Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL vốn tại cty 20 - TC Hậu Cần

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 999 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Lª ThÞ Lµnh - QLKT 39B

Lêi më ®Çu
Kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, lîi nhuËn môc tiªu hµng ®Çu
cña mét doanh nghiÖp. §Ó ®¹t ®îc lîi nhuËn tèi ®a mµ vÉn ®¶m b¶o s¶n phÈm
chÊt lîng tèt, gi¸ c¶ hîp lý doanh nghiÖp v÷ng vµng trong c¹nh tranh th× c¸c
doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é s¶n xuÊt kinh doanh trong
®ã qu¶n lý vµ sö dông vèn lµ mét bé phËn rÊt quan träng cã ý nghÜa quyÕt
®Þnh tíi kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.
Vèn lµ mét ph¹m trï kinh tÕ hµng ho¸, lµ mét trong hai yÕu tè quan
träng quyÕt ®Þnh ®Õn s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸. Vèn cßn lµ ch×a kho¸. Lµ
®iÒu kiÖn hµng ®Çu cña mäi qóa tr×nh ph¸t triÓn chÝnh v× vËy c¸c doanh
nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Ó cã thÓ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh th× ph¶i cã mét luîng vèn nhÊt ®Þnh. Vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña
doanh nghiÖp bao gåm vèn cè ®Þnh vµ vèn lu ®éng, díi h×nh th¸i hiÖn vËt nã
biÓu hiÖn lµ tµi s¶n cè ®Þnh vµ tµi s¶n lu ®éng.
C«ng ty 20 Tæng côc hËu cÇn ®· tr¶i qua chÆng ®êng h¬n 40 n¨m tån
t¹i vµ ph¸t triÓn. Trong suèt thêi kú ®ã, do tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n nªn C«ng
ty ®· cã nhiÒu x¸o trén. Cho ®Õn nay c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh ®· ®îc æn
®Þnh vµ lµm ¨n cã hiÖu qu¶. Tuy nhiªn vÉn cßn nhiÒu yÕu tè khã kh¨n, trong
®ã vÊn ®Ò qu¶n lý vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶ lµ mét trong nh÷ng yÕu tè cã
¶nh hëng lín ®Õn ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. ChÝnh v× nªn em
®· chän ®Ò tµi "Ph¬ng híng vµ mét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ cña
c«ng t¸c qu¶n lý vèn s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty 20 - Tæng côc hËu cÇn"
®Ó lµm ®Ò tµi cho m×nh.
Víi ®Ò tµi trªn, chuyªn ®Ò ®îc chia lµm ba phÇn:
PhÇn I: N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn, mét vÊn ®Ò cÊp b¸ch víi c¸c
doanh nghiÖp c«ng nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Lª ThÞ Lµnh - QLKT 39B

PhÇn II: Ph©n tÝch thùc tr¹ng t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ t×nh
h×nh qu¶n lý vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty 20.
PhÇn III: Mét sè ph¬ng híng vµ biÖn ph¸p chñ yÕu nh»m gãp phÇn
n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý vèn s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty 20.
Chuyªn ®Ò hoµn thµnh ®îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c« TS Lª ThÞ Anh
V©n cïng toµn thÓ c¸n bé nh©n viªn C«ng ty 20!
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

2

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Lª ThÞ Lµnh - QLKT 39B

PhÇn i
n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn mét vÊn ®Ò
cÊp b¸ch víi c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp
trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng
I- Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i vèn trong doanh nghiÖp:
1- Kh¸i niÖm vµ chu tr×nh vËn ®éng cña vèn trong doanh nghiÖp
1-1/ Kh¸i niÖm vÒ vèn trong s¶...
LuËnn tèt nghiÖp Lª ThÞ Lµnh - QLKT 39B
Lêi më ®Çu
Kinh doanh trong nÒn kinh tÕ t trêng, lîi nhuËn môc tiªu hµng ®Çu
cña mét doanh nghiÖp. §Ó ®¹t ®îc lîi nhuËn tèi ®a mµ vÉn ®¶m b¶o s¶n phÈm
chÊt lîng tèt, gi¸ hîp doanh nghiÖp v÷ng vµng trong c¹nh tranh th× c¸c
doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é s¶n xuÊt kinh doanh trong
®ã qu¶n vµ sö dông vèn mét bé phËn rÊt quan träng cã ý nghÜa quyÕt
®Þnh tíi kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.
Vèn mét ph¹m trï kinh hµng ho¸, mét trong hai yÕu quan
träng quyÕt ®Þnh ®Õn s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸. Vèn cßn ch×a kho¸. Lµ
®iÒu kiÖn hµng ®Çu cña mäi qóa tr×nh ph¸t triÓn chÝnh vËy c¸c doanh
nghiÖp trong nÒn kinh thÞ trêng ®Ó cã thÓ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh th× ph¶i t luîng vèn nhÊt ®Þnh. Vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña
doanh nghiÖp bao m vèn ®Þnh vèn lu ®éng, díi h×nh th¸i hiÖn vËt nã
biÓu hiÖn lµ tµi s¶n cè ®Þnh vµ tµi s¶n lu ®éng.
C«ng ty 20 Tæng côc hËu cÇn ®· tr¶i qua chÆng ®êng h¬n 40 n¨m tån
t¹i vµ ph¸t triÓn. Trong suèt thêi ®ã, do tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n nªnng
ty ®· nhiÒu x¸o trén. Cho ®Õn nay c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh ®· ®îc æn
®Þnh vµ lµm ¨n cã hiÖu qu¶. Tuy nhiªn vÉn n nhiÒu yÕu khã kh¨n, trong
®ã vÊn ®Ò qun sö dông vèn hiÖu qu¶ mét trong nh÷ng u
¶nh hëng lín ®Õn ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. ChÝnh v× nªn em
®· chän ®Ò tµi "Ph¬ng híng t biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu q cña
c«ng t¸c qu¶n n s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty 20 - Tæng côc hËu cÇn"
®Ó lµm ®Ò tµi cho m×nh.
Víi ®Ò tµi trªn, chuyªn ®Ò ®îc chia lµm ba phÇn:
PhÇn I: N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn, t vÊn ®Ò cÊp b¸ch víi c¸c
doanh nghiÖp c«ng nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL vốn tại cty 20 - TC Hậu Cần - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL vốn tại cty 20 - TC Hậu Cần - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: QL vốn tại cty 20 - TC Hậu Cần 9 10 433