Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao sức cạnh tranh mặt hàng giày dép của cty Thượng Đình trong thị trường nội địa

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1404 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Bíc vµo thÕ kû 21- kû nguyªn míi ®Çy høa hÑn nhng còng nhiÒu
th¸ch thøc, xu thÕ toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ ®ang lµ mét vÊn ®Ò diÔn ra s«i
®éng vµ cÊp b¸ch.
Tríc xu thÕ ®ã, ngµnh da giÇy ®îc coi lµ mét trong nh÷ng ngµnh rÊt
quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt níc. Môc tiªu chiÕn lîc vµ
nhiÖm vô cña ngµnh lµ gãp phÇn thùc hiÖn ®êng lèi cña §¶ng, gãp phÇn thùc
hiÖn th¾ng lîi trong sù nghiÖp CNH-H§H ®¸t níc, ®¶m b¶o nhu cÇu toµn x·
héi ®ang kh«ng ngõng t¨ng lªn vÒ mäi mÆt, t¨ng cêng s¶n xuÊt, xuÊt khÈu,
gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng- vÊn ®Ò mµ toµn x· héi ®ang
quan t©m. C«ng ty GiÇy Thîng §×nh mét Doanh nghiÖp Nhµ níc trùc thuéc
Tæng C«ng ty da giÇy ViÖt Nam ®ang ®øng tríc nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc
lín lao trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t. §Ó cã thÓ tån t¹i, ®øng v÷ng vµ
ph¸t triÓn ®ßi hái C«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh ®îc cho m×nh nh÷ng ph¬ng thøc
ho¹t ®éng, nh÷ng chÝnh s¸ch, nh÷ng chiÕn lîc c¹nh tranh ®óng ®¾n nh»m
n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña s¶n phÈm vµ cña chÝnh C«ng ty.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña xu thÕ héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ
thÕ giíi sÏ tÊt yÕu dÉn tíi c¹nh tranh còng nh mong muèn ®îc ®ãng gãp
nh÷ng ý kiÕn ®Ó C«ng ty GiÇy Thîng §×nh ®Èy m¹nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh, n©ng cao søc c¹nh tranh s¶n phÈm. Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i
C«ng ty GiÇy Thîng §×nh, em quyÕt ®Þnh lùa chän ®Ò tµi “Mét sè gi¶i ph¸p
nh»m n©ng cao søc c¹nh tranh mÆt hµng giÇy dÐp cña C«ng ty GiÇy Thîng
§×nh trªn thÞ trêng néi ®Þa ” ®Ò lµm ®Ò tµi chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh.
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, chuyªn ®Ò ®îc kÕt cÊu nh sau:

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Ch¬ng I: Lý luËn vÒ c¹nh tranh vµ n©ng cao søc c¹nh tranh s¶n
phÈm.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh mÆt hµng giµy dÐp
cña C«ng ty GiÇy Thîng §×nh.
Ch¬ng III:Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh
mÆt hµng giµy dÐp cña C«ng ty GiÇy Thîng §×nh.
Sau ®©y lµ néi dung chÝnh:

Ch¬ng I
Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ c¹nh tranh vµ søc
c¹nh tranh s¶n phÈm.

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
1.
Lý thuyÕt c¹nh tranh.
1.1

Kh¸i niÖm c¹nh tranh.

§èi víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c kh¸i niÖm liªn quan tíi c¹nh tranh
cßn rÊt kh¸c nhau.
Theo C.M¸c “ C¹nh tranh lµ sù ganh ®ua gay g¾t gi÷a c¸c nhµ t b¶n
nh»m giµnh giËt nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong s¶n xuÊt vµ trong tiªu thô ®Ó
®¹t ®îc nh÷ng lîi nhuËn siªu ng¹ch”, cã c¸c quan niÖm kh¸c l¹i cho r»ng “
c¹nh tranh lµ sù phÊn ®Êu vÒ chÊt lîng s¶n phÈm, dÞch vô cña doanh nghiÖp
m×nh sao cho tèt h¬n c¸c Doanh nghiÖp kh¸c ”.
The...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Bíc vµo thÕ 21- nguyªn míi ®Çy høa hÑn nhng còng nhiÒu
th¸ch thøc, xu thÕ toµn cÇu ho¸ nÒn kinh ®ang mét vÊn ®Ò diÔn ra s«i
®éng vµ cÊp b¸ch.
Tríc xu thÕ ®ã, ngµnh da giÇy ®îc coi mét trong nh÷ng ngµnh rÊt
quan träng ®èi víi ph¸t triÓn kinh cña ®Êt níc. Môc tiªu chiÕn lîc
nhiÖm vô cña ngµnh lµ gãp phÇn thùc hiÖn ®êng lèi cña §¶ng, gãp phÇn thùc
hiÖn th¾ng lîi trong nghiÖp CNH-H§H ®¸t níc, ®¶m b¶o nhu cÇu toµn
héi ®ang kh«ng ngõng t¨ng lªn mäi mÆt, t¨ng cêng s¶n xuÊt, xuÊt khÈu,
gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng- vÊn ®Ò toµn héi ®ang
quan t©m. C«ng ty GiÇy Thîng §×nh mét Doanh nghiÖp Nhµ níc trùc thuéc
Tæng C«ng ty da giÇy ViÖt Nam ®ang ®øng tríc nh÷ng héi th¸ch thøc
lín lao trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t. §Ó thÓ tån t¹i, ®øng v÷ng
ph¸t triÓn ®ßi hái C«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh ®îc cho m×nh nh÷ng ph¬ng thøc
ho¹t ®éng, nh÷ng chÝnh s¸ch, nh÷ng chiÕn lîc c¹nh tranh ®óng ®¾n nh»m
n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña s¶n phÈm vµ cña chÝnh C«ng ty.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña xu t héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ
thÕ giíi tÊt yÕu dÉn tíi c¹nh tranh còng nh mong muèn ®îc ®ãng gãp
nh÷ng ý kiÕn ®Ó C«ng ty GiÇy Thîng §×nh ®Èy m¹nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh, n©ng cao søc c¹nh tranh s¶n phÈm. Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i
C«ng ty GiÇy Thîng §×nh, em quyÕt ®Þnh lùa chän ®Ò tµi “Mét gi¶i ph¸p
nh»m n©ng cao søc c¹nh tranh mÆt hµng giÇy dÐp cña C«ng ty GiÇy Thîng
§×nh trªn thÞ trêng néi ®Þa ” ®Ò lµm ®Ò tµi chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh.
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, chuyªn ®Ò ®îc kÕt cÊu nh sau:
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao sức cạnh tranh mặt hàng giày dép của cty Thượng Đình trong thị trường nội địa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao sức cạnh tranh mặt hàng giày dép của cty Thượng Đình trong thị trường nội địa - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao sức cạnh tranh mặt hàng giày dép của cty Thượng Đình trong thị trường nội địa 9 10 468