Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Phát triển nguồn nhân lực tại cảng Khuyến Lương

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 992 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu.
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp tiÕn hµnh s¶n xuÊt
kinh doanh ®Òu cã mét môc tiªu chung lµ lîi nhuËn vµ chÝnh l¬in nhuËn lµ thíc ®ao ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña doanh nghiÖp, ®Ó cã lîi nhuËn cao ®ßi hái c¸c
doanh nghiÖp sö dông c¸c nguån lùc mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt trong ®o
nguån lùc con ngêi ®ãng vai trß quan träng quyÕt ®Þnh. Cïng víi sù ph¸t triÓn
cña khoa häc kü thuËt, cña c«ng nghÖ th«ng tin th× yÕu tè con ngêi còng lu«n
ph¶i ®îc n©ng cao, lu«n ph¶i ®îc ph¸t triÓn vÒ mÆt trÝ tuÖ.
HiÖn nay cã qu¸ nhiÒu doanh nghiÖp Marketingi mª víi ®æi míi kü
thuËt c«ng nghÖ mµ quªn ®i mét nhiÖm vô rÊt quan träng lµ cÇn ph¶i ®µo t¹o,
båi dìng ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý cña m×nh. §ã chÝnh lµ mét trong nhnghx lý
do chñ yÕu dÉn ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp thÊp. V×
lý do ®ã em chän ®Ò tµi: ''C«ng t¸c ®µo t¹o, båi dìng vµ ph¸t triÓn nguån
nh©n lùc ë c¶ng KhuyÕn L¬ng'' nh»m ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c nµy ë
C¶ng vµ th«ng qua ®ã ®Ò xuÊt nh÷ng ®Þnh híng, gi¶i ph¸p gióp C¶ng KhuyÕn
l¬ng thùc hiÖn tèt c«ng t¸c båi dìng nguån nh©n lùc ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ s¶n xuÊt
kinh doanh cao.
KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò nµy gåm 3 phÇn:
PhÇn I:

Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c ®µo t¹o, båi dìng vµ ph¸t triÓn
nguån nh©n lùc.

PhÇn II: Thùc tr¹ng cña c«ng t¸c ®µo t¹o, båi dìng vµ ph¸t triÓn nguån
nh©n lùc ë c¶ng KhuyÕn L¬ng.
PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng ®µo t¹o,
båi dìng vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ë C¶ng KhuyÕn L¬ng.

Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Th¹c Sü NguyÔn Thu Thuû - ngêi ®· tËn
t×nh híng dÉn em vµ c¸m ¬n toµn thÓ c¸n bé, c«ng nh©n viªn cña C¶ng, ®Æc
biÖt lµ phßng nh©n chÝnh ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi gióp em thùc tËp tèt.

1

PhÇn I
Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c ®µo t¹o, båi dìng
vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc.
I. N«i dung vµ t¸c dông cña c«ng t¸c ®µo t¹o, båi d ìng
vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc.
1. Néi dung.
C«ng t¸c ®µo t¹o, båi dìng vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ nh÷ng ho¹t
®éng cã tæ chøc ®îc thùc hiÖn trong nh÷ng kho¶ng thêi gian x¸c ®Þnh nh»m
®em ®Õn sù thay ®æi trong hµnh vi nghÒ nghiÖp cña ngêi lao ®éng. Cã ba lo¹i
ho¹t ®éng kh¸c nhau theo ®Þnh nghÜa nµy:
§µo t¹o: lµ qu¸ tr×nh häc tËp lµm cho ngêi lao ®éng cã thÓ thùc hiÖn c¸c
chøc n¨ng nhiÖm vô cã hiÖu qu¶ h¬n trong c«ng t¸c cña hä. §µo t¹o lµ qu¸
tr×nh ho¹t ®éng cã môc ®Ých, cã tæ chøc nh»m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn hÖ
thèng tri thøc, kü n¨ng, kü x¶o, th¸i ®é hµnh vi… cña mçi c¸ nh©n, t¹o tiÒn ®Ò
cho hä cã thÓ thù hiÖ mét c¸ch cã n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ trong lÜnh vùc c«ng
t¸c...
Lêi nãi ®Çu.

 !!"#$%!&#!'
()*+,!"#-.
/0!1)
0!1$-)2)3456$(1,
*27#+*8893:;!8
"<+!8",$=%4
>3)?@$(A(7
#8) $)2!BC+
D0E;D)!F*94G%!!F
*3H)*4I9
!F@2JKKC«ng t¸c ®µo t¹o, båi dìng ph¸t triÓn nguån
nh©n lùc ë c¶ng KhuyÕn L¬ngKKL)*83M
5$8)N(+O5P3
!&1:8D0E0<!1,C)
4
P*3 30QBJ
PhÇn I: luËn chung c«ng t¸c ®µo t¹o, båi dìng ph¸t triÓn
nguån nh©n lùc.
PhÇn II: Thùc tr¹ng cña c«ng t¸c ®µo t¹o, båi dìng vµ ph¸t triÓn nguån
nh©n lùc ë c¶ng KhuyÕn L¬ng.
PhÇn III: Mét gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng ®µo t¹o,
båi dìng vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ë C¶ng KhuyÕn L¬ng.
R<&CS7T3UV'W#
9(H@$&,D+8<$ *5+=
D!-<%WC#!"O@1#:4
X
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Phát triển nguồn nhân lực tại cảng Khuyến Lương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Phát triển nguồn nhân lực tại cảng Khuyến Lương - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Phát triển nguồn nhân lực tại cảng Khuyến Lương 9 10 969