Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quản trị sức lao động và tiền lương tại cty May Hà Nội

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 1470 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu.
Trong nÒn s¶n xuÊt x· héi cña bÊt kú mét quèc gia nµo, tiÒn l¬ng
lu«n lu«n lµ mét vÊn ®Ò “ thêi sù nãng báng”. Nã hµm chøa trong ®ã nhiÒu
mèi quan hÖ gi÷a s¶n xuÊt vµ ph©n phèi trao ®æi, gi÷a tÝch luü vµ tiªudïng,
gi÷a thu nhËp vµ n©ng cao møc sèng cña c¸c thµnh phÇn d©n c.
Khi nÒn kinh tÕ níc ta chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch tËp trung quan
liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc, c¸c
doanh nghiÖp ph¶i tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh, tù h¹ch to¸n chi phÝ
mµ trong ®ã chi phÝ tiÒn l¬ng chiÕm phÇn kh«ng nhá, th× tiÒn l¬ng cµng trë
thµnh vÊn ®Ò quan träng trong c¸c doanh nghiÖp ®ã.
§èi víi c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ, ®Ó tån t¹i vµ
ph¸t triÓn th× hä ph¶i t×m mäi c¸ch n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh.
Muèn vËy th× c«ng t¸c lý lao ®éng vµ tiÒn l¬ng ph¶i ®îc chó ý ®óng møc.
Nh÷ng viÖc lµm kh¸c sÏ kh«ng ph¸t huy ®îc t¸c dông, thËm chÝ kh«ng cã
hiÖu qu¶ nÕu c«ng t¸c nµy kh«ng ®îc quan t©m ®óng møc vµ kh«ng thêng
xuyªn ®îc cñng cè.
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay, tæ chøc qu¶n lý lao ®éng vµ tiÒn
l¬ng lµ néi dung quan träng trong c«ng t¸c qu¶n trÞ kinh doanh cña doanh
nghiÖp, nã lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quan träng nhÊt quyÕt ®Þnh sè lîng,
chÊt lîng s¶n phÈm hµng ho¸. Tæ chøc c«ng t¸c, sö dông tiÒn l¬ng gióp cho
viÖc qu¶n lý lao ®éng cña doanh nghiÖp ®i vµo nÒn nÕp, thóc ®Èy ngêi lao
®éng h¨ng say lµm viÖc, chÊp hµnh tèt kû luËt lao ®éng nh»m t¨ng n¨ng
suÊt vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc, ®ång thêi còng t¹o c¬ së tÝnh l¬ng ®óng víi
nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng. NÕu tæ chøc tèt c«ng t¸c lao ®éng tiÒn l¬ng, qu¶n lý tèt qòy l¬ng vµ ®¶m b¶o tr¶ l¬ng, trî cÊp, b¶o hiÓm x·
héi theo ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch th× sÏ t¹o c¬ së cho viÖc ph©n bæ chi phÝ
nh©n c«ng vµo gi¸ thµnh ®îc chÝnh x¸c, ®Æc biÖt ®èi víi doanh nghiÖp cã
quy m« vµ sè lîng c¸n bé c«ng nh©n viªn lín. C«ng ty DÖt-May Hµ Néi lµ
mét doanh nghiÖp Nhµ níc thuéc Bé C«ng nghiÖp. Ho¹t ®éng chÝnh cña
C«ng ty lµ s¶n xuÊt nh÷ng mÆt hµng phôc vô cho ngêi tiªu dïng trong níc
vµ níc ngoµi. Do ®ã yªu cÇu ®Æt ra víi C«ng ty lµ ph¶i cã mét ®éi ngò c«ng
nh©n viªn ®«ng ®¶o, tr×nh ®é chuyªn m«n cao vµ n¨ng lùc lµm viÖc tèt ®Ó
®¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng bÞ ngng trÖ nh»m t¹o
1

cho C«ng ty chç ®øng v÷ng ch¾c trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¹nh tranh
nãng báng hiÖn nay. ChÝnh v× lÏ ®ã mµ c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng tiÒn l¬ng
ë C«ng ty rÊt ®îc coi träng.
