Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Thực trạng SXKD tại cty CP xe khách Thái Bình

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1315 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Môc lôc
Ch¬ngI: Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ c¹nh tranh vµ hiÖu qu¶
SXKD trong doanh nghiÖp.

1. C¹nh tranh vµ lîi thÕ c¹nh tranh …………………………… 6
1.1.C¹nh tranh.....................................................................6
1.2.Lîi thÕ c¹nh tranh ……………………………………………

..6

1.2.1. Kh¸i niÖm lîi thÕ c¹nh tranh ……………………………… 6
1.2.2. Nh÷ng vò khÝ c¹nh tranh chñ yÕu ………………………… 6
1.3.T¹o lîi thÕ c¹nh tranh cho doanh nghiÖp …………………… 8
1.3.1.C¸c lo¹i lîi thÕ vµ thñ ®o¹n c¹nh tranh cña doanh nghiÖp
trong thÞ trêng ………………………………………………

8

1.4.C¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn viÖc x©y dùng lîi thÕ c¹nh tranh..10
1.4.1. Kh«ng khÝ trong doanh nghiÖp …………………………… .10
1.4.2.Søc sinh lêi vèn ®Çu t …………………………………… ...10
1.4.3.N¨ng suÊt lao ®éng …………………………………………

.10

1.4.4.ChÊt lîng s¶n phÈm dÞch vô ……………………………… .10
1.4.5.Kinh nghiÖm kinh doanh …………………………………… 11
1.4.6.Sù linh ho¹t …………………………………………………

..11

1.4.7.VÞ trÝ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp ……………………… ..11
1.5.Lùa chän lîi thÕ c¹nh tranh ………………………………… ..11
1.6.C¸c m« h×nh t¹o ra lîi thÕ c¹nh tranh ……………………… .11
1.6.1.Lîi thÕ liªn quan ®Õn chÊt l îng SP ……………………… 11
1.6.2.Lîi thÕ liªn quan ®Õn Marketing ………………………… ..12
1.7.ChiÕn lîc theo vÞ thÕ c¹nh tranh …………………………… 12
1.7.1.Doanh nghiÖp thñ lÜnh ………………………………………

12

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

1.7.2.C¸c doanh nghiÖp th¸ch ®Êu ……………………………… .13
1.7.3..C¸c doanh nghiÖp ®i sau ………………………………… ..13
1.8.§èi thñ c¹nh tranh ……………………………………………

13

1.9.Qu¶n lý ®èi thñ c¹nh tranh ………………………………… ..14
1.9.1.Ph¸t tÝn hiÖu gi¸ ……………………………………………
1.9.2.L·nh ®¹o gi¸ ……………………………………………

.14

......14

1.9.3.C¹nh tranh phi gi¸ c¶ ………………………………………

15

2.HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ……………………………… .15
2.1. Kh¸i niÖm: ……………………………………………………

.15

2.2. HiÖu qu¶ chung ………………………………………………

.16

2.3. HiÖu qu¶ thµnh phÇn …………………………………………

.16

2.3.1. HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh …………………………… .16
2.3.2. HiÖu qu¶ sö dông vèn l u ®éng ………………………… ..17
2.4. Nguyªn nh©n t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh..17
2.4.1. Nh©n tè bªn trong …………………………………………

..17

2.4.2.Nh©n tè bªn ngoµi: …………………………………………

..19

Ch¬ngII: Thùc tr¹ng SXKD t¹i C«ng ty Cæ phÇn xe kh¸ch Th¸i B×nh

1. Tæng quan vÒ c«ng ty Cæ phÇn xe kh¸ch Th¸i B×nh …… ..22
1.1. Sù ra ®êi, quyÕt ®Þnh thµnh lËp vµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn …22
1.2. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý …………………………………… 23
1.2.1.Chøc n¨ng nhiÖm vô ………………………………………

..23

1.2.2.Ho¹t ®éng SXKD …………………………………………

...23

1.3.Bé m¸y qu¶n lý ………………………………………………

.25

2. Thùc tr¹ng SXKD cña C«ng ty Cæ phÇn xe kh...
Môc lôc
Ch¬ngI: Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ c¹nh tranh vµ hiÖu qu
SXKD trong doanh nghiÖp.
1. C¹nh tranh vµ lîi thÕ c¹nh tranh 6
1.1.C¹nh tranh.....................................................................6
1.2.Lîi thÕ c¹nh tranh ..6……………………………………………
1.2.1. Kh¸i niÖm lîi thÕ c¹nh tranh 6………………………………
1.2.2. Nh÷ng vò khÝ c¹nh tranh chñ yÕu 6…………………………
1.3.T¹o lîi thÕ c¹nh tranh cho doanh nghiÖp 8……………………
1.3.1.C¸c lo¹i lîi thÕ vµ thñ ®o¹n c¹nh tranh cña doanh nghiÖp
trong thÞ trêng 8………………………………………………
1.4.C¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn viÖc x©y dùng lîi thÕ c¹nh tranh..10
1.4.1. Kh«ng khÝ trong doanh nghiÖp .10……………………………
1.4.2.Søc sinh lêi vèn ®Çu t ...10
1.4.3.N¨ng suÊt lao ®éng .10…………………………………………
1.4.4.ChÊt lîng sn phÈm dÞch vô .10………………………………
1.4.5.Kinh nghiÖm kinh doanh 11……………………………………
1.4.6.Sù linh ho¹t ..11………………………………………………
1.4.7.VÞ trÝ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp ..11………………………
1.5.Lùa chän lîi thÕ c¹nh tranh ..11…………………………………
1.6.C¸c m« h×nh t¹o ra lîi thÕ c¹nh tranh .11………………………
1.6.1.Lîi thÕ liªn quan ®Õn chÊt lîng SP 11………………………
1.6.2.Lîi thÕ liªn quan ®Õn Marketing ..12…………………………
1.7.ChiÕn lîc theo vÞ thÕ c¹nh tranh 12……………………………
1.7.1.Doanh nghiÖp thñ lÜnh 12……………………………………
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Thực trạng SXKD tại cty CP xe khách Thái Bình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Thực trạng SXKD tại cty CP xe khách Thái Bình - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Thực trạng SXKD tại cty CP xe khách Thái Bình 9 10 134