Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Thúc đẩy hoạt động tiêu thụ SP tại cty In bao bì Thái Lợi

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1030 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Bíc sang thÕ kû 21. ThÕ kû cña khoa häc c«ng nghÖ - th«ng tin. Mäi
thµnh tùu khoa häc c«ng nghÖ ®îc ®¸p øng vµo trong s¶n xuÊt hµng hãa vµ
dÞch vô, n¨ng suÊt trong s¶n xuÊt t¨ng nhanh, hµng hãa s¶n xuÊt ra ngµy cµng
nhiÒu. Sù c¹nh tranh gi÷a c¸c c«ng ty, c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng gay g¾t vµ
khèc liÖt. C¸c doanh nghiÖp lu«n cè g¾ng, nç lùc t×m cho m×nh mét vÞ thÕ, chç
®øng trªn thÞ trêng, liªn tôc më réng thÞ phÇn s¶n phÈm, n©ng cao uy tÝn cña
doanh nghiÖp ®èi víi kh¸ch hµng, cã nh vËy míi tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc.
ChÝnh v× lý do ®ã mµ ®Ò tµi “®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm” lu«n cã tÇm quan
träng vµ tÝnh thêi cuéc ®èi víi bÊt kú doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh nµo.
C«ng ty TNHH in bao b× Th¸i Lîi lµ mét c«ng ty t nh©n míi thµnh lËp
nªn ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. Trong nh÷ng n¨m
qua, do sù biÕn ®éng cña thÞ trêng vµ víi sù c¹nh tranh gay g¾t cña mét sè
c«ng ty cïng ngµnh nªn t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, nhÊt lµ
ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ trë ng¹i. §Ó cã thÓ ®øng
v÷ng trong t×nh h×nh hiÖn nay, C«ng ty cÇn thùc hiÖn nhiÒu biÖn ph¸p cÊp
b¸ch còng nh l©u dµi ®Ó nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm, ph¸t
triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, gi÷ v÷ng uy tÝn vµ vÞ thÕ cña doanh
nghiÖp trªn thÞ trêng hiÖn nay còng nh trong thêi gian tíi.
NhËn thÊy tÇm quan träng ®Æc biÖt cña ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ë
C«ng ty hiÖn nay, em xin nghiªn cøu ®Ò tµi: “Mét sè biÖn ph¸p nh»m ®Èy
m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty TNHH in bao b× Th¸i Lîi”
lµm luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh.
LuËn v¨n gåm 2 ch¬ng:
Ch¬ng I: Thùc tr¹ng c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty TNHH in
bao b× Th¸i Lîi.
Ch¬ng II: Ph¬ng híng vµ biÖn ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng tiªu thô s¶n
phÈm cña C«ng ty TNHH in bao b× Th¸i Lîi.
Víi ý nghÜa thiÕt thùc cña ®Ò tµi nghiªn cøu t×m ra mét sè biÖn ph¸p
nh»m ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty TNHH in bao b× Th¸i
Lîi gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. Em hy väng phÇn nµo ®ã cã thÓ ®îc øng dông vµo thùc tiÔn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o PGS.TS. TrÇn Ngäc Ch¬ng cïng
c¸c thÇy c¸c c« ®· tËn t×nh híng dÉn em hoµn thµnh ®Ò tµi nghiªn cøu nµy.

Ch¬ng I
thùc tr¹ng c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm
cña c«ng ty tnhh in bao b× th¸i lîi
I. Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ tiªu thô s¶n phÈm ë c¸c doanh
nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng

1. Kh¸i niÖm vÒ tiªu thô s¶n phÈm
Tiªu thô s¶n phÈm lµ kh©u lu th«ng hµng hãa, lµ cÇu nèi trung gian gi÷a
mét bªn lµ s¶n ph...
Lêi nãi ®Çu

 !"#$%&'"
()"*+,&#$%&,+'$%&#-
./0#1-+( --2"
345( 432+64788789")+6
!#:)#;+4:*8<#9) =$>8+?-@
( 3"+'"A-8B0" #C
5@"74D('8.E>-80:*$ >8F4'=8G
#"@;93"H&I( $%&(
5-JKKHH7L489-?84A 
:09:*$>8MN .',#1,8
G+(H9)#;""0#-2893
-O:77$%&(5-+&4
09:*$>8N .',"#<0PC'C!
"1#77-+5-=.H  &
HQ4?(CR8>-8009:*$ >8+ 
#C09$%&(+1"1-@"")(
 #:)#;-Q#;
JA&-=8G#NH09:*$ >8<
5--+S8%:!.TEMét biÖn ph¸p nh»m ®Èy
m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty TNHH in bao b× Th¸i LîiF
484A",3 87
LA",B8UT
Ch¬ng I:#0:*$ >85-JKK
HH7L
Ch¬ng II:VU"H  W>-09:*$
>85-JKKHH7L
XDY.:!78#893H 
R8>-80G#7:*$ >8-JKKHH7
L'  =" #C-Z8-" =''C
!(*"[$%&(-
Z8%?$8U=-V\//#=J5UO
=-]A7(^S8.:!-
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Thúc đẩy hoạt động tiêu thụ SP tại cty In bao bì Thái Lợi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Thúc đẩy hoạt động tiêu thụ SP tại cty In bao bì Thái Lợi - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Thúc đẩy hoạt động tiêu thụ SP tại cty In bao bì Thái Lợi 9 10 629