Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Thách thức đối với mặt hàng dệt may VN khi XK sang thị trường EU

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1225 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Trong ®iÒu kiÖn tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ vµ cña ph©n c«ng lao ®éng
quèc tÕ hiÖn nay, kh«ng thÓ cã mét níc ph¸t triÓn b×nh thêng mµ kh«ng cÇn
sù giao lu,ph©n c«ng hîp t¸c quèc tÕ. Do vËy, quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ lµ
nh©n tè, lµ biÖn ph¸p ®Ó thóc ®Èy ph¸t triÓn nhanh, bÒn v÷ng, cã hiÓu qu¶.
MÆt kh¸c, ph¸t triÓn c«ng nghiÖp sÏ gãp phÇn thóc ®Èy quan hÖ kinh tÕ quèc
tÕ, lµm cho ®Êt níc cã thÓ héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi.
Mét trong nh÷ng chiÕn lîc ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ViÖt Nam ®ã lµ ho¹t
®éng xuÊt nhËp khÈu, lµ kÕt qu¶ tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh tù do ho¸ th¬ng m¹i,
qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng, qu¸ tr×nh n©ng cao vai trß tù chñ kinh doanh
cña doanh nghiÖp. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu cña c«ng nghiÖp, nã lµ
b¶n chÊt cña ho¹t ®éng th¬ng m¹i quèc tÕ trong ph¸t triÓn kinh doanh c«ng
nghiÖp. Cho nªn ®Ó t¨ng nhanh tèc ®é xuÊt khÈu, ®Èy nhanh tiÕn ®é héi nhËp
kinh tÕ víi khu vùc vµ thÕ giíi, ®¶ng ta ®· chñ tr¬ng “ tiÕp tôc më cöa nÒn
kinh tÕ, thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ thÞ trêng, ®a ph¬ng ho¸ mèi quan hÖ kinh tÕ
víi c¸c níc trªn thÕ giíi...”
ViÖc xuÊt khÈu s¶n phÈm sang thÞ trêng EU hiÖn nay ®ang lµ vÊn ®Ò trung
t©m ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ níc nhµ. MÆt kh¸c, h·ng dÖt may l¹i ®ang lµ mét
trong nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc trong giai ®o¹n hiÖn nay cña ViÖt
Nam. Do vËy, xuÊt khÈu hµng dÖt may sang thÞ trêng EU cã ý nghÜa tÇm
chiÕn lîc ®èi víi sù ph¸t triÓn ngo¹i th¬ng nãi riªng vµ nÒn kinh tÕ cña ViÖt
Nam nãi chung.
XuÊt ph¸t tõ nh÷ng thùc tÕ trªn vµ nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña
ngµnh dÖt may ViÖt Nam vµ thÞ trêng EU lµ mét thÞ trêng tiÒm n¨ng song
còng cã nh÷ng quy ®Þnh hÕt søc kh¾t khe ®ßi hái hµng dÖt may ViÖt Nam
ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng nµy. V× vËy, em ®·
chän ®Ò tµi: “Nh÷ng thêi c¬ vµ th¸ch thøc khi xuÊt khÈu hµng may mÆc
sang thÞ trêng EU cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam”.
Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh

1

Néi dung cña ®Ò tµi nµy bao gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: C¬ së lý luËn cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam sang thÞ trêng EU.
Ch¬ng III: C¸c kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu.
Trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµ viÖc tæng hîp c¸c tµi liÖu, s¸ch b¸o,
t¹p chÝ em hy väng ®a ra ®îc néi dung c« ®äng vµ c¬ b¶n nhÊt liªn quan ®Õn
®Ò tµi. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò ¸n m«n häc nµy, mÆc dï ®· cã sù nç lùc
cè g¾ng cña b¶n th©n song do tr×nh ®é, thêi gian vµ kinh nghiÖm cßn h¹n
chÕ; nguån tµi liÖu cßn h¹n hÑp nªn ®Ò tµi kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt.
V× vËy, em rÊt mong nhËn ®îc ý kiÕ...
Lêi më ®Çu
Trong ®iÒu kiÖn tiÕn khoa häc c«ng nghÖ cña ph©n c«ng lao ®éng
quèc hiÖn nay, kh«ng thÓ mét níc ph¸t triÓn b×nh thêng kh«ng cÇn
giao lu,ph©n c«ng hîp t¸c quèc tÕ. Do vËy, quan kinh quèc
nh©n tè, biÖn ph¸p ®Ó thóc ®Èy ph¸t triÓn nhanh, bÒn v÷ng, hiÓu qu¶.
MÆt kh¸c, ph¸t triÓn c«ng nghiÖp sÏ gãp phÇn thóc ®Èy quan hÖ kinh tÕ quèc
tÕ, lµm cho ®Êt níc cã thÓ héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi.
Mét trong nh÷ng chiÕn lîc ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ViÖt Nam ®ã ho¹t
®éng xuÊt nhËp khÈu, kÕt qu¶ tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh do ho¸ th¬ng m¹i,
qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng, qu¸ tr×nh n©ng cao vai trß chñ kinh doanh
cña doanh nghiÖp. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu cña c«ng nghiÖp, nã lµ
b¶n chÊt cña ho¹t ®éng th¬ng m¹i quèc tÕ trong ph¸t triÓn kinh doanh c«ng
nghiÖp. Cho nªn ®Ó t¨ng nhanh tèc ®é xuÊt khÈu, ®Èy nhanh tiÕn ®é héi nhËp
kinh víi khu vùc thÕ giíi, ®¶ng ta ®· chñ tr¬ng tiÕp tôc më cöa nÒn
kinh tÕ, thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ thÞ trêng, ®a ph¬ng ho¸ mèi quan kinh
víi c¸c níc trªn thÕ giíi...”
ViÖc xuÊt khÈu s¶n phÈm sang thÞ trêng EU hiÖn nay ®ang lµ vÊn ®Ò trung
t©m ®Ó ph¸t triÓn kinh níc nhµ. MÆt kh¸c, h·ng dÖt may l¹i ®ang mét
trong nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc trong giai ®o¹n hiÖn nay cña ViÖt
Nam. Do vËy, xuÊt khÈu hµng dÖt may sang thÞ trêng EU ý nghÜa tÇm
chiÕn lîc ®èi víi ph¸t triÓn ngo¹i th¬ng nãi riªng nÒn kinh cña ViÖt
Nam nãi chung.
XuÊt ph¸t nh÷ng thùc trªn nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña
ngµnh dÖt may ViÖt Nam thÞ trêng EU mét thÞ trêng tiÒm n¨ng song
còng nh÷ng quy ®Þnh hÕt søc kh¾t khe ®ßi hái hµng dÖt may ViÖt Nam
ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng nµy. vËy, em ®·
chän ®Ò tµi: Nh÷ng thêi th¸ch thøc khi xuÊt khÈu hµng may mÆc
sang thÞ trêng EU cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam”.
Khoa: Qu¶n trÞ kinh doanh
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Thách thức đối với mặt hàng dệt may VN khi XK sang thị trường EU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Thách thức đối với mặt hàng dệt may VN khi XK sang thị trường EU - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Thách thức đối với mặt hàng dệt may VN khi XK sang thị trường EU 9 10 498