Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL NN trong vấn đề nông sản - thực phẩm

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1730 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Ngµy nay chÊt lîng cã mét vai trß rÊt quan träng trong ®êi sèng kinh tÕ x· héi. Nã lµ mét nh©n tè quyÕt ®Þnh tíi sù thµnh b¹i cña bÊt cø doanh nghiÖp
nµo, quèc gia nµo khi tham gia vµo ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ.
§Ó cã thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ vµ hoµ nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®èi víi
níc ta, lµ mét quèc gia cã nÒn kinh tÕ chËm ph¸t triÓn chÊt lîng s¶n phÈm cha
cao vµ kh«ng æn ®Þnh th× viÖc ®¶m b¶o vµ n©ng cao chÊt lîng lµ mét yªu cÇu
hÕt søc cÇn thiÕt.
Muèn ®¶m b¶o vµ n©ng cao chÊt lîng, ®ßi hái ph¶i cã nhËn thøc ®óng
®¾n vµ ph¬ng ph¸p qu¶n lý khoa häc. Thùc tÕ xÐt vÒ bÒ mÆt kh¸ch quan mµ
nãi th× chÊt lîng s¶n phÈm hµng ho¸ nãi chung lµ nh thÕ. Nhng khi ®· ®i s©u
vµo t×m hiÓu vÊn ®Ò chÊt lîng hµng ho¸ n«ng s¶n thùc phÈm th× míi thÊy ®îc
nhiÒu vÊn ®Ò ®Æt ra trong c«ng t¸c qu¶n lý cña nhµ níc vÒ tiªu chuÈn ho¸
trong lÜnh vùc nµy.
§Ó h×nh thµnh lªn mét c¬ cÊu qu¶n lý còng nh sù ®iÒu tiÕt cña nhµ níc
trong lÜnh vùc nµy thùc sù lµ c¶ mét qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña luËt
ph¸p quèc gia. §Ó t×m hiÓu vÒ thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý cña nhµ níc vÒ tiªu
chuÈn ho¸ trong lÜnh vùc N«ng s¶n - Thùc phÈm ra sao? Còng nh cã thÓ ®Ò
xuÊt mét sè biÖn ph¸p gãp phÇn thóc ®Èy c«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng trong lÜnh
vùc nµy em ®· lùa chän ®Ò tµi:
"T¨ng cêng qu¶n lý cña nhµ níc vÒ tiªu chuÈn ho¸ trong lÜnh vùc
N«ng s¶n - Thùc phÈm".
Bµi viÕt cña em gåm 3 phÇn:
PhÇn I. Lý luËn chung vÒ qu¶n lý nhµ níc trong lÜnh vùc tiªu chuÈn ho¸
chÊt lîng n«ng s¶n thùc phÈm.
PhÇn II. Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý nhµ níc vÒ tiªu chuÈn ho¸ trong
lÜnh vùc N«ng s¶n - Thùc phÈm
PhÇn III. Nh÷ng kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt vÒ t¨ng cêng qu¶n lý nhµ níc trong
lÜnh vùc tiªu chuÈn ho¸ chÊt lîng N«ng s¶n - Thùc phÈm
Tríc khi ®i vµo tõng néi dung cô thÓ em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng
1

dÉn chØ b¶o cña thÇy gi¸o: NguyÔn §×nh Phan, sù gióp ®ì cña c¸c c«, c¸c b¸c
ë trung t©m tiªu chuÈn chÊt lîng (thuéc Tæng côc TC§LCL) ®· t¹o ®iÒu kiÖn
cho em hoµn thµnh bµi viÕt nµy.
Do kiÕn thøc cßn h¹n chÕ nªn khi tr×nh bµy sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng
thiÕu sãt, em rÊt mong sÏ nhËn ®îc sù chØ b¶o cña thÇy cïng c¸c c«, c¸c b¸c.
Hµ Néi, n¨m 2001
Sinh viªn
TrÞnh Minh Th¹o

