Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao khả năng cạnh tranh của DN XD

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 1151 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
C¹nh tranh lµ c¬ chÕ vËn hµnh chñ yÕu cña kinh tÕ thÞ trêng, lµ ®éng lùc
thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ. §èi víi mçi chñ thÓ kinh doanh, c¹nh tranh t¹o søc
Ðp hoÆc kÝch øng dông khoa häc, c«ng nghÖ tiªn tiÕn trong s¶n xuÊt, c¶i tiÕn
c«ng nghÖ, thiÕt bÞ s¶n xuÊt vµ ph¬ng thøc qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt lîng s¶n
phÈm, h¹ gi¸ thµnh vµ gi¸ b¸n hµng ho¸. C¹nh tranh víi c¸c tÝn hiÖu gi¸ c¶ vµ
lîi nhuËn sÏ híng ngêi kinh doanh chuyÓn nguån lùc tõ n¬i sö dông cã hiÖu qu¶
thÊp h¬n sang n¬i sö dông cã hiÖu qu¶ cao h¬n. §èi víi x· héi, c¹nh tranh lµ
®éng lùc quan träng nhÊt ®Ó huy ®éng nguån lùc cña x· héi vµo s¶n xuÊt
kinhdoanh hµng ho¸, dÞch vô cßn thiÕu. Qua ®ã n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt cña
toµn x· héi. Do ®ã, viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong mçi doanh nghiÖp
lµ rÊt cÇn thiÕt, nã gióp doanh nghiÖp chñ ®éng h¬n trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng
cña s¶n xuÊt kinh doanh.
Víi ®Ò tµi: “N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp x©y
dùng", kÕt hîp víi qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty x©y dùng CTGT 892 thuéc
Tæng c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh 892, em ®· hoµn thµnh luËn v¨n tèt nghiÖp
cña m×nh.
KÕt cÊu luËn v¨n
PhÇn I- Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ c¹nh tranh
Ch¬ng I: Tæng quan vÒ c¹nh tranh
Ch¬ng II: C¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh
nghiÖp.
PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty x©y dùng
CTGT 892
Ch¬ng I: Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ doanh nghiÖp.
Ch¬ng II: VËn dông c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµo thùc
tr¹ng C«ng ty XDCTGT 892.
Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña
C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 892.
1

Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o Nghiªm
Xu©n Phîng vµ c¸c c¸n bé cña C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 892 ®·
gióp ®ì em hoµn thµnh luËn v¨n.
Hµ Néi, th¸ng 5 n¨m 2004

2

PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ c¹nh tranh
Ch¬ng I: Tæng quan vÒ c¹nh tranh
1.1- Kh¸i niÖm vÒ c¹nh tranh
ThuËt ng÷ “C¹nh tranh” cã nguån gèc tõ tiÕng La Tinh víi nghÜa chñ yÕu
lµ sù ®Êu tranh, ganh ®ua, thi ®ua gi÷a c¸c ®èi tîng cïng phÈm chÊt, cïng lo¹i,
®ång gi¸ trÞ nh»m ®¹t ®îc nh÷ng u thÕ, lîi thÕ, môc tiªu x¸c ®Þnh. Trong h×nh
th¸i c¹nh tranh thÞ trêng, quan hÖ ganh ®ua x¶y ra gi÷a hai chñ thÓ cïng (nhãm
ngêi b¸n), còng nh chñ thÓ cÇu (Nhãm ngêi mua), c¶ hai nhãm nµy tiÕn tíi c¹nh
tranh víi nhau vµ ®îc liªn kÕt víi nhau b»ng gi¸ c¶ thÞ trêng.
Theo Samuelson: C¹nh tranh lµ sù k×nh ®Þch gi÷a c¸c doanh nghiÖp c¹nh
tranh víi nhau ®Ó giµnh kh¸ch hµng.
Theo Kac-Marx: C¹nh tranh ...
Lêi më ®Çu
C¹nh tranh chÕ vËn hµnh chñ yÕu cña kinh thÞ trêng, ®éng lùc
thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ. §èi víi mçi chñ thÓ kinh doanh, c¹nh tranh t¹o søc
Ðp hoÆc kÝch øng dông khoa häc, c«ng nghÖ tiªn tiÕn trong s¶n xuÊt, c¶i tiÕn
c«ng nghÖ, thiÕt bÞ s¶n xuÊt vµ ph¬ng thøc qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt lîng s¶n
phÈm, gi¸ thµnh gi¸ b¸n hµng ho¸. C¹nh tranh víi c¸c tÝn hiÖu gi¸
lîi nhuËn sÏ híng ngêi kinh doanh chuyÓn nguån lùc tõ n¬i sö dông cã hiÖu qu¶
thÊp h¬n sang n¬i dông hiÖu qu¶ cao h¬n. §èi víi héi, c¹nh tranh
®éng lùc quan träng nhÊt ®Ó huy ®éng nguån lùc cña héi vµo s¶n xuÊt
kinhdoanh hµng ho¸, dÞch cßn thiÕu. Qua ®ã n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt cña
toµn héi. Do ®ã, viÖc n©ng cao kn¨ng c¹nh tranh trong mçi doanh nghiÖp
rÊt cÇn thiÕt, gióp doanh nghiÖp chñ ®éng h¬n trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng
cña s¶n xuÊt kinh doanh.
Víi ®Ò tµi: N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp x©y
dùng", kÕt hîp víi qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty x©y dùng CTGT 892 thuéc
Tæng c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh 892, em ®· hoµn thµnh luËn v¨n tèt nghiÖp
cña m×nh.
KÕt cÊu luËn v¨n
PhÇn I- Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ c¹nh tranh
Ch¬ng I: Tæng quan vÒ c¹nh tranh
Ch¬ng II: C¸c yÕu ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh
nghiÖp.
PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty x©y dùng
CTGT 892
Ch¬ng I: Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ doanh nghiÖp.
Ch¬ng II: VËn dông c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµo thùc
tr¹ng C«ng ty XDCTGT 892.
Ch¬ng III: Mét gi¶i ph¸p chñ yÕu n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña
C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 892.
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao khả năng cạnh tranh của DN XD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao khả năng cạnh tranh của DN XD - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao khả năng cạnh tranh của DN XD 9 10 418