Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Thu nhập và các tác động của nó tới năng suất lao động tại VN

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1218 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LêI NãI §ÇU
Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn chung cña nh©n lo¹i,cña mçi ®Êt níc .VÊn ®Ò
®¶m b¶o cuéc sèng cho ngêi lao ®éng c¶ vÒ mÆt vËt chÊt lÉn tinh thÇn kh«ng
ngõng ®îc n©ng lªn lu«n lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò ®îc quan t©m hµng
®Çu .Còng nh ®èi víi ViÖt Nam chóng ta,vÊn ®Ò tr¶ l¬ng trong c¸c doanh
nghiÖp Nhµ níc lu«n ®îc §¶ng vµ Nhµ níc hÕt søc quan t©m ®Ó
ph¸t triÓn mét nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu
tiÕt cña Nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN.
TiÒn l¬ng lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ trÞ søc lao ®éng mµ ngêi sö nhËp
hîp lý gi÷a c¸c ngµnh,c¸c vïng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ ®¶m b¶o thèng
nhÊt gi÷a ba lîi Ých Nhµ níc,doanh nghiÖp vµ ngêi lao ®éng.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy trong c¸c doanh nghiÖp
Nhµ níc vµ ®îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c¸n bé ng©n hµng,®Æc biÖt lµ sù
gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c« gi¸o Vò Hoµng Ng©n .T«i ®· ®i s©u vµo nghiªn cøu
®Ò tµi: “TiÒn l¬ng thu nhËp vµ t¸c ®éng cña nã ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng
hiÖn nay ë ViÖt Nam”
T«i ®· cè g¾ng ®a ra mét c¸ch kh¸i qu¸t vµ ®Çy ®ñ nhÊt vÒ vÊn ®Ò.Song do
thêi gian cã h¹n vµ lµ lÇn ®Çu viÕt vÒ vÊn ®Ò nµy nªn kh«ng thÓ tr¸nh ®îc
nh÷ng thiÕu sãt ,rÊt mong ®îc nh÷ng ý kiÕn gãp ý ®Ó t«i cã thÓ n¾m v÷ng
h¬n vÒ vÊn ®Ò vµ hoµn thiÖn h¬n trong nh÷ng lÇn viÕt sau:
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn ®Ò tµi gåm ba phÇn chÝnh nh sau:
PHÇN 1: C¥ Së Lý LUËN VÒ TIÒN L¦¥NG-THU NHËP TRONG
DOANH NGHIÖP NHµ N¦íC.
1

PHÇN 2:THùC TR¹NG TIÒN L¦¥NG THU NHËP CñA NG¦êI LAO
§éNG TRONG C¸C DOANH NGHIÖP NHµ N¦íC HIÖN NAY.
PHÇN 3: MéT Sè GI¶I PH¸P HOµN THIÖN C¤NG T¸C TR¶
L¦¥NG NH»M T¹O §éNG LùC CHO NG¦êI LAO §éNG

2

PhÇn thø nhÊt
c¬ së lý luËn vÒ tiÒn l¬ng-thu nhËp
trong doanh nghiÖp nhµ níc.

i./ thùc chÊt cña tiÒn l¬ng-thu nh©p trong c¸c doanh
nghiÖp nhµ níc.

1. Kh¸i niÖm vÒ tiÒn l¬ng-thu nhËp.
TiÒn l¬ng lµ sè lîng tiÒn tÖ mµ ngêi sö dông lao ®éng tr¶ cho ngêi lao
®éng theo gi¸ trÞ søc lao ®éng mµ anh ta ®· hao phÝ.
Trong c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung,tiÒn l¬ng ®îc hiÓu mét c¸ch thèng
nhÊt nh sau:”VÒ thùc chÊt,tiÒn l¬ng díi CNXH lµ mét phÇn thu nhËp quèc
d©n,biÓu hiÖn díi h×nh thøc tiÒn tÖ,®îc Nhµ níc ph©n phèi cã kÕ ho¹ch cho
c«ng nh©n viªn chøc phï hîp víi sè lîng vµ chÊt lîng lao ®éng cña mçi ngêi
®· cèng hiÕn.TiÒn l¬ng ph¶n ¸nh viÖc tr¶ c«ng cho c«ng nh©n viªn chøc,dùa
trªn nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng nh»m t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng”.
Theo quan niÖm nµy,tiÒn l¬ng mang nÆng tÝnh chÊt bao cÊp,b×nh qu©n
,dµn ®Òu.Nã cha ®¶m b¶o ®îc nguyªn t¾c ph©n phèi tiÒn l...
LêI NãI §ÇU
Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn chung cña nh©n lo¹i,cña mçi ®Êt níc .VÊn ®Ò
®¶m b¶o cuéc sèng cho ngêi lao ®éng c¶ vÒ mÆt vËt chÊt lÉn tinh thÇn kh«ng
ngõng ®îc n©ng lªn lu«n mét trong nh÷ng vÊn ®Ò ®îc quan t©m hµng
®Çu .Còng nh ®èi víi ViÖt Nam chóng ta,vÊn ®Ò tr¶ l¬ng trong c¸c doanh
nghiÖp Nhµ níc lu«n ®îc §¶ng vµ Nhµ níc hÕt søc quan t©m ®Ó
ph¸t triÓn mét nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu
tiÕt cña Nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN.
TiÒn l¬ng lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ trÞ søc lao ®éng ngêi sö nhËp
hîp lý gi÷a c¸c ngµnh,c¸c vïng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ ®¶m b¶o thèng
nhÊt gi÷a ba lîi Ých Nhµ níc,doanh nghiÖp vµ ngêi lao ®éng.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy trong c¸c doanh nghiÖp
Nhµ níc vµ ®îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c¸n bé ng©n hµng,®Æc biÖt lµ sù
gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c« gi¸o Vò Hoµng Ng©n .T«i ®· ®i s©u vµo nghiªn cøu
®Ò tµi: TiÒn l¬ng thu nhËp t¸c ®éng cña ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng
hiÖn nay ë ViÖt Nam
T«i ®· g¾ng ®a ra mét c¸ch kh¸i qu¸t vµ ®Çy ®ñ nhÊt vÒ vÊn ®Ò.Song do
thêi gian h¹n lÇn ®Çu viÕt vÊn ®Ò nµy nªn kh«ng thÓ tr¸nh ®îc
nh÷ng thiÕu sãt ,rÊt mong ®îc nh÷ng ý kiÕn p ý ®Ó t«i cã t n¾m v÷ng
h¬n vÒ vÊn ®Ò vµ hoµn thiÖn h¬n trong nh÷ng lÇn viÕt sau:
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn ®Ò tµi gåm ba phÇn chÝnh nh sau:
PHÇN 1: C¥ Së Lý LUËN VÒ TIÒN L¦¥NG-THU NHËP TRONG
DOANH NGHIÖP NHµ N¦íC.
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Thu nhập và các tác động của nó tới năng suất lao động tại VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Thu nhập và các tác động của nó tới năng suất lao động tại VN - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Thu nhập và các tác động của nó tới năng suất lao động tại VN 9 10 166