Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Những giải pháp huy động vốn đổi mới CN tại cty dệt 10/10

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1130 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu huy ®éng vèn ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ t¹i
C«ng ty cæ phÇn dÖt 10/10
Ch¬ng 1: TÇm quan träng cña viÖc ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ ®èi víi sù
ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng
1.1 Tµi s¶n cè ®Þnh vµ vèn cè ®Þnh
NÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng XHCN cã sù can thiÖp cña Nhµ níc lµ
con ®êng ph¸t triÓn kinh tÕ ®óng ®¾n. Theo ®ã nÒn kinh tÕ ngµy mét ph¸t
triÓn, cïng víi nã lµ sù ph¸t triÓn tÊt yÕu cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ mµ cô
thÓ h¬n lµ cña tõng doanh nghiÖp. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, lîi nhuËn ®· trë
thµnh môc tiªu hµng ®Çu vµ mang tÝnh sèng cßn cña mçi doanh nghiÖp
§èi víi mçi doanh nghiÖp, ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt, t¹o ra s¶n phÈm cÇn cã ba
yÕu tè lµ: t liÖu lao ®éng, ®èi tîng lao ®éng vµ søc lao ®éng. C¸c t liÖu lao
®éng (m¸y mãc thiÕt bÞ, nhµ xëng, ph¬ng tiÖn vËn t¶i…) lµ nh÷ng ph¬ng tiÖn
vËt chÊt mµ con ngêi sö dông ®Ó t¸c ®éng vµo ®èi tîng lao ®éng, biÕn ®æi nã
theo môc ®Ých cña m×nh. Bé phËn quan trong nhÊt trong c¸c t liÖu lao ®éng ®îc sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®ã lµ tµi s¶n cè ®Þnh .
1.1.1.Tµi s¶n cè ®Þnh
1.1.1.1 Kh¸i niÖm
Tµi s¶n cè ®Þnh lµ nh÷ng t liÖu lao ®éng chñ yÕu, tham gia mét c¸ch trùc tiÕp
hay gi¸n tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, quyÕt ®Þnh tr×nh ®é
s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp
1.1.1.2 Tiªu chuÈn x¸c ®Þnh tµi s¶n cè ®Þnh
§Ó ®îc coi lµ tµi s¶n cè ®Þnh th× c¸c t liÖu lao ®éng ph¶i tho¶ m·n ®ång thêi
4 tiªu chuÈn sau:
+ Ch¾c ch¾n thu ®îc lîi Ých kinh tÕ trong t¬ng lai tõ viÖc sö dông tµi s¶n ®ã
+ Nguyªn gi¸ tµi s¶n ph¶i ®îc x¸c ®Þnh mét c¸ch tin cËy
+ Cã thêi gian sö dông íc tÝnh trªn mét n¨m
+ Cã gi¸ trÞ lín, ®ñ tiªu chuÈn gi¸ trÞ theo quy ®Þnh. Theo quyÕt ®Þnh
206/2003/ Q§- BTC ban hµnh ngµy 12/12/2003 th× tµi s¶n cè ®Þnh ph¶i cã
gi¸ trÞ tõ 1.000.000 ®ång trë lªn
§Æc ®iÓm chung cña tµi s¶n cè ®Þnh lµ tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt
s¶n phÈm. Trong qu¸ tr×nh ®ã, h×nh th¸i vËt chÊt vµ ®Æc tÝnh sö dông ban ®Çu
cña tµi s¶n cè ®Þnh lµ kh«ng thay ®æi song gi¸ trÞ cña nã l¹i ®îc chuyÓn dÞch
dÇn dÇn tõng phÇn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. Bé phËn gi¸ trÞ chuyÓn

