Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hoạt động SXKD tại cty CP vận tải ôtô Vĩnh Phúc

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 4182 lần   |   Lượt tải: 2 lần
SV: Nguyễn Thị Lan Hương - Lớp: Quản lý Kinh tế 44A

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU.......................................................................................................1
Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD....................4
I. Khái niệm hiệu quả hoạt động SXKD....................................................................4
1. Khái niệm hoạt động sản xuất kinh doanh........................................................4
2. Khái niệm hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh..........................................4
3. Vai trò của hiệu quả hoạt động SXKD.............................................................5
3.1. Hiệu quả hoạt động SXKD là công cụ quản trị doanh nghiệp..................5
3.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD..............................6
4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp...........7
1.1. Các nhân tố bên ngoài...............................................................................7
4.2. Các nhân tố bên trong.............................................................................10
5. Bản chất của hiệu quả hoạt động SXKD.........................................................13
III. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động SXKD.............................................14
1. Chỉ tiêu doanh lợi............................................................................................15
2. Các chỉ tiêu hiệu quả kinh kinh tế...................................................................15
3. Hiệu quả sử dụng vốn......................................................................................16
4. Hiệu quả sử dụng lao động..............................................................................17
5. Hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu...................................................................18
III. Tác động của CPH đến hiệu quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp.............18
1. Những tác động góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD...................18
1.1. CPH huy động thêm vốn của xã hội đầu tư vào hoạt động SXKD...........18
1.2. CPH tạo ra doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu.......................................19
1.3. CTCP tạo điều kiện để người lao động thực sự làm chủ doanh nghiệp. .20
1.4. CTCP tạo ra cho doanh nghiệp cơ chế quản lý năng động, linh hoạt ....20
2. Những vấn đề còn vướng mắc phát sinh trong CTCP làm hạn chế việc nâng
cao hiệu quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp...........................................
SV: Nguyễn Thị Lan Hương - Lớp: Quản lý Kinh tế 44A
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU.......................................................................................................1
Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD....................4
I. Khái niệm hiệu quả hoạt động SXKD....................................................................4
1. Khái niệm hoạt động sản xuất kinh doanh........................................................4
2. Khái niệm hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh..........................................4
3. Vai trò của hiệu quả hoạt động SXKD.............................................................5
3.1. Hiệu quả hoạt động SXKD là công cụ quản trị doanh nghiệp..................5
3.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD..............................6
4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp...........7
1.1. Các nhân tố bên ngoài...............................................................................7
4.2. Các nhân tố bên trong.............................................................................10
5. Bản chất của hiệu quả hoạt động SXKD.........................................................13
III. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động SXKD.............................................14
1. Chỉ tiêu doanh lợi............................................................................................15
2. Các chỉ tiêu hiệu quả kinh kinh tế...................................................................15
3. Hiệu quả sử dụng vốn......................................................................................16
4. Hiệu quả sử dụng lao động..............................................................................17
5. Hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu...................................................................18
III. Tác động của CPH đến hiệu quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp.............18
1. Những tác động góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD...................18
1.1. CPH huy động thêm vốn của xã hội đầu tư vào hoạt động SXKD...........18
1.2. CPH tạo ra doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu.......................................19
1.3. CTCP tạo điều kiện để người lao động thực sự làm chủ doanh nghiệp. .20
1.4. CTCP tạo ra cho doanh nghiệp cơ chế quản lý năng động, linh hoạt ....20
2. Những vấn đề còn vướng mắc phát sinh trong CTCP làm hạn chế việc nâng
cao hiệu quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp...............................................21
2.1. Những vấn đề phát sinh trong quan hệ giữa CTCP và Nhà nước...........21
2.2. Những bất cập trong quản trị doanh nghiệp...........................................22
2.3. Những vấn đề tồn đọng của quá trình CPH...................................23
2.4. Những vấn đề về tài chính và lao động...................................................24
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hoạt động SXKD tại cty CP vận tải ôtô Vĩnh Phúc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hoạt động SXKD tại cty CP vận tải ôtô Vĩnh Phúc - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hoạt động SXKD tại cty CP vận tải ôtô Vĩnh Phúc 9 10 624