Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả XNK

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 1168 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
ViÖc chuyÓn sang nÒn kinh tÕ më vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã
sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, cïng víi ®ã lµ sù
ph¸t triÓn cña hµng lo¹t c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp míi: doanh nghiÖp t nh©n,
c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn.. vµ kÐo theo sù s«i ®éng cña
mét thÞ trêng trµn ngËp hµng ho¸. V× vËy,khã kh¨n cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ
níc lµ ®iÒu kh«ng tr¸nh khái. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng mang ®Çy tÝnh c¹nh tranh th× kh«ng cã con ®êng nµo kh¸c lµ ph¶i n©ng
cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh qua viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña
doanh nghiÖp. §iÒu nµy cµng mang tÇm quan träng ®Æc biÖt ®èi víi c¸c doanh
nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu.
Th«ng qua xuÊt nhËp khÈu chóng ta cã ®iÒu kiÖn n¾m b¾t vµ tiÕp cËn
nh÷ng thµnh tùu khoa häc kü thuËt trªn thÕ giíi, thóc ®Èy s¶n xuÊt trong níc
ngµy cµng hiÖn ®¹i ph¸t triÓn, kÝch thÝch vµ më réng nhu cÇu trong níc, ®a
cuéc sèng con ngêi ngµy cµng v¨n minh hiÖn ®¹i, khai th¸c triÖt ®Ó tiÒm n¨ng
vµ thÕ m¹nh cña ®Êt níc vµ thÕ giíi trªn c¬ së ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ vµ
chuyªn m«n ho¸ quèc tÕ.
Xu híng toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ viÖc héi nhËp vµo c¸c
tæ chøc tù do ho¸ mËu dÞch AFTA, APEC ®· ®a ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt
nhËp khÈu cña níc ta sang mét giai ®o¹n ph¸t triÓn míi cã nhiÒu thuËn lîi nhng còng kh«ng Ýt khã kh¨n. Do ®ã ®ßi hái ph¶i ®iÒu chØnh l¹i ho¹t ®éng xuÊt
nhËp khÈu ®Ó ho¹t ®éngxuÊt nhËp khÈu thùc sù mang l¹i hiÖu qu¶ to lín cho
viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ®Êt níc.
NhËn thøc ®îc sù phøc t¹p vµ tÇm quan träng cña ho¹t ®éng xuÊt
nhËp khÈu, còng nh tríc ®ßi hái thùc tÕ cña viÖc hoµn thiÖn, n©ng cao hiÖu qu¶
cña c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu, cïng víi kiÕn thøc ®îc trang bÞ t¹i nhµ trêng vµ
nh÷ng t×m hiÓu thùc tÕ trong ®ît thùc tËp cu«Ý kho¸ t¹i C«ng ty XuÊt nhËp
khÈu vµ T vÊn - DÞch vô §o ®¹c B¶n ®å, ®Ó ®i s©u nghiªn cøu vÊn ®Ò hiÖu qu¶
kinh doanh xuÊt nhËp khÈu t«i m¹nh d¹n chän ®Ò tµi nghiªn cøu "Mét sè gi¶i
ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña
C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ T vÊn - DÞch vô §o ®¹c B¶n ®å ". §Ò tµi nµy
nh»m môc ®Ých tr×nh bµy nh÷ng vÊn ®Ò cèt lâi cña nghiÖp vô kinh doanh xuÊt
nhËp khÈu, thùc tr¹ng cña ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ë C«ng ty XuÊt nhËp
1

khÈu vµ T vÊn - DÞch vô §o ®¹c B¶n ®å, tõ ®ã ®a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m
n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ
T vÊn - DÞch vô §o ®¹c B¶n ®å.
LuËn v¨n tèt nghiÖp ®îc chia lµm ba ch¬ng chÝnh:
Ch¬ng I
nhËp khÈu.

: L...
Lêi nãi ®Çu
ViÖc chuyÓn sang nÒn kinh vËn hµnh theo chÕ thÞ trêng
qu¶n cña Nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi c nghÜa, cïng víi ®ã
ph¸t triÓn cña hµng lo¹t c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp míi: doanh nghiÖp t nh©n,
c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn.. kÐo theo s«i ®éng cña
mét thÞ trêng trµn ngËp hµng ho¸. vËy,khã kh¨n cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ
níc ®iÒu kh«ng tr¸nh khái. §Ó tån t¹i ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-
êng mang ®Çy tÝnh c¹nh tranh t kh«ng cã con ®êng nµo kh¸c lµ ph¶i n©ng
cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh qua viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña
doanh nghiÖp. §iÒu nµy cµng mang tÇm quan träng ®Æc biÖt ®èi víi c¸c doanh
nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu.
Th«ng qua xuÊt nhËp khÈu chóng ta ®iÒu kiÖn n¾m b¾ttiÕp cËn
nh÷ng thµnh tùu khoa häc thuËt trªn thÕ giíi, thóc ®Èy s¶n xuÊt trong níc
ngµy cµng hiÖn ®¹i ph¸t triÓn, kÝch thÝch réng nhu cÇu trong níc, ®a
cuéc sèng con ngêi ngµy cµng v¨n minh hiÖn ®¹i, khai th¸c triÖt ®Ó tiÒm n¨ng
thÕ m¹nh cña ®Êt níc thÕ giíi trªn ph©n c«ng lao ®éng quèc
chuyªn m«n ho¸ quèc tÕ.
Xu híng toµn cÇu ho¸ nÒn kinh thÕ giíi viÖc héi nhËp vµo c¸c
chøc do ho¸ mËu dÞch AFTA, APEC ®· ®a ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt
nhËp khÈu cña níc ta sang mét giai ®o¹n ph¸t triÓn míi cã nhiÒu thuËn lîi nh-
ng còng kh«ng Ýt khã kh¨n. Do ®ã ®ßi hái ph¶i ®iÒu chØnh l¹i ho¹t ®éng xuÊt
nhËp khÈu ®Ó ho¹t ®éngxuÊt nhËp khÈu thùc sù mang l¹i hiÖu qu¶ to lín cho
viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ®Êt níc.
NhËn thøc ®îc sù phøc t¹p tÇm quan träng cña ho¹t ®éng xuÊt
nhËp khÈu, còng nh tríc ®ßi hái thùc tÕ cña viÖc hoµn thiÖn, n©ng cao hiÖu qu¶
cña c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu, cïng víi kiÕn thøc ®îc trang t¹i nhµ trêng
nh÷ng t×m hiÓu thùc trong ®ît thùc tËp cu«Ý kho¸ t¹i C«ng ty XuÊt nhËp
khÈu vµ T vÊn - DÞch vô §o ®¹c B¶n ®å, ®Ó ®i s©u nghiªn cøu vÊn ®Ò hiÖu qu¶
kinh doanh xuÊt nhËp khÈu t«i m¹nh d¹n chän ®Ò tµi nghiªn cøu "Mét gi¶i
ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña
C«ng ty XuÊt nhËp khÈu T vÊn - DÞch §o ®¹c B¶n ®å ". §Ò tµi nµy
nh»m môc ®Ých tr×nh bµy nh÷ng vÊn ®Ò cèt lâi cña nghiÖp vô kinh doanh xuÊt
nhËp khÈu, thùc tr¹ng cña ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ë C«ng ty XuÊt nhËp
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả XNK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả XNK - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả XNK 9 10 767