Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL nhân sự tại cty Nhất Minh

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1306 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

NguyÔn TuÊn Anh

Lêi nãi ®Çu
Qu¶n lý suy cho cïng lµ qu¶n lý con ngêi. Ngµy nay, víi xu thÕ toµn cÇu
hãa vµ tÝnh chÊt c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt, con ngêi ®ang ®îc coi lµ nguån
tµi s¶n v« gi¸ vµ lµ yÕu tè c¬ b¶n nhÊt quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña
doanh nghiÖp. Còng nh c¸c tµi s¶n kh¸c, tµi s¶n con ngêi cÇn ®îc më réng vµ
ph¸t triÓn, cÇn nhÊt lµ qu¶n lý vµ sö dông cho tèt. ViÖc hiÓu vµ tæ chøc tèt néi
dung qu¶n lý nh©n lùc lµ ®iÒu hÕt søc cÇn thiÕt trong t×nh h×nh hiÖn nay, ®Æc biÖt
trong c¸c doanh nghiÖp - n¬i mµ hiÖu qu¶ qu¶n lý ®ang ®îc ®Æt ra hÕt søc bøc
xóc.
§Ó tiÕp tôc ®øng v÷ng trong m«i trêng c¹nh tranh gay g¾t, ®ßi hái c¸c
doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng cho m×nh ®éi ngò c¸n bé riªng, cã n¨ng lùc phÈm
chÊt, kh¶ n¨ng l·nh ®¹o c«ng ty vµ ®µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n lµnh nghÒ ®Ó theo
kÞp víi tiÕn bé vµ tr×nh ®é khoa häc - kü thuËt cña thÕ giíi.
Nh»m t¹o cho m×nh chç ®øng ë hiÖn t¹i vµ t¬ng lai, C«ng ty NhÊt Vinh
còng kh«ng n»m ngoµi quy luËt nµy. Ph¶i qu¶n lý nh©n lùc cña C«ng ty nh thÕ
nµo ®Ó ®¶m b¶o chç ®øng v÷ng ch¾c trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
Sau mét thêi gian thùc tÕ t¹i C«ng ty, em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi “ Mét sè
gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù t¹i C«ng ty NhÊt Vinh”
lµm ®Ò tµi cho luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh.
LuËn v¨n nµy ngoµi lêi nãi ®Çu vµ kÕt luËn, gåm 3 ch¬ng sau:
Ch¬ng I: C¬ së lý luËn vÒ khoa häc qu¶n lý nh©n sù.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng vÒ nh©n sù vµ c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù t¹i C«ng ty
NhÊt Vinh.
Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù t¹i
C«ng ty NhÊt Vinh.
Do tr×nh ®é cã h¹n, thêi gian thùc tÕ cha nhiÒu, bµi viÕt cßn cã nhiÒu
khiÕm khuyÕt, em rÊt mong thÇy c« gi¸o vµ tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng
ty gióp ®ì, gãp ý ®Ó bµi luËn v¨n thªm phong phó vµ hoµn chØnh.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

Khoa Qu¶n lý Doanh nghiÖp

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp

NguyÔn TuÊn Anh

Ch¬ng I: C¬ së lý luËn vÒ khoa häc qu¶n lý nh©n sù
I. Kh¸i niÖm, vai trß vµ chøc n¨ng cña qu¶n lý nh©n sù
1. Kh¸i niÖm
- Qu¶n lý nh©n sù lµ mét trong nh÷ng chøc n¨ng c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh
qu¶n lý. Con ngêi bao giê còng lµ yÕu tè quan träng nhÊt cña mét doanh nghiÖp.
Do ®ã, viÖc lùa chän, s¾p xÕp con ngêi cho phï hîp víi c¸c vÞ trÝ trong bé m¸y
tæ chøc lµ nhiÖm vô hµng ®Çu cña nhµ qu¶n lý.
- Qu¶n lý nh©n sù ph¶i ®îc xem xÐt theo quan ®iÓm hÖ thèng. ViÖc x¸c
®Þnh nguån nh©n sù, vÊn ®Ò tuyÓn chän, s¾p xÕp ®Ò b¹t, ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn,
®¸nh gi¸ nh©n viªn v.v... cÇn ®îc ®Æt trªn c¬ së khoa häc, trong mèi qua...
LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn TuÊn Anh
Lêi nãi ®Çu
Qu¶n suy cho cïng qu¶n lý con ngêi. Ngµy nay, víi xu thÕ toµn cÇu
hãa tÝnh chÊt c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt, con ngêi ®ang ®îc coi nguån
tµi s¶n v« gi¸ vµ lµ yÕu c¬ b¶n nhÊt quyÕt ®Þnh ®Õntån t¹i vµ ph¸t triÓn cña
doanh nghiÖp. Còng nh c¸c tµi n kh¸c, tµi s¶n con ngêi cÇn ®îc réng
ph¸t triÓn, cÇn nhÊt qu¶n dông cho tèt. ViÖc hiÓu chøc tèt néi
dung qu¶n lý nh©n lùc lµ ®iÒu hÕt søc cÇn thiÕt trong t×nh h×nh hiÖn nay, ®Æc biÖt
trong c¸c doanh nghiÖp - n¬i hiÖu qu¶ qu¶n ®ang ®îc ®Æt ra hÕt søc bøc
xóc.
§Ó tiÕp tôc ®øng v÷ng trong m«i trêng c¹nh tranh gay g¾t, ®ßi hái c¸c
doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng cho m×nh ®éi ngò c¸n riªng, n¨ng lùc phÈm
chÊt, kn¨ng l·nh ®¹o c«ng ty ®µo t¹o c¸n c«ng nh©n lµnh nghÒ ®Ó theo
kÞp víi tiÕn bé vµ tr×nh ®é khoa häc - kü thuËt cña thÕ giíi.
Nh»m t¹o cho m×nh chç ®øng ë hiÖn t¹i t¬ng lai, C«ng ty NhÊt Vinh
còng kh«ng n»m ngoµi quy luËt nµy. Ph¶i qu¶n nh©n lùc cña C«ng ty nh thÕ
nµo ®Ó ®¶m b¶o chç ®øng v÷ng ch¾c trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
Sau mét thêi gian thùc t¹i C«ng ty, em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi Mét
gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n nh©n t¹i C«ng ty NhÊt Vinh
lµm ®Ò tµi cho luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh.
LuËn v¨n nµy ngoµi lêi nãi ®Çu vµ kÕt luËn, gåm 3 ch¬ng sau:
Ch¬ng I: C¬ së lý luËn vÒ khoa häc qu¶n lý nh©n sù.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng nh©n c«ng t¸c qu¶n nh©n t¹i C«ng ty
NhÊt Vinh.
Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù t¹i
C«ng ty NhÊt Vinh.
Do tr×nh ®é cã h¹n, thêi gian thùc cha nhiÒu, bµi viÕt cßn cã nhiÒu
khiÕm khuyÕt, em rÊt mong thÇy gi¸o tËp thÓ c¸n c«ng nh©n viªn C«ng
ty gióp ®ì, gãp ý ®Ó bµi luËn v¨n thªm phong phó vµ hoµn chØnh.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Khoa Qu¶n lý Doanh nghiÖp
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL nhân sự tại cty Nhất Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL nhân sự tại cty Nhất Minh - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL nhân sự tại cty Nhất Minh 9 10 277