Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Sử dụng lao động tại cty quy chế Từ Sơn

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1255 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trêng :C§GTVT

LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi

Trong m«i trêng c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t, muèn tån t¹i v÷ng, ph¸t
triÓn vµ cñng cè uy tÝn cña m×nh, mçi doanh nghiÖp ph¶i vËn ®éng tÝch cùc, ph¸t
huy t×m tßi mäi biÖn ph¸p gi¶m thiÓu chi phÝ vµ kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶
kinh doanh. Bëi ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh nh hiÖn nay
c¸c doanh nghiÖp ph¶i n¾m b¾t ®îc th«ng tin vÒ thÞ trêng vÒ nguån kh¸ch trªn c¬
së c¸c th«ng tin vÒ cung, cÇu vµ gi¸ c¶ trªn thÞ trêng gióp cho doanh nghiÖp t×m
ra c¬ cÊu s¶n phÈm tèi u, x¸c ®Þnh ®îc gi¸ b¸n hîp lý ®¶m b¶o võa tËn dông ®îc
nguån lùc hiÖn cã, võa mang l¹i lîi nhuËn cao. §Ó thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c ®iÒu nãi
trªn yÕu tè con ngêi ®ãng vai trß quan träng h¬n c¶, vÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ sö
dông lao ®éng lu«n ®îc c¸c doanh nghiÖp quan t©m thÝch ®¸ng. V× vËy ®Ò tµi
"N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng t¹i C«ng ty Quy ChÕ Tõ S¬n " lµ ®Ò tµi
em lùa chän cho luËn v¨n tèt nghiÖp".
2. Môc ®Ých vµ nhiÖm vô cña ®Ò tµi.
* Môc ®Ých: §Ò tµi tËp trung nghiªn cøu kü h¬n ®Æc ®iÓm cña lao ®éng
trong c«ng ty , hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng t¹i c«ng ty Quy ChÕ Tõ S¬n , tõ ®ã ®Ò
xuÊt c¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng t¹i C«ng ty Quy
ChÕ Tõ S¬n .
* NhiÖm vô:
1. Nghiªn cøu vÊn ®Ò lý luËn vÒ lao ®éng vµ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trong s¶n
xuÊt kinh doanh trong ngµnh c¬ khÝ
2. Ph©n tÝch vÊn ®Ò vÒ lao ®éng vµ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng t¹i C«ng ty Quy
ChÕ Tõ Sîn
3. §a ra nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng t¹i C«ng
ty c«ng ty Quy ChÕ Tõ S¬n

Bïi V¨n ChuyÒn

1

K49QTKD

Trêng :C§GTVT

LuËn v¨n tèt nghiÖp
3. §èi tîng ph¹m vi vµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu.

* §èi tîng nghiªn cøu cña chuyªn ®Ò lµ: vÊn ®Ò lao ®éng vµ sö dông lao ®éng
trong s¶n xuÊt kinh doanh chuyªn ngµnh c¬ khÝ , víi c¸c ®Æc ®iÓm vµ gi¶i ph¸p
n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng.
* Ph¹m vi: ChØ nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò lao ®éng vµ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng ë
ph¹m vi m« tøc lµ ë mét doanh nghiÖp cô thÓ ë ®©y lµ C«ng ty Quy ChÕ Tõ S¬n .
VÒ t×nh h×nh sè liÖu kh¸ch s¹n chuyªn ®Ò còng chØ giíi h¹n trong mét thêi gian
nhÊt ®Þnh n¨m 1998, 1999, 2000 vµ 1 vµi n¨m tíi.
* Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu:
+ Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch:
Nghiªn cøu s¸ch b¸o, t¹p chÝ chuyªn ngµnh, c¸c b¸o c¸o vÒ thùc tr¹ng sö dông
lao ®éng trong t×nh h×nh ph¸t triÓn ho¹t ®éng du lÞch tõ ®ã rót ra c¸c híng ®Ò
xuÊt.
+ Ph¬ng ph¸p thèng kª:
Tõ viÖc nghiªn cøu chØ tiªu gi÷a c¸c n¨m em sö dông ph¬ng ph¸p thèng kª ®Ó so
s¸nh vÒ sè t¬ng ®èi vµ sè tuyÖt ®èi ...
LuËn v¨n tèt nghiÖp Trêng :C§GTVT
Lêi nãi ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
Trong m«i trêng c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t, muèn tån t¹i v÷ng, ph¸t
triÓn cñng uy tÝn cña m×nh, mçi doanh nghiÖp ph¶i vËn ®éng tÝch cùc, ph¸t
huy t×m tßi mäi biÖn ph¸p gi¶m thiÓu chi pkh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶
kinh doanh. Bëi ®Ó tån t¹i ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh nh hiÖn nay
c¸c doanh nghiÖp ph¶i n¾m b¾t ®îc th«ng tin thÞ trêng nguån kh¸ch trªn
c¸c th«ng tin cung, cÇu gi¸ trªn thÞ trêng gióp cho doanh nghiÖp t×m
ra cÊu s¶n phÈm tèi u, x¸c ®Þnh ®îc gi¸ b¸n hîp ®¶m b¶o võa tËn dông ®îc
nguån lùc hiÖn cã, võa mang l¹i lîi nhuËn cao. §Ó thùc hiÖn tÊt c¸c ®iÒu nãi
trªn yÕu con ngêi ®ãng vai trß quan träng h¬n c¶, vÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶
dông lao ®éng lu«n ®îc c¸c doanh nghiÖp quan t©m thÝch ®¸ng. vËy ®Ò tµi
"N©ng cao hiÖu qu¶ dông lao ®éng t¹i C«ng ty Quy ChÕ S¬n " ®Ò tµi
em lùa chän cho luËn v¨n tèt nghiÖp".
2. Môc ®Ých vµ nhiÖm vô cña ®Ò tµi.
* Môc ®Ých: §Ò tµi tËp trung nghiªn cøu h¬n ®Æc ®iÓm cña lao ®éng
trong c«ng ty , hiÖu qu¶ dông lao ®éng t¹i c«ng ty Quy ChÕ S¬n , ®ã ®Ò
xuÊt c¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ dông lao ®éng t¹i C«ng ty Quy
ChÕ Tõ S¬n .
* NhiÖm vô:
1. Nghiªn cøu vÊn ®Ò luËn lao ®éng hiÖu qu¶ dông lao ®éng trong s¶n
xuÊt kinh doanh trong ngµnh c¬ khÝ
2. Ph©n tÝch vÊn ®Ò lao ®éng hiÖu qu¶ dông lao ®éng t¹i C«ng ty Quy
ChÕ Tõ Sîn
3. §a ra nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ dông lao ®éng t¹i C«ng
ty c«ng ty Quy ChÕ Tõ S¬n
Bïi V¨n ChuyÒn K49QTKD
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Sử dụng lao động tại cty quy chế Từ Sơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Sử dụng lao động tại cty quy chế Từ Sơn - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Sử dụng lao động tại cty quy chế Từ Sơn 9 10 763