Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quản trị vật tư tại cty cơ khí Z179

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 892 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Më ®Çu
Sau khi kÕt thóc c¸c m«n häc t¹i trêng ®¹i häc vµ qua hai ®ît thùc tËp t¹i c«ng
ty c¬ khÝ Z179 thuéc Bé Quèc Phßng, dùa vµo nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë trêng vµ
nh÷ng kiÕn thøc thùc tÕ t¹i c«ng ty, em nhËn thÊy r»ng vÊn ®Ò qu¶n trÞ vËt t lµ mét
trong sè nh÷ng vÊn ®Ò næi cém nhÊt cña c«ng ty. V× lµ mét c«ng ty c¬ khÝ, chuyªn
s¶n xuÊt c¸c lo¹i b¸nh r¨ng, phô tïng «t«, m¸y n«ng nghiÖp …nªn viÖc sö dông vËt
t sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt lu«n ®îc ban gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban chøc n¨ng cña
c«ng ty chó träng ®Õn. Thªm vµo ®ã, hiÖn nay gi¸ cña c¸c lo¹i s¾t thÐp trªn thÞ trêng ®ang cã xu híng t¨ng cao nªn viÖc thu mua, dù tr÷ vµ sö dông vËt t cña c«ng ty
cµng ®îc chó träng h¬n. ChÝnh v× vËy, em ®· chän ®Ò tµi “Mét sè vÊn ®Ò vÒ c«ng
t¸c qu¶n trÞ vËt t t¹i c«ng ty c¬ khÝ Z179” ®Ó lµm chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
cho m×nh.
Chuyªn ®Ò ®îc chia thµnh 3 ch¬ng víi kÕt cÊu nh sau:
Ch¬ng I. Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty c¬ khÝ Z179
I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn
II. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y
Ch¬ng II. Thùc tr¹ng cña c«ng t¸c qu¶n trÞ vËt t t¹i c«ng ty c¬ khÝ Z179
I. Nh÷ng nh©n tè chñ yÕu ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c qu¶n trÞ vËt t cña c«ng ty
II. Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n trÞ vËt t cña c«ng ty c¬ khÝ Z179
III. §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ vËt t cña c«ng ty
Ch¬ng III. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ vËt t t¹i
c«ng ty c¬ khÝ Z179
I. §Þnh híng ph¸t triÓn cña c«ng ty trong thêi gian tíi
II. Nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu
III. KiÕn nghÞ
MÆc dï chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp nµy chØ nghiªn cøu mét vÊn ®Ò rÊt nhá
trong hÖ thèng c¸c lÜnh vùc qu¶n trÞ nãi chung nhng do thêi gian vµ tr×nh ®é cã h¹n

1

nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc ý kiÕn ®ãng gãp
cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o – TS TrÇn ViÖt L©m ®· tËn t×nh híng dÉn,
gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp nµy.
Hµ Néi th¸ng 4 n¨m 2004
Sinh viªn thùc hiÖn
NguyÔn Thu H¬ng

2

Néi dung
Ch¬ng I. Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty c¬ khÝ Z179
I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn
1. LÞch sö h×nh thµnh
C«ng ty c¬ khÝ Z179 ®îc chÝnh thøc thµnh lËp ngµy 11 th¸ng 3 n¨m 1972, do
quyÕt ®Þnh cña côc qu¶n lý xe. Díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ cña Bé Quèc Phßng,
c«ng ty kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ trëng thµnh. C«ng ty c¬ khÝ Z179 lµ mét c«ng ty
s¶n xuÊt c«ng nghiÖp Quèc Phßng ®Ó gãp phÇn x©y dùng lùc lîng vò trang ngµy
mét v÷ng m¹nh.
TiÒn th©n cña Z179 lµ tõ nh÷ng tr¹m söa ch÷a trong kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p,
tiÕn tíi thµnh lËp c¸c xëng söa ch÷a trong...
Më ®Çu
Sau khi kÕt thóc c¸c m«n häc t¹i trêng ®¹i häc qua hai ®ît thùc tËp t¹i c«ng
ty khÝ Z179 thuéc Quèc Phßng, dùa vµo nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë trêng
nh÷ng kiÕn thøc thùc t¹i c«ng ty, em nhËn thÊy r»ng vÊn ®Ò qu¶n trÞt t mét
trong nh÷ng vÊn ®Ò næi cém nhÊt cña c«ng ty. mét c«ng ty khÝ, chuyªn
s¶n xuÊt c¸c lo¹i b¸nh r¨ng, phô tïng «t«, m¸y n«ng nghiÖp nªn viÖc dông vËt
t sao cho hiÖu qu¶ nhÊt lu«n ®îc ban gi¸m ®èc c¸c phßng ban chøc n¨ng cña
c«ng ty chó träng ®Õn. Thªm vµo ®ã, hiÖn nay gi¸ cña c¸c lo¹i s¾t thÐp trªn thÞ tr-
êng ®ang cã xu híng t¨ng cao nªn viÖc thu mua, dù tr÷ vµ sö dông vËt t cña c«ng ty
cµng ®îc chó träng h¬n. ChÝnh vËy, em ®· chän ®Ò tµi
 ®Ó lµm chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
cho m×nh.
Chuyªn ®Ò ®îc chia thµnh 3 ch¬ng víi kÕt cÊu nh sau:
!"#$
"#%&&''()
""#*&&+,-./.-01234
!""#*5/.
"#604/787/.
""#*5/.
"""#9/.
!"""#((:2-';

"#9<()/.-=.<
""#60((/7
"""#$7
MÆc chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp nµy c nghiªn cøu mét vÊn ®Ò rÊt nhá
trong hÖ thèng c¸c lÜnh vùc qu¶n trÞ nãi chung nhng do thêi gian vµ tr×nh ®é cã h¹n
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quản trị vật tư tại cty cơ khí Z179 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quản trị vật tư tại cty cơ khí Z179 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Quản trị vật tư tại cty cơ khí Z179 9 10 993