Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tiêu thụ sp thuốc bảo vệ thực vật tại cty VT BVTV 2 - HN

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 1285 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, tiªu thô s¶n phÈm lµ vÊn ®Ò v« cïng
quan träng vµ khã kh¨n cña doanh nghiÖp. §iÒu kiÖn c¹nh tranh ngµy nay ®·
khiÕn viÖc s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm trë nªn khã kh¨n h¬n bao giê hÕt. Do
®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i thêng xuyªn quan t©m tíi c«ng t¸c tiªu thô
s¶n phÈm sao cho ®¹t hiÖu qu¶ cao vµ thu ®îc lîi nhuËn - ®ã lµ môc tiªu cuèi
cung cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.
Tiªu thô s¶n phÈm lµ kh©u quan träng nhÊt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt
kinh doanh, lµ kh©u cuèi cïng cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt vµ n©ng cao hiÖu qu¶
s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §ã còng lµ mèi quan t©m hµng ®Çu
cña doanh nghiÖp c«ng nghiÖp hay bÊt kú mét lo¹i doanh nghiÖp nµo. V× cã
tiªu thô ®îc s¶n phÈm th× míi mang l¹i lîi nhuËn cho doanh nghiÖp vµ doanh
nghiÖp míi cã thÓ më réng s¶n xuÊt vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh
doanh.
Tríc ®©y, trong c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp. C¸c doanh
nghiÖp kh«ng cÇn quan t©m nhiÒu tíi vÊn ®Ò nµy. Bëi v× tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng
cu¶ doanh nghiÖp ®Òu theo chØ tiªu ph¸p lÖnh. S¶n xuÊt bao nhiªu, cung cÊp
cho ai ®Òu do Nhµ níc qui ®Þnh.
Sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®· lµm cho viÖc tiªu thô s¶n
phÈm cña doanh nghiÖp trë nªn quan träng h¬n bao giê hÕt. NhiÒu doanh
nghiÖp ®· tá ra rÊt n¨ng ®éng trong vÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm vµ ®· thµnh c«ng
song kh«ng Ýt doanh nghiÖp gÆp khã kh¨n trë ng¹i.
Chi nh¸nh c«ng ty vËt t b¶o vÖ thùc vËt II (HN) lµ mét doanh nghiÖp
Nhµ níc trùc thuéc C«ng ty vËt t b¶o vÖ thùc vËt II. NhiÖm vô chÝnh cña Chi
nh¸nh lµ kinh doanh thuèc b¶o vÖ thùc vËt theo qui ho¹ch, kÕ ho¹ch cña Nhµ
níc vµ thÞ trêng. Còng nh nhiÒu doanh nghiÖp Nhµ níc kh¸c, viÖc chuyÓn ®æi
tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù
qu¶n lý cu¶ Nhµ níc, Chi nh¸nh ®· gÆp ph¶i mét sè khã kh¨n trong c«ng t¸c
tiªu thô s¶n phÈm, t×m kiÕm thÞ trêng. Nhng Chi nh¸nh ®· dÇn dÇn tù kh¼ng
®Þnh m×nh. Song ®©y míi chØ lµ bíc ®Çu.

Sinh viªn: §ç ThÞ Minh Nh©m - Líp QLKT 39B

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Thuèc b¶o vÖ thùc vËt lµ s¶n phÈm rÊt cÇn thiÕt cho n«ng nghiÖp níc ta. Víi nhu cÇu vÒ l¬ng thùc, thùc phÈm kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong ®êi sèng
kinh tÕ x· héi. Do ®ã, Chi nh¸nh ph¶i ®Çu t nghiªn có thÞ trêng, nh»m tiªu thô
s¶n phÈm tèi u nhÊt, tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp .
Trong nh÷ng n¨m qua Chi nh¸nh gÆp ph¶i sù c¹nh tranh rÊt quyÕt
liÖt cu¶ c¸c c«ng ty kh¸c trong ngµnh. Muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn Chi nh¸nh
ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp nh»m t¨n...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Trong nÒn kinh thÞ trêng, tiªu thô s¶n phÈm vÊn ®Ò cïng
quan träng khã kh¨n cña doanh nghiÖp. §iÒu kiÖn c¹nh tranh ngµy nay ®·
khiÕn viÖc s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm trë nªn khã kh¨n h¬n bao giê hÕt. Do
®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i thêng xuyªn quan t©m tíi c«ng t¸c tiªu thô
s¶n phÈm sao cho ®¹t hiÖu qu¶ cao vµ thu ®îc lîi nhuËn - ®ã môc tiªu cuèi
cung cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.
Tiªu thô s¶n phÈm kh©u quan träng nhÊt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt
kinh doanh, kh©u cuèi cïng cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt n©ng cao hiÖu qu¶
s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §ã còng mèi quan t©m hµng ®Çu
cña doanh nghiÖp c«ng nghiÖp hay t mét lo¹i doanh nghiÖp nµo.
tiªu t ®îc n phÈm th× míi mang l¹i lîi nhuËn cho doanh nghiÖp doanh
nghiÖp míi t réng s¶n xuÊt n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh
doanh.
Tríc ®©y, trong c tËp trung quan liªu bao cÊp. C¸c doanh
nghiÖp kh«ng cÇn quan t©m nhiÒu tíi vÊn ®Ò nµy. Bëi v× tÊt c c¸c ho¹t ®éng
cu¶ doanh nghiÖp ®Òu theo chØ tiªu ph¸p lÖnh. S¶n xuÊt bao nhiªu, cung cÊp
cho ai ®Òu do Nhµ níc qui ®Þnh.
ph¸t triÓn cña nÒn kinh thÞ trêng ®· lµm cho viÖc tiªu thô s¶n
phÈm cña doanh nghiÖp trë nªn quan träng h¬n bao giê hÕt. NhiÒu doanh
nghiÖp ®· tá ra rÊt n¨ng ®éng trong vÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm vµ ®· thµnh c«ng
song kh«ng Ýt doanh nghiÖp gÆp khã kh¨n trë ng¹i.
Chi nh¸nh c«ng ty vËt t b¶o vÖ thùc vËt II (HN) lµ mét doanh nghiÖp
Nhµ níc trùc thuéc C«ng ty vËt t b¶o vÖ thùc vËt II. NhiÖm chÝnh cña Chi
nh¸nh kinh doanh thuèc b¶o thùc vËt theo qui ho¹ch, ho¹ch cña Nhµ
níc t trêng. Còng nh nhiÒu doanh nghiÖp Nhµ níc kh¸c, viÖc chuyÓn ®æi
nÒn kinh tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh thÞ trêng cã
qu¶n cu¶ Nhµ níc, Chi nh¸nh ®· gÆp ph¶i mét khã kh¨n trong c«ng t¸c
tiªu thô s¶n phÈm, t×m kiÕm thÞ trêng. Nhng Chi nh¸nh ®· dÇn dÇn kh¼ng
®Þnh m×nh. Song ®©y míi chØ lµ bíc ®Çu.
Sinh viªn: §ç ThÞ Minh Nh©m - Líp QLKT 39B
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tiêu thụ sp thuốc bảo vệ thực vật tại cty VT BVTV 2 - HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tiêu thụ sp thuốc bảo vệ thực vật tại cty VT BVTV 2 - HN - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tiêu thụ sp thuốc bảo vệ thực vật tại cty VT BVTV 2 - HN 9 10 129