Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại cty In thương mại và dịch vụ ngân hàng NN & PTNT VN

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 1256 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Më ®Çu
1. Sù cÇn thiÕt cña kho¸ luËn
ViÖt Nam chuyÓn tõ c¬ chÕ kinh tÕ kÕ ho¹ch hãa tËp trung sang nÒn kinh
tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng XHCN tõ n¨m 1986. C¬ chÕ míi ®· më ra nhiÒu c¬
héi vµ nh÷ng th¸ch thøc míi ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam nãi chung vµ víi tõng
doanh nghiÖp nãi riªng. §Æc biÖt trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng nµy, ®Ó tiÕn hµnh bÊt
kú ho¹t ®éng SXKD, chñ thÓ kinh tÕ nµo còng cÇn ph¶i chñ ®éng vÒ vèn, vèn lµ
yÕu tèt cùc kú quan träng trong mäi ho¹t ®éng thuéc lÜnh vùc kinh tÕ cña bÊt kú
mét quèc gia nµo.
Tríc kia trong c¬ chÕ bao cÊp, c¸c doanh nghiÖp ®îc Nhµ níc cÊp ph¸t
vèn, l·i Nhµ níc thu, lç Nhµ níc bï. Do ®ã c¸c doanh nghiÖp kh«ng quan t©m
®Õn hiÖu qu¶ SXKD còng nh hiÖu qu¶ sö dông vèn. Ngµy nay khi tham gia vµo
nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù ®èi mÆt víi sù biÕn ®éng cña thÞ
trêng, víi sù c¹nh tranh khèc liÖt cña c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi níc.
Muèn cã ®îc hiÖu qu¶ cao trong SXKD, t¨ng søc c¹nh tranh cña m×nh c¸c doanh
nghiÖp ph¶i t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó huy ®éng vµ sö dông vèn sao cho hîp lý. §©y
lµ viÖc lµm cÇn thiÕt, cÊp b¸ch vµ cã ý nghÜa sèng cßn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp
còng nh nÒn kinh tÕ quèc gia.
XuÊt ph¸t tõ nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc nªu trªn vµ qua thêi gian thùc tËp t¹i
C«ng ty In - Th¬ng m¹i - DÞch vô Ng©n hµng NN0 & PTNT ViÖt Nam. T«i quyÕt
®Þnh lùa chän ®Ò tµi: "Qu¶n trÞ vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng t¹i
C«ng ty In - Th¬ng m¹i - DÞch vô Ng©n hµng " lµm kho¸ luËn tèt nghiÖp cña
m×nh.
2. KÕt cÊu cña kho¸ luËn
KÕt cÊu cña kho¸ luËn ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, kho¸ luËn gåm 3
ch¬ng.
Ch¬ng 1: Vèn lu ®éng vµ sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn
lu ®éng trong c¸c doanh nghiÖp.
Ch¬ng 2: T×nh h×nh sö dông VL§ vµ hiÖu qu¶ sö dông VL§ t¹i C«ng ty
In - Th¬ng m¹i - DÞch vô Ng©n hµng NN0 & PTNT ViÖt Nam.
Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng cêng qu¶n lý vµ n©ng cao hiÖu qu¶
sö dông VL§ t¹i C«ng ty In - Th¬ng m¹i - DÞch vô Ng©n hµng NN 0 & PTNT
ViÖt Nam.
1

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Ch¬ng 1

vèn lu ®éng vµ sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông
vèn lu ®éng trong c¸c doanh nghiÖp

1.1. Vèn lu ®éng vµ c¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi kÕt cÊu vèn lu ®éng
trong doanh nghiÖp.
1.1.1. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, ph©n lo¹i vèn lu ®éng.
1.1.1.1. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm.
Trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, mçi doanh nghiÖp ®îc coi nh mét tÕ bµo cña
nÒn kinh tÕ víi nhiÖm vô chñ yÕu lµ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
nh»m t¹o ra c¸c s¶n phÈm hµng ho¸, lao vô, dÞch vô cung cÊp cho x· héi. Doanh
nghiÖp cã thÓ ...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Më ®Çu
1. Sù cÇn thiÕt cña kho¸ luËn
ViÖt Nam chuyÓn chÕ kinh ho¹ch hãa tËp trung sang nÒn kinh
thÞ trêng theo ®Þnh híng XHCN n¨m 1986. C¬ chÕ míi ®· ra nhiÒu
héi vµ nh÷ng th¸ch thøc míi ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam nãi chung vµ víi tõng
doanh nghiÖp nãi riªng. §Æc biÖt trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng nµy, ®Ó tiÕn hµnh bÊt
ho¹t ®éng SXKD, chñ thÓ kinh nµo còng cÇn ph¶i chñ ®éng vèn, vèn
yÕu tèt cùc quan träng trong mäi ho¹t ®éng thuéc lÜnh vùc kinh cña bÊt
mét quèc gia nµo.
Tríc kia trong c¬ chÕ bao cÊp, c¸c doanh nghiÖp ®îc Nhµ níc cÊp ph¸t
vèn, l·i Nhµ níc thu, Nhµ níc bï. Do ®ã c¸c doanh nghiÖp kh«ng quan t©m
®Õn hiÖu qu¶ SXKD còng nh hiÖu qu¶ dông vèn. Ngµy nay khi tham gia vµo
nÒn kinh thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®èi mÆt víi biÕn ®éng cña thÞ
trêng, víi c¹nh tranh khèc liÖt cña c¸c doanh nghiÖp trong ngoµi níc.
Muèn cã ®îc hiÖu qu¶ cao trong SXKD, t¨ng søc c¹nh tranh cña m×nh c¸c doanh
nghiÖp ph¶i t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó huy ®éng dông vèn sao cho hîp lý. §©y
viÖc lµm cÇn thiÕt, cÊp b¸ch ý nghÜa sèng cßn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp
còng nh nÒn kinh tÕ quèc gia.
XuÊt ph¸t nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc nªu trªn qua thêi gian thùc tËp t¹i
C«ng ty In - Th¬ng m¹i - DÞchNg©n hµng NN
0
& PTNT ViÖt Nam. T«i quyÕt
®Þnh lùa chän ®Ò tµi: "Qu¶n trÞ n©ng cao hiÖu qu¶ dông vèn lu ®éng t¹i
C«ng ty In - Th¬ng m¹i - DÞch Ng©n hµng " lµm kho¸ luËn tèt nghiÖp cña
m×nh.
2. KÕt cÊu cña kho¸ luËn
KÕt cÊu cña kho¸ luËn ngoµi phÇn ®Çu kÕt luËn, kho¸ luËn gåm 3
ch¬ng.
Ch ¬ng 1 : Vèn lu ®éng vµ sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn
lu ®éng trong c¸c doanh nghiÖp.
Ch ¬ng 2 : T×nh h×nh dông VL§ hiÖu qu¶ dông VL§ t¹i C«ng ty
In - Th¬ng m¹i - DÞch vô Ng©n hµng NN
0
& PTNT ViÖt Nam.
Ch ¬ng 3 : Mét gi¶i ph¸p nh»m t¨ng cêng qu¶n n©ng cao hiÖu qu¶
dông VL§ t¹i C«ng ty In - Th¬ng m¹i - DÞch Ng©n hµng NN
0
& PTNT
ViÖt Nam.
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại cty In thương mại và dịch vụ ngân hàng NN & PTNT VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại cty In thương mại và dịch vụ ngân hàng NN & PTNT VN - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại cty In thương mại và dịch vụ ngân hàng NN & PTNT VN 9 10 293