2

PhÇn I:
Lý luËn chung vÒ qu¶n lý nhµ níc trong lÜnh vùc
tiªu chuÈn ho¸ chÊt lîng N«ng s¶n - Thùc phÈm

1. Kh¸i qu¸t vÒ N«ng s¶n - Thùc phÈm, c¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n:
* Tæ chøc tiªu chuÈn ho¸ qu¶n lý, ISO (mµ cô thÓ lµ ban kü thuËt TC34)
vµ uû ban tiªu chuÈn ho¸ quèc tÕ vÒ thùc phÈm - CAC lµ 2 tæ chøc lín nhÊt
hiÖn nay tiÕn hµnh c«ng t¸c tiªu chuÈn ...
Lêi nãi ®Çu
Ngµy nay chÊt lîng cã mét vai trß rÊt quan träng trong ®êi sèng kinh-
héi. Nã lµ mét nh©n quyÕt ®Þnh tíi thµnh b¹i cña bÊt doanh nghiÖp
nµo, quèc gia nµo khi tham gia vµo ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ.
§Ó thÓ ph¸t triÓn kinh vµ hoµ nhËp o nÒn kinh thÕ giíi ®èi víi
níc ta, mét quèc gia cã nÒn kinh tÕ chËm ph¸t triÓn chÊt lîng s¶n phÈm cha
cao kh«ng æn ®Þnh t viÖc ®¶m b¶o vµ n©ng cao chÊt lîng lµ mét yªu cÇu
hÕt søc cÇn thiÕt.
Muèn ®¶m b¶o vµ n©ng cao chÊt lîng, ®ßi hái ph¶i nhËn thøc ®óng
®¾n ph¬ng ph¸p qu¶n khoa häc. Thùc xÐt mÆt kh¸ch quan
nãi th× chÊt lîng s¶n phÈm hµng ho¸ nãi chung nh thÕ. Nhng khi ®· ®i s©u
vµo t×m hiÓu vÊn ®Ò chÊt lîng hµng ho¸ n«ng s¶n thùc phÈm th× míi thÊy ®îc
nhiÒu vÊn ®Ò ®Æt ra trong c«ng t¸c qu¶n cña nhµ níc tiªu chuÈn ho¸
trong lÜnh vùc nµy.
§Ó h×nh thµnh lªn mét cÊu qu¶n còng nh ®iÒu tiÕt cña nhµ níc
trong lÜnh vùc nµy thùc sù lµ c¶ mét qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña luËt
ph¸p quèc gia. §Ó t×m hiÓu thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n cña nhµ níc tiªu
chuÈn h trong lÜnh vùc N«ng s¶n - Thùc phÈm ra sao? Còng nh thÓ ®Ò
xuÊt mét sè biÖn ph¸p gãp phÇn thóc ®Èy c«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng trong lÜnh
vùc nµy em ®· lùa chän ®Ò tµi:
"T¨ng cêng qu¶n cña nhµ níc tiªu chuÈn ho¸ trong lÜnh vùc
N«ng s¶n - Thùc phÈm".
Bµi viÕt cña em gåm 3 phÇn:
PhÇn I. luËn chung qu¶n nhµ níc trong lÜnh vùc tiªu chuÈn ho¸
chÊt lîng n«ng s¶n thùc phÈm.
PhÇn II. Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n nhµ níc tiªu chuÈn ho¸ trong
lÜnh vùc N«ng s¶n - Thùc phÈm
PhÇn III. Nh÷ng kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt t¨ng cêng qu¶n nhµ níc trong
lÜnh vùc tiªu chuÈn ho¸ chÊt lîng N«ng s¶n - Thùc phÈm
Tríc khi ®i vµo tõng néi dung cô thÓ em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL NN trong vấn đề nông sản - thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL NN trong vấn đề nông sản - thực phẩm - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL NN trong vấn đề nông sản - thực phẩm 9 10 235