Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL cácdự án ODA

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 1177 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lêi giíi thiÖu
LÞch sö ph¸t triÓn c¸c níc trªn thÕ giíi ®· chøng minh rÊt râ:
Vèn ®Çu t vµ hiÖu qu¶ vèn ®Çu t lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan
träng nhÊt t¸c ®äng ®Õn sù ph¸t triÓn nâi chung vµ t¨ng trëng kinh tÕ
nãi riªng cña mçi quèc gia. Vèn ®Çu t bao gåm: vèn trong níc, vèn
thu hót tõ níc ngoµi chñ yÕu díi h×nh thøc vèn ODA, ®Çu t trùc tiÕp,
c¸c kho¶n tÝn dông nhËp khÈu. §èi víi nh÷ng níc nghÌo, thu nhËp
thÊp, kh¶ n¨ng tÝch luü vèn tõ trong níc h¹n chÕ th× nguån vèn níc
ngoµi cã ý nghÜa quan träng.
Ngoµi tÝnh chÊt u ®·i cña vèn ODA, mét trong nh÷ng ®Æc ®iÓm
kh¸c nhau gi÷a ba lo¹inguån vèn trªn lµ: ODA chØ lµ sù chuyÓn nhîng vèn mang tÝnh chÊt trî gióp tõ c¸c níc ph¸t triÓn sang c¸c níc
®ang ph¸t triÓn. §Æc ®iÓm nµy cho thÊy nguån ODA lµ mét nh©n tè
quan träng t¹o nªn c¸c c¬ héi ph¸t triÓn cho c¸c níc nghÌo vµ kÐm
ph¸t triÓn.
Tuy nhiªn, ODA vÒ thùc chÊt còng lµ mét kho¶n nî níc ngoµi
mµ c¸c níc nhËn tµi trî cÇn ph¶i tr¶. V× thÕ, viÖc qu¶n lý vµ sö dông
ODA sao cho cã hiÖu qu¶ phï hîp víi c¸c môc tiªu vµ ®Þnh híng
ph¸t triÓn cña ®Êt níc lµ mét yªu cÇu kh¸ch quan.
ChÝnh v× vËy, trong thêi gian thùc tËp t¹i Vô Tæng Hîp - Bé
KÕ Ho¹ch vµ §Çu t, em ®· lùa chän ®Ò tµi: "C¸c gi¶i ph¸p nh»m
t¨ng cêng kh¶ n¨ng qu¶n lý c¸c dù ¸n ODA" víi môc ®Ých ®ãng
gãp nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh vµo qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ hoµn
thiÖn viÖc qu¶n lý c¸c dù ¸n ODA. Tuy nhiªn, do hiÓu biÕt cßn
nhiÒu h¹n chÕ nªn luËn v¨n kh«ng thÓ tr¸nh khái cã nh÷ng sai sãt.
V× vËy, em mong cã ®îc nh÷ng nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ cña c¸c thÇy, c«
nh»m hoµn thiÖn ®Ò tµi nµy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.
Hµ néi ngµy... th¸ng ....n¨m.....
Sinh viªn
Vâ §×nh Toµn

1

Lêi nãi ®Çu
Tríc tiªn, em xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c tíi PTS. §oµn
Thu Hµ - Phã Khoa Khoa häc qu¶n lý, gi¶ng viªn Khoa Khoa häc
qu¶n lý, ngêi trùc tiÕp híng dÉn, gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh h×nh
thµnh, x©y dùng ®Ò tµi, vÒ nh÷ng chØ b¶o mang tÝnh x¸c thùc còng
nh nh÷ng söa ch÷a mang tÝnh khoa häc cña c« trong qu¸ tr×nh hoµn
thiÖn luËn v¨n nµy.
Em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n GS-TS §Æng V¨n ThuËn, Vô
Tæng Hîp - Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t v× sù híng dÉn nhiÖt t×nh, ®Çy ®ñ
trong qu¸ tr×nh thu thËp t liÖu còng nh nh÷ng ý kiÕn söa ch÷a phï
hîp víi yªu cÇu thùc tÕ nh»m phôc vô cho ®Ò tµi nµy. §ång thêi em
xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c c« chó t¹i Vô Tæng Hîp - Bé KÕ ho¹ch
vµ ®Çu t ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì trong thêi gian em thùc tËp t¹i Vô
Tæng Hîp - Bé KÕ ho¹ch - ®Çu t.
Cuèi cïng, em xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c cña m×nh tíi TS.
Mai V¨n Bu- chñ nhiÖm khoa, tíi c¸c th...
Lêi giíi thiÖu
LÞch ph¸t triÓn c¸c níc trªn thÕ giíi ®· chøng minh rÊt :
Vèn ®Çu t hiÖu qu¶ vèn ®Çu t mét trong nh÷ng u quan
träng nhÊt t¸c ®äng ®Õn sù ph¸t triÓn nâi chung vµ t¨ng trëng kinh tÕ
nãi riªng cña mçi quèc gia. Vèn ®Çu t bao gåm: vèn trong níc, vèn
thu hót tõ níc ngoµi chñ yÕu díi h×nh thøc vèn ODA, ®Çu t trùc tiÕp,
c¸c kho¶n tÝn dông nhËp khÈu. §èi víi nh÷ng níc nghÌo, thu nhËp
thÊp, kh n¨ng tÝch luü vèn trong níc h¹n chÕ th× nguån vèn c
ngoµi cã ý nghÜa quan träng.
Ngoµi tÝnh chÊt u ®·i cña vèn ODA, mét trong nh÷ng ®Æc ®iÓm
kh¸c nhau gi÷a ba lo¹inguån vèn trªn lµ: ODA chØ chuyÓn nh-
îng vèn mang nh chÊt trî gióp c¸c níc ph¸t triÓn sang c¸c níc
®ang ph¸t triÓn. §Æc ®iÓm nµy cho thÊy nguån ODA lµ mét nh©n
quan träng t¹o nªn c¸c héi ph¸t triÓn cho c¸c níc nghÌo kÐm
ph¸t triÓn.
Tuy nhiªn, ODA thùc chÊt còngmét kho¶n nî níc ngoµi
c¸c níc nhËn tµi trî cÇn ph¶i tr¶. V× thÕ, viÖc qu¶n lý vµ sö dông
ODA sao cho hiÖu qu phï hîp i c¸c môc tiªu ®Þnh híng
ph¸t triÓn cña ®Êt níc lµ mét yªu cÇu kh¸ch quan.
ChÝnh vËy, trong thêi gian thùc tËp i Tæng Hîp -
Ho¹ch §Çu t, em ®· lùa chän ®Ò tµi: "C¸c gi¶i ph¸p nh»m
t¨ng cêng kh¶ n¨ng qu¶n c¸c ¸n ODA" víi môc ®Ých ®ãng
gãp nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh vµo qu¸ tr×nh nghiªn cøu hoµn
thiÖn viÖc qu¶n c¸c ¸n ODA. Tuy nhiªn, do hiÓu biÕt cßn
nhiÒu h¹n chÕ nªn luËn n kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt.
vËy, em mong ®îc nh÷ng nhËn xÐt, ®¸nh g cña c¸c thÇy,
nh»m hoµn thiÖn ®Ò tµi nµy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.
Hµ néi ngµy... th¸ng ....n¨m.....
Sinh viªn
Vâ §×nh Toµn
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL cácdự án ODA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL cácdự án ODA - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL cácdự án ODA 9 10 629