Qua viÖc nghiªn cøu t×nh h×nh thùc tÕ t¹i C«ng ty DÖt- May Hµ Néi,
b»ng nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc trang...
Lêi më ®Çu.
Trong nÒn s¶n xuÊt héi cña bÊt mét quèc gia nµo, tiÒn l¬ng
lu«n lu«n mét vÊn ®Ò thêi nãng báng”. hµm chøa trong ®ã nhiÒu
mèi quan gi÷a s¶n xuÊt ph©n phèi trao ®æi, gi÷a tÝch luü tiªudïng,
gi÷a thu nhËp vµ n©ng cao møc sèng cña c¸c thµnh phÇn d©n c.
Khi nÒn kinh tÕ níc ta chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch tËp trung quan
liªu bao cÊp sang nÒn kinh thÞ trêng qu¶n cña Nhµ níc, c¸c
doanh nghiÖp ph¶i chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh, h¹ch to¸n chi phÝ
trong ®ã chi phÝ tiÒn l¬ng chiÕm phÇn kh«ng nhá, th× tiÒn l¬ng cµng trë
thµnh vÊn ®Ò quan träng trong c¸c doanh nghiÖp ®ã.
§èi víi c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ, ®Ó tån t¹i vµ
ph¸t triÓn th× ph¶i t×m mäi c¸ch n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh.
Muèn vËy th× c«ng t¸c lao ®éng tiÒn l¬ng ph¶i ®îc c ý ®óng møc.
Nh÷ng viÖc lµm kh¸c kh«ng ph¸t huy ®îc t¸c dông, thËm chÝ kh«ng
hiÖu qu¶ nÕu c«ng t¸c nµy kh«ng ®îc quan t©m ®óng møc vµ kh«ng thêng
xuyªn ®îc cñng cè.
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay, tæ chøc qu¶n lý lao ®éng vµ tiÒn
l¬ng néi dung quan träng trong c«ng t¸c qu¶n trÞ kinh doanh cña doanh
nghiÖp, mét trong nh÷ng nh©n quan träng nhÊt quyÕt ®Þnh lîng,
chÊt lîng s¶n phÈm hµng ho¸. Tæ chøc c«ng t¸c, sö dông tiÒn l¬ng gióp cho
viÖc qu¶n lý lao ®éng cña doanh nghiÖp ®i vµo nÒn nÕp, thóc ®Èy ngêi lao
®éng h¨ng say lµm viÖc, chÊp hµnh tèt luËt lao ®éng nh»m t¨ng n¨ng
suÊt hiÖu qu¶ c«ng viÖc, ®ång thêi còng t¹o tÝnh l¬ng ®óng víi
nguyªn c ph©n phèi theo lao ®éng. NÕu chøc tèt c«ng t¸c lao ®éng -
tiÒn l¬ng, qu¶n tèt qòy l¬ng ®¶m b¶o tr¶ l¬ng, trî cÊp, b¶o hiÓm
héi theo ®óng c ®é chÝnh s¸ch th× t¹o cho viÖc ph©n chi phÝ
nh©n c«ng vµo gi¸ thµnh ®îc chÝnh x¸c, ®Æc biÖt ®èi víi doanh nghiÖp
quy lîng c¸n c«ng nh©n viªn lín. C«ng ty DÖt-May Néi
mét doanh nghiÖp Nhµ níc thuéc C«ng nghiÖp. Ho¹t ®éng chÝnh cña
C«ng ty s¶n xuÊt nh÷ng mÆt hµng phôc cho ngêi tiªu dïng trong níc
vµ níc ngoµi. Do ®ã yªu cÇu ®Æt ra víi C«ng ty lµ ph¶i cã mét ®éi ngò c«ng
nh©n viªn ®«ng ®¶o, tr×nh ®é chuyªn m«n cao vµ n¨ng lùc lµm viÖc tèt ®Ó
®¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng ngng trÖ nh»m t¹o
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quản trị sức lao động và tiền lương tại cty May Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quản trị sức lao động và tiền lương tại cty May Hà Nội - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quản trị sức lao động và tiền lương tại cty May Hà Nội 9 10 992