Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao khả năng thắng thầu của cty XD 319

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 1281 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Lêi nãi

®Çu

Trong mét vµi n¨m gÇn ®©y ho¹t ®éng ®Êu thÇu x©y l¾p ®èi víi c¸c dù
¸n cã vèn ®Çu t níc ngoµi, c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm cña Nhµ níc trong lÜnh
vùc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, c¸c c«ng tr×nh x©y dùng víi quy m« lín trë nªn
s«i ®éng h¬n bao giê hÕt.
Cïng víi qu¸ tr×nh ®ã, c¸c doanh nghiÖp x©y dùng ViÖt Nam ®ang tõng
bíc tiÕp cËn dÇn víi c¸c h×nh thøc kinh nghiÖm míi, víi thùc tiÔn vÒ kü thuËt
kinh doanh quèc tÕ vµ nhiÒu vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ®Êu thÇu.
Tuy nhiªn, ë ViÖt Nam ho¹t ®éng ®Êu thÇu cßn lµ vÊn ®Ò míi mÎ chØ
tiÕn hµnh mét vµi n¨m trë l¹i ®©y vµ cha hoµn chØnh vÒ nhiÒu mÆt. Cïng víi
®iÒu nµy, nhiÒu doanh nghiÖp x©y dùng còng ®ang ph¶i tù ®iÒu chØnh tiÕn tíi
thÝch øng hoµn toµn víi ph¬ng thøc c¹nh tranh míi. V× thÕ, ho¹t ®éng ®Êu
thÇu t¹i c¸c doanh nghiÖp nµy kh«ng tr¸nh khái bÊt cËp vµ gÆp nh÷ng khã
kh¨n dÉn ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ®Êu thÇu x©y l¾p cha cao, ¶nh hëng trùc tiÕp
tíi ®êi sèng, viÖc lµm cña ngêi lao ®éng còng nh t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh
doanh cña ®¬n vÞ.
Lµ mét ®¬n vÞ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh x©y l¾p C«ng ty x©y
dùng 319 - Bé quèc phßng còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n víng m¾c
nh trªn. Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty x©y dùng 319 kÕt hîp víi nh÷ng
kiÕn thøc ®· häc trªn ghÕ nhµ trêng em m¹nh d¹n ®i s©u t×m hiÓu vµ nghiªn
cøu ®Ò tµi “Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu gãp phÇn n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng
thÇu cña C«ng ty x©y dùng 319” víi mong muèn gãp phÇn gi¶i quyÕt nh÷ng
khã kh¨n, víng m¾c trªn. VÒ mÆt kÕt cÊu, ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn,
chuyªn ®Ò nµy ®îc chia thµnh 3 ch¬ng chÝnh sau:
Ch¬ng I: §Æc ®iÓm vµ vai trß cña ®Êu thÇu x©y dùng trong nÒn kinh tÕ
thÞ trêng.
Ch¬ng II: Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c ®Êu thÇu t¹i C«ng ty
x©y dùng 319
1

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng
t¸c ®Êu thÇu t¹i C«ng ty x©y dùng 319
V× tr×nh ®é vµ thêi gian cã h¹n, chuyªn ®Ò nµy khã cã thÓ tr¸nh ®îc
nh÷ng thiÕu sãt em rÊt mong nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña thÇy c«
gi¸o còng nh c¸c c¸n bé C«ng ty x©y dùng 319 ®Ó ®Ò tµi ®îc hoµn thiÖn tèt
h¬n.
Qua bµi viÕt nµy cho phÐp em göi lêi c¶m ¬n tíi c¸c c« chó trong phßng
KTKH - C«ng ty x©y dùng 319 Bé quèc phßng, vµ thÇy gi¸o TS. Vò Minh Trai
- Khoa QTKDCN & XDCB - Trêng §HKTQD ®· tËn t×nh híng dÉn, chØ b¶o
vµ gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp.
Hµ Néi, th¸ng 8 n¨m 2001
Sinh viªn
§ç Anh TuÊn

2

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Ch¬ng I
§Æc ®iÓm vµ vai ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Trong mét vµi n¨m gÇn ®©y ho¹t ®éng ®Êu thÇu x©y l¾p ®èi víi c¸c
¸n vèn ®Çu t níc ngoµi, c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm cña Nhµ níc trong lÜnh
vùc x©y dùng tÇng, c¸c c«ng tr×nh x©y dùng víi quy lín t nªn
s«i ®éng h¬n bao giê hÕt.
Cïng víi qu¸ tr×nh ®ã, c¸c doanh nghiÖp x©y dùng ViÖt Nam ®ang tõng
bíc tiÕp cËn dÇn víi c¸c h×nh thøc kinh nghiÖm míi, víi thùc tiÔn thuËt
kinh doanh quèc tÕ vµ nhiÒu vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ®Êu thÇu.
Tuy nhiªn, ë ViÖt Nam ho¹t ®éng ®Êu thÇu cßn vÊn ®Ò míi chØ
tiÕn hµnh mét vµi n¨m trë l¹i ®©y cha hoµn chØnh nhiÒu mÆt. Cïng víi
®iÒu nµy, nhiÒu doanh nghiÖp x©y dùng còng ®ang ph¶i ®iÒu chØnh tiÕn tíi
thÝch øng hoµn toµn víi ph¬ng thøc c¹nh tranh míi. thÕ, ho¹t ®éng ®Êu
thÇu t¹i c¸c doanh nghiÖp nµy kh«ng tr¸nh khái bÊt cËp gÆp nh÷ng khã
kh¨n dÉn ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ®Êu thÇu x©y l¾p cha cao, ¶nh hëng trùc tiÕp
tíi ®êi sèng, viÖc lµm cña ngêi lao ®éng còng nh t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh
doanh cña ®¬n vÞ.
Lµ mét ®¬n vÞ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh x©y l¾p C«ng ty x©y
dùng 319 - quèc phßng còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n víng m¾c
nh trªn. Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty x©y dùng 319 kÕt hîp víi nh÷ng
kiÕn thøc ®· häc trªn ghÕ nhµ trêng em m¹nh d¹n ®i s©u t×m hiÓu nghiªn
cøu ®Ò tµi Mét gi¶i ph¸p chñ yÕu gãp phÇn n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng
thÇu cña C«ng ty x©y dùng 319 víi mong muèn gãp phÇn gi¶i quyÕt nh÷ng
khã kh¨n, víng m¾c trªn. mÆt kÕt cÊu, ngoµi phÇn më ®Çu kÕt luËn,
chuyªn ®Ò nµy ®îc chia thµnh 3 ch¬ng chÝnh sau:
Ch¬ng I: §Æc ®iÓm vai trß cña ®Êu thÇu x©y dùng trong nÒn kinh
thÞ trêng.
Ch¬ng II: Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c ®Êu thÇu t¹i C«ng ty
x©y dùng 319
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao khả năng thắng thầu của cty XD 319 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao khả năng thắng thầu của cty XD 319 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao khả năng thắng thầu của cty XD 319 9 10 956