Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty tấm lợp XD Đông Anh

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1122 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu

§Êt níc ta tõ mét nÒn kinh tÕ tËp trung bao cÊp chuyÓn sang nÒn kinh tÕ
thÞ trêng. §ã lµ bíc ®i ®óng ®¾n cña §¶ng vµ Nhµ níc.
Trong nh÷ng n¨m qua chóng ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín, kinh tÕ
ngµy cµng ph¸t triÓn, ®êi sèng x· héi kh«ng ngõng ®îc n©ng cao. Nhu cÇu cuéc
sèng ®ßi hái ngµy cµng cao h¬n chÝnh v× vËy ®Æt ra cho c¸c nhµ doanh nghiÖp
nh÷ng th¸ch thøc lín trong c¬ chÕ thÞ trêng. Muèn doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t
triÓn lµm ¨n cã l·i, c¸c nhµ doanh nghiÖp ph¶i ®Ò ra nh÷ng chiÕn lîc s¶n xuÊt
kinh doanh ®óng ®¾n. Trong c¬ chÕ thÞ trêng vÊn ®Ò sèng cßn cña c¸c doanh
nghiÖp. Doanh nghiÖp s¶n xuÊt s¶n phÈm g×, vµ ai lµ ngêi tiªu thô. §ã lµ nh÷ng
c©u hái nh÷ng nhµ qu¶n lý ph¶i gi¶i quyÕt.
VËy doanh nghiÖp ph¶i biÕt nhu cÇu x· héi, biÕt kh¶ n¨ng cña m×nh, cña
c¸c ®èi thñ c¹nh tranh (biÕt ngêi, biÕt ta) ®Ó ®Ò ra chiÕn lîc s¶n xuÊt kinh doanh
®óng ®¾n vµ hîp lý. Do ®ã viÖc nghiªn cøu ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh mang tÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan ®èi víi c¸c doanh nghiÖp.
Lµ mét sinh viªn líp qu¶n trÞ doanh nghiÖp K6B. Trêng ®¹i häc thuû s¶n.
§îc sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« trong bé m«n qu¶n trÞ doanh nghiÖp, sù gióp ®ì
cña l·nh ®¹o, c¸c phßng, ban ë c«ng ty tÊm lîp vËt liÖu x©y dùng §«ng Anh.
§Æc biÖt lµ sù híng dÉn cña c« Phan ThÞ Dung vµ nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë trêng. T«i ®îc thùc tËp vµ lµm quen víi doanh nghiÖp víi ®Ò tµi "Ph©n tÝch ho¹t
®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ mét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh
doanh ë c«ng ty tÊm lîp vËt liÖu x©y dùng §«ng Anh" ®Ó thùc hiÖn b¸o c¸o cña
m×nh.
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o trong
bé m«n nhÊt lµ c« Phan ThÞ Dung vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng
ty ®· gióp ®ì t«i hoµn thµnh b¸o c¸o nµy. Tuy nhiªn do sù hiÓu biÕt cha s©u réng
nªn bµi b¸o c¸o nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. VËy kÝnh mong c¸c thÇy
c« gi¸o vµ c¸c cÊp l·nh ®¹o c«ng ty gãp ý ®Ó c¸ nh©n t«i hoµn thiÖn kiÕn thøc vµ
b¸o c¸o ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

1

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Ch¬ng I
C¬ së lý luËn ph©n tÝch ho¹t ®éng
s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp

I. Kh¸i niÖm vÒ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh

1. Kh¸i niÖm
Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh lµ viÖc ph©n chia c¸c hiÖn tîng, c¸c qu¸
tr×nh vµ c¸c kÕt qu¶ kinh doanh thµnh c¸c bé phËn cÊu thµnh. Trªn c¬ së ®ã,
b»ng c¸c ph¬ng ph¸p liªn hÖ, so s¸nh, ®èi chiÕu vµ tæng hîp l¹i nh»m rót ra tÝnh
quy luËt vµ xu híng ph¸t triÓn cña c¸c hiÖn tîng nghiªn cøu.
2. VÞ trÝ vµ chøc n¨ng
Trong lÜnh ...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
§Êt níc ta mét nÒn kinh tËp trung bao cÊp chuyÓn sang nÒn kinh
thÞ trêng. §ã lµ bíc ®i ®óng ®¾n cña §¶ng vµ Nhµ níc.
Trong nh÷ng n¨m qua chóng ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín, kinh
ngµy cµng ph¸t triÓn, ®êi sèng héi kh«ng ngõng ®îc n©ng cao. Nhu cÇu cuéc
sèng ®ßi hái ngµy cµng cao h¬n chÝnh vËy ®Æt ra cho c¸c nhµ doanh nghiÖp
nh÷ng th¸ch thøc lín trong chÕ thÞ trêng. Muèn doanh nghiÖp tån t¹i ph¸t
triÓn lµm ¨n l·i, c¸c nhµ doanh nghiÖp ph¶i ®Ò ra nh÷ng chiÕn lîc s¶n xuÊt
kinh doanh ®óng ®¾n. Trong chÕ thÞ trêng vÊn ®Ò sèng cßn cña c¸c doanh
nghiÖp. Doanh nghiÖp s¶n xuÊt s¶n phÈm g×, vµ ai ngêi tiªu thô. §ã nh÷ng
c©u hái nh÷ng nhµ qu¶n lý ph¶i gi¶i quyÕt.
VËy doanh nghiÖp ph¶i biÕt nhu cÇu héi, biÕt kh¶ n¨ng cña m×nh, cña
c¸c ®èi thñ c¹nh tranh (biÕt ngêi, biÕt ta) ®Ó ®Ò ra chiÕn lîc s¶n xuÊt kinh doanh
®óng ®¾n hîp lý. Do ®ã viÖc nghiªn cøu ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh mang tÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan ®èi víi c¸c doanh nghiÖp.
mét sinh viªn líp qu¶n t doanh nghiÖp K6B. Trêng ®¹i häc thuû s¶n.
§îc gióp ®ì cña c¸c thÇy trongm«n qu¶n trÞ doanh nghiÖp, gióp ®ì
cña l·nh ®¹o, c¸c phßng, ban ë c«ng ty tÊm lîp vËt liÖu x©y dùng §«ng Anh.
§Æc biÖt híng dÉn cña Phan ThÞ Dung nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë tr-
êng. T«i ®îc thùc tËp lµm quen víi doanh nghiÖp víi ®Ò tµi "Ph©n tÝch ho¹t
®éng s¶n xuÊt kinh doanhmét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh
doanh ë c«ng ty tÊm lîp vËt liÖu x©y dùng §«ng Anh" ®Ó thùc hiÖn b¸o c¸o cña
m×nh.
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o trong
bé m«n nhÊt lµ c« Phan ThÞ Dung vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng
ty ®· gióp ®ì t«i hoµn thµnh b¸o c¸o nµy. Tuy nhiªn do sù hiÓu biÕt cha s©u réng
nªn bµi b¸o c¸o nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. VËy kÝnh mong c¸c thÇy
c« gi¸o vµ c¸c cÊp l·nh ®¹o c«ng ty gãp ý ®Ó c¸ nh©n t«i hoµn thiÖn kiÕn thøc
b¸o c¸o ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty tấm lợp XD Đông Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty tấm lợp XD Đông Anh - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty tấm lợp XD Đông Anh 9 10 966