¸nh tr×nh ®é tæ chøc, tr×nh ®é qu¶n lý vµ sö dông c¸c nguån lùc
(lao ®éng, vèn, m¸y mãc thiÕt bÞ, quy tr×nh c«ng nghÖ ...) cña doanh nghiÖp.
§iÒu nµy ®· gi¶i thÝch lý do mét sè doanh nghiÖp mÆc dï cã ®éi ngò lao ®éng
lµnh nghÒ, m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, nguån vèn lín nhng vÉn kh«ng s¶n xuÊt
kinh doanh cã l·i. Do ®ã, viÖc sö dông c¸c nguån lùc ph¶i ®îc xem lµ c«ng t¸c
quan träng trong c«ng t¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp,
nhÊt lµ trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay ®Çu vµo vµ ®Çu ra thêng xuyªn biÕn
®éng, viÖc sö dông thêng xuyªn c¸c nguån lùc tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh
chÝnh x¸c hîp lý míi b¶o ®¶m s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶.
Nh vËy, cã thÓ xem tr×nh ®é tæ chøc, qu¶n lý vµ sö dông c¸c nguån lùc
lµ mét trong c¸c yÕu tè quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp.
Còng nh nhiÒu doanh nghiÖp kh¸c, Chi nh¸nh ho¸ dÇu H¶i Phßng ra ®êi
trong c¬ chÕ bao cÊp, bíc sang c¬ chÕ thÞ trêng trong nh÷ng n¨m ®Çu chi
nh¸nh tëng chõng nh kh«ng thÓ ®øng v÷ng l©m vµo t×nh tr¹ng khã kh¨n. Song
trong qu¸ tr×nh ®æi míi chi nh¸nh dÇn thay ®æi bé mÆt æn ®Þnh dÇn vµ ®Õn nay
1

®· t¹o ®îc chç ®øng trªn thÞ trêng, quy m« cña chi nh¸nh ngµy cµng ®îc më
réng h¬n, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng cao, chi nh¸nh ®· t¹o ®îc
chç ®øng trªn thÞ trêng.
V× vËy, viÖc nghiªn cøu t×nh tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh cña chi nh¸nh ®Ó
t×m ra biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh tÕ lµ vÊn ®Ò quan träng hiÖn
nay. XuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm nµy vµ qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i Chi nh¸nh ho¸ dÇu
H¶i Phßng víi sù gióp ®ì cña thÇy gi¸o híng dÉn vµ víi sù chØ b¶o nhiÖt t×nh
cña ®¬n vÞ thùc tËp em ®· chän ®Ò tµi “Mét sè vÊn ®Ò vÒ n©ng ca...
Lêi nãi ®Çu
khi ®¶ng vµ nhµ níc ta chñ tr¬ng chuyÓn nÒn kinh tËp trung
sang nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh thÞ trêng víi
nhiÒu thµnh phÇn kinh cïng tham gia s¶n xuÊt kinh doanh, ®· nhiÒu
doanh nghiÖp b¾t kÞp víi chÕ míi lµm ¨n ph¸t ®¹t kh¼ng ®Þnh ®îc trÝ
cña m×nh trªn th¬ng trêng. Tuy nhiªn, còng nhiÒu doanh nghiÖp do kh«ng
thÝch øng víi c nµy dÉn ®Õn nh tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh thua lç, gÆp
nhiÒu khã kh¨n vµ dÉn ®Õn ®µo th¶i.
nhiÒu nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng nµy mét trong nh÷ng
nguyªn nh©n quan träng nhÊt kh«ng t×m ®îc cho m×nh mét con ®êng ®i
®óng ®ã cha ph©n tÝch ®îc hiÖu qu¶ kinh ®· ®¹t ®îc, ®Ó ®ã cã
®Çu t qu¶n lý ®óng ®¾n ®Ó ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n trong t¬ng lai.
HiÖu qu¶ kinh ®¹t ®îc sau mçi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
thíc ®o ph¶n ¸nh tr×nh ®é chøc, tr×nh ®é qu¶n dông c¸c nguån lùc
(lao ®éng, vèn, m¸y mãc thiÕt bÞ, quy tr×nh c«ng nghÖ ...) cña doanh nghiÖp.
§iÒu nµy ®· gi¶i thÝchdo mét sè doanh nghiÖp mÆc cã ®éi ngò lao ®éng
lµnh nghÒ, m¸y mãc thiÕthiÖn ®¹i, nguån vèn lín nhng vÉn kh«ng s¶n xuÊt
kinh doanh cã l·i. Do ®ã, viÖc sö dông c¸c nguån lùc ph¶i ®îc xem lµ c«ng t¸c
quan träng trong c«ng t¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp,
nhÊt trong chÕ thÞ trêng hiÖn nay ®Çu vµo ®Çu ra thêng xuyªn biÕn
®éng, viÖc dông thêng xuyªn c¸c nguån lùc chøc s¶n xuÊt kinh doanh
chÝnh x¸c hîp lý míi b¶o ®¶m s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶.
Nh vËy, thÓ xem tr×nh ®é chøc, qu¶n dông c¸c nguån lùc
lµ mét trong c¸c yÕu tè quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp.
Còng nh nhiÒu doanh nghiÖp kh¸c, Chi nh¸nh ho¸ dÇu H¶i Phßng ra ®êi
trong chÕ bao cÊp, bíc sang chÕ thÞ trêng trong nh÷ng n¨m ®Çu chi
nh¸nh tëng chõng nh kh«ng thÓ ®øng v÷ng l©m vµo t×nh tr¹ng khã kh¨n. Song
trong qu¸ tr×nh ®æi míi chi nh¸nh dÇn thay ®æi bé mÆt æn ®Þnh dÇn vµ ®Õn nay
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả SXKD chi nhánh hoá dầu Hải Phòng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả SXKD chi nhánh hoá dầu Hải Phòng - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả SXKD chi nhánh hoá dầu Hải Phòng 9 10 822