Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Sử dụng vốn tại cty Giấy Bãi Bằng

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 1074 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Khoa QTKD - Líp KTB

Lêi nãi ®Çu

§Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh, bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo còng
ph¶i cã mét lîng vèn nhÊt ®Þnh, ®ã lµ mét tiÒn ®Ò cÇn thiÕt.
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng nh ngµy nay th× nhu cÇu vÒ vèn cho tõng
doanh nghiÖp cµng trë nªn quan träng vµ bøc xóc h¬n v× mét mÆt, c¸c doanh
nghiÖp ph¶i ®èi mÆt trùc tiÕp víi sù biÕn ®éng cña thÞ trêng, cïng víi sù c¹nh
tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong níc, c¸c b¹n hµng níc ngoµi nªn ®ßi hái ph¶i
sö dông vèn sao cho hîp lý nh»m mang l¹i hiÖu qu¶ cao trong ho¹t ®éng s¶n
xuÊt kinh doanh vµ lµm t¨ng thªm søc c¹nh tranh cña m×nh. MÆt kh¸c, ®Ó më
réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp ®Òu t×m mäi c¸ch ®Ó t¨ng cêng nguån vèn, vµ do vËy sù c¹nh tranh c¶ trªn thÞ trêng vèn còng ngµy cµng trë
nªn quyÕt liÖt.
XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ vµ nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc ®· ®Æt ra trªn ®©y vµ xuÊt
ph¸t tõ nh÷ng th«i thóc cña b¶n th©n cho viÖc t×m hiÓu vµ lµm s¸ng tá vÊn ®Ò
nµy, t«i ®· chän ®Ò tµi :
"Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i C«ng ty GiÊy B·i B»ng" lµm ®Ò tµi
cho luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh víi hy väng cã thÓ gãp phÇn nhá bÐ vµo viÖc
th¶o luËn vµ rót ra mét sè kiÕn nghÞ, ph¬ng híng nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö
dông vèn trong C«ng ty GiÊy B·i B»ng
KÕt cÊu cña ®Ò tµi nghiªn cøu bao gåm:
Ch¬ng 1: Vèn vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ
trêng.
Ch¬ng 2 : Ph©n tÝch thùc tr¹ng vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i C«ng ty GiÊy
B·i B»ng .
Ch¬ng 3: Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i C«ng ty
GiÊy B·i B»ng.
LuËn v¨n tèt nghiÖp

1

Khoa QTKD - Líp KTB

§Ò tµi nµy ®îc hoµn thµnh víi sù híng dÉn tËn t×nh cña TS Ph¹m Quang
Vinh vµ c¸c ThÇy C« gi¸o trong khoa cïng víi sù gióp ®ì t¹o ®iÒu kiÖn cña c¸n
bé c«ng nh©n viªn C«ng ty GiÊy B·i B»ng ®Æc biÖt lµ phßng tµi vô. Tuy nhiªn,
trong khu«n khæ cña luËn v¨n tèt nghiÖp, víi thêi gian h¹n hÑp vµ nhiÒu mÆt cßn
h¹n chÕ nªn nh÷ng vÊn ®Ò nghiªn cøu ë ®©y kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt.
RÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý, nhËn xÐt cña ThÇy C« gi¸o vµ b¹n bÌ cïng quan
t©m ®Õn ®Ò tµi trªn.

LuËn v¨n tèt nghiÖp

2

Khoa QTKD - Líp KTB
Ch¬ng 1
Vèn vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp
trong c¬ chÕ thÞ trêng.

1.1. Vèn vµ vai trß cña vèn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp.

§Ó tiÕn hµnh bÊt kú mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nµo còng cÇn ph¶i
cã vèn. Trong nÒn kinh tÕ, vèn lµ ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®Ó thµnh lËp mét
doanh nghiÖp vµ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Víi tÇm quan
träng nh vËy, viÖc nghiªn cøu cÇn ph¶i b¾t ®Çu tõ viÖc lµm râ kh¸i niÖ...
Khoa QTKD - Líp KTB
Lêi nãi ®Çu
§Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh, bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo còng
ph¶i cã mét lîng vèn nhÊt ®Þnh, ®ã lµ mét tiÒn ®Ò cÇn thiÕt.
Trong nÒn kinh thÞ trêng nh ngµy nay th× nhu cÇu vèn cho tõng
doanh nghiÖp cµng trë nªn quan träng vµ bøc xóc h¬n mét mÆt, c¸c doanh
nghiÖp ph¶i ®èi t trùc tiÕp víi biÕn ®éng cña thÞ trêng, cïng víi c¹nh
tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong níc, c¸cn hµng níc ngoµi nªn ®ßi hái ph¶i
dông vèn sao cho hîp nh»m mang l¹i hiÖu qu¶ cao trong ho¹t ®éng s¶n
xuÊt kinh doanh vµ lµm t¨ng thªm søc c¹nh tranh cña m×nh. MÆt kh¸c, ®Ó
réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp ®Òu t×m mäi c¸ch ®Ó t¨ng c-
êng nguån vèn, vµ do vËy c¹nh tranhtrªn thÞ trêng vèn còng ngµy cµng trë
nªn quyÕt liÖt.
XuÊt ph¸t thùc nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc ®· ®Æt ra trªn ®©y xuÊt
ph¸t nh÷ng th«i thóc cña b¶n th©n cho viÖc t×m hiÓu lµm s¸ng vÊn ®Ò
nµy, t«i ®· chän ®Ò tµi :
"Ph©n tÝch hiÖu qu¶ dông vèn t¹i C«ng ty GiÊy B·i B»ng" lµm ®Ò tµi
cho luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh víi hy väng thÓ gãp phÇn nhá vµo viÖc
th¶o luËn vµ rót ra mét kiÕn nghÞ, ph¬ng híng nh»m n©ng cao hiÖu qu
dông vèn trong C«ng ty GiÊy B·i B»ng
KÕt cÊu cña ®Ò tµi nghiªn cøu bao gåm:
Ch¬ng 1: Vèn hiÖu qu dông vèn cña doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ
trêng.
Ch¬ng 2 : Ph©n tÝch thùc tr¹ng hiÖu qu¶ dông vèn t¹i C«ng ty GiÊy
B·i B»ng .
Ch¬ng 3: Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i C«ng ty
GiÊy B·i B»ng.
LuËn v¨n tèt nghiÖp
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Sử dụng vốn tại cty Giấy Bãi Bằng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Sử dụng vốn tại cty Giấy Bãi Bằng - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Sử dụng vốn tại cty Giấy Bãi Bằng 9 10 276