Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả tiêu thụ hàng hoá tại cty TM Gia Lâm HN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1001 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp §¹i häc
§Þnh - KD44

T¹ H÷u

phÇn I: ®Æt vÊn ®Ò
1.1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi.
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, thùc hiÖn ®êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ do
®¹i héi VIII(1996-2000) cña §¶ng ®Ò ra lµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸
nhiªu thµnh phÇn, vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc. §èi víi níc ta tríc ®©y, trong thêi kú nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp
trungth× mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®Òu ph¶i
thùc hiÖn theo chØ tiªu kÕ ho¹ch cña Nhµ níc giao cho, do vËy môc tiªu
chñ yÕu cña doanh nghiÖp trong thêi kú nµy ®Òu nh»m hoµn thµnh kÕ
ho¹ch mµ Nhµ níc giao cho, hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp kh«ng quan t©m
®Õn vÊn ®Ò tiªu thô, viÖc tiªu thô c¸c mÆt hµng ®· ®îc Nhµ níc bao tiªu,
chÞu tr¸ch nhiÖm. §©y lµ mét vÊn ®Ò cha thùc sù khuyÕn khÝch c¸c doanh
nghiÖp ph¸t triÓn trong khi nÒn kinh tÕ cña níc ta cßn kÐm ph¸t triÓn. Tõ
khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù h¹ch to¸n,
tù chÞu tr¸ch nhiÓm trø¬c ph¸p luËt vÒ viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh.
Cho nªn vÊn ®Ò TTHH ®îc c¸c doanh nghiÖp ®Æt nªn hµng ®Çu, bëi TTHH
nã cã ý nghuyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, nã
kÝch thÝch qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ mang l¹i lîi
nhuËn cho doanh nghiÖp.
ChÝnh v× vËy vÊn ®Ò TTHH vµ hiÖu qu¶ cña viÖc TTHH ngµy
cµng kh¼ng ®Þnh tÇm quan träng vµ ý nghÜa thiÕt thùc cña nã ®èi víi ho¹t
®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. HiÖu qu¶ TTHH cµng cao th×
doanh nghiÖp cµng cã ®IÒu kiÖn më réng ho¹t ®éng kinh doanh c¶ chiÒu
réng lÉn chiÒu s©u. Do vËy ®èi víi x· héi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ TTHH
nh»m ®Èy nhanh qu¸ tr×nh lu th«ng hµng ho¸, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm
cho ngêi lao ®éng, tiÕt kiÖm chi phÝ lao ®éng x· héi. §èi víi Nhµ níc th×

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp §¹i häc
§Þnh - KD44

T¹ H÷u

n©ng cao hiÖu qu¶ TTHH gióp doanh nghiÖp thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô
víi nhµ níc b»ng c¸c kho¶n thuÕ, phÝ, lÖ phÝ… §èi víi b¶n th©n doanh
nghiÖp, n©ng cao hiÖu qu¶ TTHH lµ ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp tån t¹i vµ
ph¸t triÓn.
NhËn thøc ®îc vai trß to lín cña TTHH vµ tÇm quan träng cña viÖc
n©ng cao hiÖu qu¶ TTHH ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ ®èi víi
C«ng ty TMGL nãi riªng, chóng t«i tiÕn hµnh nghiªn cøu ®Ò tµi: “Mét sè
gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ TTHH ë C«ng ty Th¬ng M¹i Gia L©m Hµ
Néi” lµm ®Ò tµi thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh.
1.2.

Môc tiªu nghiªn cøu cña ®Ò tµi.
1.2.1. Môc tiªu chung.
T×m hiÓu, ®¸nh gi¸, ph©n tÝch thùc tr¹ng TTHH cña C«ng ty

trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Tõ ®ã m¹nh d¹n ®Ò xuÊt...
LuËn v¨n tèt nghiÖp §¹i häc T¹ H÷u
§Þnh - KD44
phÇn I: ®Æt vÊn ®Ò
1.1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi.
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, thùc hiÖn ®êng lèi pt triÓn kinh do
®¹i héi VIII(1996-2000) cña §¶ng ®Ò ra lµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸
nhiªu thµnh phÇn, vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n-
íc. §èi víi níc ta tríc ®©y, trong thêi nÒn kinh ho¹ch ho¸ tËp
trungth× mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®Òu ph¶i
thùc hiÖn theo chØ tiªu ho¹ch cña Nhµ níc giao cho, do vËy môc tiªu
chñ yÕu cña doanh nghiÖp trong thêi nµy ®Òu nh»m hoµn thµnh
ho¹ch mµ Nhµ níc giao cho, hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp kh«ng quan t©m
®Õn vÊn ®Ò tiªu thô, viÖc tiªu thô c¸c mÆt hµng ®· ®îc Nhµ níc bao tiªu,
chÞu tr¸ch nhiÖm. §©y lµ mét vÊn ®Ò cha thùckhuyÕn khÝch c¸c doanh
nghiÖp ph¸t triÓn trong khi nÒn kinh tÕ cña níc ta cßn m ph¸t triÓn. Tõ
khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù h¹ch to¸n,
chÞu tr¸ch nhiÓm trø¬c ph¸p luËt vÒ viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh.
Cho nªn vÊn ®Ò TTHH ®îc c¸c doanh nghiÖp ®Æt nªn hµng ®Çu, bëi TTHH
cã ý nghuyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp,
kÝch thÝch qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ mang l¹i lîi
nhuËn cho doanh nghiÖp.
ChÝnh vËy vÊn ®Ò TTHH vµ hiÖu qu cña viÖc TTHH ngµy
cµng kh¼ng ®Þnh tÇm quan träng ý nghÜa thiÕt thùc cña ®èi víi ho¹t
®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. HiÖu qu¶ TTHH cµng cao t
doanh nghiÖp cµng ®IÒu kiÖn réng ho¹t ®éng kinh doanh c chiÒu
réng lÉn chiÒu s©u. Do vËy ®èi víi héi viÖc n©ng cao hiÖu q TTHH
nh»m ®Èy nhanh qu¸ tr×nh lu th«ng hµng ho¸, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm
cho ngêi lao ®éng, tiÕt kiÖm chi phÝ lao ®éng héi. §èi víi Nhµ níc th×
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả tiêu thụ hàng hoá tại cty TM Gia Lâm HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả tiêu thụ hàng hoá tại cty TM Gia Lâm HN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả tiêu thụ hàng hoá tại cty TM Gia Lâm HN 9 10 459