Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty Điện tử Sao Mai

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1226 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Tõ sau §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI (1986), c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ níc
ta cã sù biÓn ®æi s©u s¾c, Nhµ níc ®· chuyÓn ®æi c¬ chÕ tõ mét nÒn kinh tÕ quan
liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng XHCN.
ChÝnh sù ®æi míi ®ã ®· t¸c ®éng rÊt lín tíi kinh tÕ x· héi cña ®Êt níc, lµm cho
kinh tÕ níc ta ngµy cµng ph¸t triÓn æn ®Þnh víi tèc ®é nhanh. §Êt níc ®ang bíc vµo
thêi kú míi, thêi kú c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i hãa theo ®Þnh híng XHCN, th×
nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh chiÕm mét vÞ trÝ hÕt søc quan träng, nhÊt
lµ ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh §iÖn tö - ®iÖn d©n dông. Tuy
nhiªn c¸c mÆt hµng ®ã hiÖn nay ®ang gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n do sù c¹nh tranh gay
g¾t gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong níc vµ níc ngoµi. C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh
doanh c¸c mÆt hµng ®iÖn tö - ®iÖn d©n dông muèn lµm ¨n cã l·i vµ kh«ng ngõng
ph¸t triÓn th× ph¶i biÕt n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh b»ng
nh÷ng biÖn ph¸p ®ång bé vµ phï hîp.
XuÊt ph¸t tõ tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy, sau mét thêi gian thùc tËp vµ t×m
hiÓu t¹i C«ng ty §iÖn tö Sao Mai em ®· chän ®Ò tµi “ C¸c gi¶i ph©p n©ng cao hiÖu
qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty §iÖn tö Sao Mai” lµm ®Ò tµi luËn v¨n tèt
nghiÖp.
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, luËn v¨n gåm 3 ch¬ng:
- Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh
doanh
- Ch¬ng II: Thùc tr¹ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña
C«ng ty §iÖn tö Sao Mai nh÷ng n¨m gÇn ®©y
- Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n
xuÊt KINH DOANH cña C«ng ty §iÖn tö Sao mai .

1

Ch¬ng I
Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh
I. Kh¸i niÖm vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh
1. Quan ®iÓm c¬ b¶n vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong c¸c doanh
nghiÖp
Nh chóng ta ®· biÕt ®Ó s¶n xuÊt bÊt kú lo¹i hµng ho¸ dÞch vô nµo còng cÇn cã
c¸c tµi nguyªn hay c¸c yÕu tè s¶n xuÊt. C¸c yÕu tè s¶n xuÊt lµ c¸c yÕu tè ®Çu vµo
®Ó s¶n xuÊt hµng ho¸ dÞch vô. §èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh nÕu ho¹t
®éng s¶n xuÊt kh«ng ®îc tiÕn hµnh th× doanh nghiÖp sÏ kh«ng cßn tån t¹i vµ biÕn
d¹ng thµnh lo¹i h×nh doanh nghiÖp kh¸c. Tuy nhiªn chóng ta còng kh«ng thÓ s¶n
xuÊt mét c¸ch tuú tiÖn mµ ph¶i s¶n xuÊt sao cho phï hîp, ph¶i dùa trªn c¬ së ®iÒu
tra n¾m b¾t cô thÓ, chÝnh x¸c nhu cÇu cña thÞ trêng, khi ®ã doanh nghiÖp míi quyÕt
®Þnh s¶n xuÊt mÆt hµng, khèi lîng, quy c¸ch, chÊt lîng... Cã nh vËy ho¹t ®éng s¶n
xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp míi ®¹t ®îc hiÖu qu¶ vµ ®ã còng lµ ®iÒu kiÖn c¬
b¶n cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp.
Doanh nghi...
Lêi më ®Çu
 !"#$"%
&'()*+,- .%*/0)*+!"12$"
3(452$"6789*6%:;<.=
<>'*+1%*&*/?*74%%$"@/A*4% 1
$"%05?7)+*6B%*=4%*(%B
8$C1% 8$CDE5?FE*&9*6%:;<. G
HIE5@4$I"11B67>"7J 4
*B%HIE5@4$IEKF*EI,IL=0
3?1M*&E0*M5742$&$NI'70
-H?IE57%B%=<?IE5@4$
I?1M*EKF*EI,IL11N&/B$D
5?7)G5(",E@4$IA1G(O
H(E5?5*P(B5QR5=
:45?17JAB4*20 18'S5BG1
)<D0EKTU91*/J*2 C¸c gi¶i ph©p n©ng cao hiÖu
qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty §iÖn Sao Mai 1*2SBN
E5=
.51V*B$"S SBNP1W!X
- Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh
doanh
FCh¬ng II: Thùc tr¹ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña
C«ng ty §iÖn tö Sao Mai nh÷ng n¨m gÇn ®©y
FCh¬ng III: Mét gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n
xuÊt KINH DOANH cña C«ng ty §iÖn tö Sao mai=
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty Điện tử Sao Mai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty Điện tử Sao Mai - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty Điện tử Sao Mai 9 10 364