Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Sức cạnh tranh và giải pháp nâng cao sức cạnh tranh trong cty may XK

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1049 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

NguyÔn ThÞ Thuû

Môc lôc
Lêi nãi ®Çu..............................................................................................................
4
Ch¬ng I : Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ c¹nh tranh vµ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh
cña doanh nghiÖp trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh...........................................
5
I /. Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ c¹nh tranh vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh..............................
5
1.C¹nh tranh, kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ vai trß cña c¹nh tranh...................................
5
1.1 - Kh¸i niÖm c¹nh tranh vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh.......................................
5
1.2 - Vai trß cña c¹nh tranh........................................................................................
5
2. C¸c lo¹i h×nh c¹nh tranh.........................................................................................
7
2.1 - C¨n cø vµo chñ thÓ tham gia thÞ trêng...............................................................
7
2.2 – C¨n cø vµo ph¹m vi ngµnh kinh tÕ.
2.3 - C¨n cø vµo møc ®é c¹nh tranh.
2.4 – C¨n cø vµo tÝnh chÊt cña c¹nh tranh.
II /. C¸c nh©n tè ¶nh hëng vµ c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña
doanh nghiÖp trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng ho¸:
1. M« h×nh Micheal Porter vÒ 5 lùc lîng c¹nh tranh
2. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Doanh nghiÖp.
2.1- C¸c nh©n tè kh¸ch quan.
2.1.1- M«i trêng Kinh tÕ quèc d©n.
2.1.2 – M«i trêng ngµnh.
2.2 - C¸c nh©n tè chñ quan.
2.2.1 - Hµng ho¸ vµ c¬ cÊu hµng ho¸ trong kinh doanh.
2.2.2 – YÕu tè gi¸ c¶.
2.2.3 - ChÊt lîng hµng ho¸.
2.3.4 - Tæ chøc ho¹t ®éng xóc tiÕn.
2.3.5 – DÞch vô sau b¸n hµng.
2.3.6 – Ph¬ng thøc thanh to¸n.
2.3.7 – YÕu tè thêi gian.
3. Mét sè chØ tiªu tæng hîp ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp.
III /. Nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n cña c¹nh tranh trªn thÞ trêng quèc tÕ trong ®iÒu
kiÖn hiÖn nay.
Mét lµ: Hµng ho¸ ph¶i ®îc thÝch nghi ho¸ theo c¸c ®Æc trng vËt lý cña nã.
Hai lµ: Hµng ho¸ ph¶i tÝch nghi ho¸ theo c¸c ®Æc trng dÞch vô cña nã.
Ba lµ: ThÝch nghi ho¸ theo c¸c ®Æc trng cã tÝnh biÓu tîng cña hµng ho¸.
1

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

NguyÔn ThÞ Thuû

IV /. Nh÷ng biÖn ph¸p chñ yÕu trong viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña
doanh nghiÖp trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu.
1C¸c biÖn ph¸p n©ng cao lîi thÕ c¹nh tranh.
X¸c ®Þnh c¸c chiÕn lîc c¹nh tranh.
Ch¬ng II : Thùc tr¹ng vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty May XuÊt KhÈu
trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng may mÆc Thêi trang giai ®o¹n 1999 – 2003
I /. Kh¸i qu¸t vÒ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty
1. N...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thuû
Môc lôc

Nh÷ng vÊn ®Ò chungc¹nh tranhn©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh
cña doanh nghiÖp trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh...........................................
5
I /. Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ c¹nh tranh vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh..............................
5
1.C¹nh tranh, kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ vai trß cña c¹nh tranh...................................
5
1.1 - Kh¸i niÖm c¹nh tranh vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh.......................................
5
1.2 - Vai trß cña c¹nh tranh........................................................................................
5
2. C¸c lo¹i h×nh c¹nh tranh.........................................................................................
7
2.1 - C¨n cø vµo chñ thÓ tham gia thÞ trêng...............................................................
7
2.2 – C¨n cø vµo ph¹m vi ngµnh kinh tÕ.
2.3 - C¨n cø vµo møc ®é c¹nh tranh.
2.4 – C¨n cø vµo tÝnh chÊt cña c¹nh tranh.
II /. C¸c nh©n ¶nh hëng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña
doanh nghiÖp trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng ho¸:
1. M« h×nh Micheal Porter vÒ 5 lùc lîng c¹nh tranh
2. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Doanh nghiÖp.
2.1- C¸c nh©n tè kh¸ch quan.
2.1.1- M«i trêng Kinh tÕ quèc d©n.
2.1.2 – M«i trêng ngµnh.
2.2 - C¸c nh©n tè chñ quan.
2.2.1 - Hµng ho¸ vµ c¬ cÊu hµng ho¸ trong kinh doanh.
2.2.2 – YÕu tè gi¸ c¶.
2.2.3 - ChÊt lîng hµng ho¸.
2.3.4 - Tæ chøc ho¹t ®éng xóc tiÕn.
2.3.5 – DÞch vô sau b¸n hµng.
2.3.6 – Ph¬ng thøc thanh to¸n.
2.3.7 – YÕu tè thêi gian.
3. Mét sè chØ tiªu tæng hîp ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp.
III /. Nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n cña c¹nh tranh trªn thÞ trêng quèc tÕ trong ®iÒu
kiÖn hiÖn nay.
Mét lµ: Hµng ho¸ ph¶i ®îc thÝch nghi ho¸ theo c¸c ®Æc trng vËt lý cña nã.
Hai lµ: Hµng ho¸ ph¶i tÝch nghi ho¸ theo c¸c ®Æc trng dÞch vô cña nã.
Ba lµ: ThÝch nghi ho¸ theo c¸c ®Æc trng cã tÝnh biÓu tîng cña hµng ho¸.
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Sức cạnh tranh và giải pháp nâng cao sức cạnh tranh trong cty may XK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Sức cạnh tranh và giải pháp nâng cao sức cạnh tranh trong cty may XK - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Sức cạnh tranh và giải pháp nâng cao sức cạnh tranh trong cty may XK 9 10 995