Lª ThÞ Kh¸nh Ph¬ng

1

Líp K39 11.06

LuËn v¨n tèt nghiÖp
dÞch nµy cÊu thµnh mét yÕu tè chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp
vµ ®îc bï ®¾p mçi khi s¶n phÈm ®îc tiªu thô.
1.1.1.3 Ph©n lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh
Trong doanh nghiÖp, tµi s¶n cè ®Þnh cã nhiÒu lo¹i kh¸c nhau. §Ó thuËn tiÖn
cho c«ng t¸c qu¶n lý, sö dông tµi s¶n cè ®Þnh, doanh nghiÖp cÇn tiÕn hµnh
ph©n lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh mét c...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu huy ®éng vèn ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ t¹i
C«ng ty cæ phÇn dÖt 10/10
Ch¬ng 1: TÇm quan träng cña viÖc ®æi míi m¸y mãc thiÕt ®èi víi
ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng
1.1 Tµi s¶n cè ®Þnh vµ vèn cè ®Þnh
NÒn kinh thÞ trêng theo ®Þnh híng XHCN can thiÖp cña Nhµ níc
con ®êng ph¸t triÓn kinh ®óng ®¾n. Theo ®ã nÒn kinh ngµy mét ph¸t
triÓn, cïng víi ph¸t triÓn tÊt yÕu cña c¸c thµnh phÇn kinh cô
thÓ h¬n cña tõng doanh nghiÖp. §Ó tån t¹i pt triÓn, lîi nhuËn ®· t
thµnh môc tiªu hµng ®Çu vµ mang tÝnh sèng cßn cña mçi doanh nghiÖp
§èi víi mçi doanh nghiÖp, ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt, t¹o ra s¶n phÈm cÇn ba
yÕu lµ: t liÖu lao ®éng, ®èi tîng lao ®éng søc lao ®éng. C¸c t liÖu lao
®éng (m¸y mãc thiÕt bÞ, nhµ xëng, ph¬ng tiÖn vËn t¶i ) lµ nh÷ng ph ¬ng tiÖn
vËt chÊt mµ con ngêi dông ®Ó t¸c ®éng vµo ®èi tîng lao ®éng, biÕn ®æi
theo môc ®Ých cña m×nh. Bé phËn quan trong nhÊt trong c¸c t liÖu lao ®éng ®-
îc sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®ã lµ tµi s¶n cè ®Þnh .
1.1.1.Tµi s¶n cè ®Þnh
1.1.1.1 Kh¸i niÖm
Tµi s¶n cè ®Þnh lµ nh÷ng t liÖu lao ®éng chñ yÕu, tham gia mét c¸ch trùc tiÕp
hay gi¸n tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, quyÕt ®Þnh tr×nh ®é
s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp
1.1.1.2 Tiªu chuÈn x¸c ®Þnh tµi s¶n cè ®Þnh
§Ó ®îc coitµi s¶n cè ®Þnh th× c¸c t liÖu lao ®éng ph¶i tho¶ m·n ®ång thêi
4 tiªu chuÈn sau:
+ Ch¾c ch¾n thu ®îc lîi Ých kinh tÕ trong t¬ng lai tõ viÖc sö dông tµi s¶n ®ã
+ Nguyªn gi¸ tµi s¶n ph¶i ®îc x¸c ®Þnh mét c¸ch tin cËy
+ Cã thêi gian sö dông íc tÝnh trªn mét n¨m
+ gi¸ trÞ lín, ®ñ tiªu chuÈn gi¸ t theo quy ®Þnh. Theo quyÕt ®Þnh
206/2003/ Q§- BTC ban hµnh ngµy 12/12/2003 t tµi s¶n ®Þnh ph¶i
gi¸ trÞ tõ 1.000.000 ®ång trë lªn
§Æc ®iÓm chung cña tµi s¶n cè ®Þnh tham gia vµo nhiÒu chu s¶n xuÊt
s¶n phÈm. Trong qu¸ tr×nh ®ã, h×nh th¸i vËt chÊt®Æc tÝnh sö dông ban ®Çu
cña tµi s¶n cè ®Þnh lµ kh«ng thay ®æi song gi¸ trÞ cña nã l¹i ®îc chuyÓn dÞch
dÇn dÇn tõng phÇn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. phËn gi¸ trÞ chuyÓn
Lª ThÞ Kh¸nh Ph¬ng 1 Líp K39 11.06
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Những giải pháp huy động vốn đổi mới CN tại cty dệt 10/10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Những giải pháp huy động vốn đổi mới CN tại cty dệt 10/10 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Những giải pháp huy động vốn đổi mới CN tại cty dệt 10/10 9 10 956