Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tổ chức lao động tại cty cơ khí 79

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 1309 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Trong thêi ®¹i ngµy nay víi chÝnh s¸ch ®æi míi vµ më cöa nÒn kinh tÕ.
§èi víi bÊt kú lo¹i h×nh doanh nghiÖp nµo viÖc tæ chøc hîp lý ho¹t ®éng
cña nh÷ng ngêi lao ®éng lµm trong lÜnh vùc qu¶n lý s¶n xuÊt cã vai trß
®Æc biÖt quan träng. Vai trß quan träng xuÊt ph¸t tõ chç, nh÷ng ngêi
lµm viÖc trong lÜnh vùc qu¶n lý s¶n xuÊt lµ nh÷ng ngêi lµm c«ng viÖc
chuyÓn bÞ vµ l·nh ®¹o s¶n xuÊt vÒ mäi mÆt (vÒ c«ng nghÖ, tæ chøc, kü
thuËt, hµnh chÝnh) còng nh nh÷ng c«ng viÖc ®Ó tiªu thô s¶n phÈm. Ho¹t
®éng lao ®éng cña hä cã t¸c dông quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt chung
cña xÝ nghiÖp. Do vËy mäi c«ng ty dï lín hay nhá muèn tån t¹i, ®øng
v÷ng, c¹nh tranh cã hiÖu qu¶ ph¶i lµm tèt c«ng t¸c “Tæ chøc lao ®éng
khoa häc trong lÜnh vùc qu¶n lý”.
HiÖn nay, mét vÊn ®Ò nan gi¶i cña c¸c c«ng ty quèc doanh ®ã lµ viÖc
c¸n bé qu¶n lý th× nhiÒu nhng n¨ng lùc qu¶n lý vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc
cña hä cßn cha cao. §iÒu nµy dÉn ®Õn mét thùc tr¹ng cña c¸c c«ng ty
quèc doanh ®ã lµ ®a phÇn c¸c c«ng ty nµy lµm ¨n kÐm hiÖu qña hoÆc
hiÖu qu¶ thÊp, vµ c«ng ty c¬ khÝ 79 còng kh«ng ph¶i lµ mét ngo¹i lÖ.

Qu¶n TrÞ Nh©n Lùc 40B

1

C«ng ty c¬ khÝ 79 lµ mét c«ng ty quèc doanh trùc thuéc tæng côc c«ng
nghiÖp quèc phßng ®ang trong thêi kú kh«i phôc. VÉn cßn mang nÆng
m« h×nh cña nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung trong phong c¸ch l·nh
®¹o vµ qu¶n lý. HÇu hÕt c¸n bé qu¶n lý trong c«ng ty ®Òu ®îc chuyÓn
nghµnh tõ qu©n ®éi nªn phong c¸ch lµm viÖc vÉn cßn mang tÝnh quan
liªu bao cÊp. §a phÇn c¸n bé qu¶n lý trong c«ng ty tuæi ®· t¬ng ®èi cao,
lµm viÖc vÉn chØ dùa nhiÒu vµo thãi quen vµ kinh nghiÖm. NhiÒu ngêi
n¨ng lùc cha ®¸p øng ®îc víi yªu cÇu cña c«ng viÖc hoÆc ®îc bè trÝ lµm
viÖc kh«ng theo ®óng chuyªn m«n, ngµnh nghÒ ®· ®îc ®µo t¹o. V× vËy
®Ó c«ng ty cã thÓ ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn ®îc th× c«ng viÖc cÇn lµm
®Çu tiªn ®ã lµ hoµn thiÖn l¹i c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng khoa häc cho lao
®éng qu¶n lý cña nhµ m¸y mét c¸ch hîp lý vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn
hiÖn cã cña c«ng ty.
Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty c¬ khÝ 79, víi nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc häc tËp t¹i trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n kÕt hîp víi nh÷ng kiÕn thøc
®· häc hái ®îc t¹i c«ng ty c¬ khÝ 79, em nhËn thÊy r»ng trong c«ng t¸c tæ
chøc lao ®éng trong lÜnh vùc qu¶n lý s¶n xuÊt cña c«ng ty vÉn cßn nh÷ng
c«ng viÖc cÇn hoµn thiÖn h¬n n÷a. Cïng víi sù híng dÉn vµ gióp ®ì tËn t×nh
cña thÇy gi¸o

nguyÔn ngäc qu©n

vµ ban l·nh ®¹o c«ng ty, em ®· chän ®Ò

tµi : ″Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng khoa häc
cho lao ®éng qu¶n lý t¹i C«ng ty c¬ k...
Lêi më ®Çu
Trong thêi ®¹i ngµy nay víi chÝnh s¸ch ®æi míi vµ më cöa nÒn kinh tÕ.
§èi víi bÊt kú lo¹i h×nh doanh nghiÖp nµo viÖc tæ chøc hîp lý ho¹t ®éng
cña nh÷ng ngêi lao ®éng lµm trong lÜnh vùc qu¶n s¶n xuÊt vai trß
®Æc biÖt quan träng. Vai trß quan träng xuÊt ph¸t chç, nh÷ng ngêi
lµm viÖc trong lÜnh vùc qu¶n s¶n xuÊt nh÷ng ngêi lµm c«ng viÖc
chuyÓn l·nh ®¹o s¶n xuÊt mäi mÆt ( c«ng nghÖ, chøc,
thuËt, hµnh chÝnh) còng nh nh÷ng c«ng viÖc ®Ó tiªu thô s¶n phÈm. Ho¹t
®éng lao ®éng cña t¸c dông quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt chung
cña nghiÖp. Do vËy mäi c«ng ty lín hay nhá muèn tån t¹i, ®øng
v÷ng, c¹nh tranh hiÖu qu¶ ph¶i lµm tèt c«ng t¸c “Tæ chøc lao ®éng
khoa häc trong lÜnh vùc qu¶n lý”.
HiÖn nay, mét vÊn ®Ò nan gi¶i cña c¸c c«ng ty quèc doanh ®ã viÖc
c¸n qu¶n th× nhiÒu nhng n¨ng lùc qu¶n hiÖu qu¶ c«ng viÖc
cña cßn cha cao. §iÒu nµy dÉn ®Õn mét thùc tr¹ng cña c¸c c«ng ty
quèc doanh ®ã ®a phÇn c¸c c«ng ty nµy lµm ¨n kÐm hiÖu qña hoÆc
hiÖu qu¶ thÊp, vµ c«ng ty c¬ khÝ 79 còng kh«ng ph¶i lµ mét ngo¹i lÖ.
Qu¶n TrÞ Nh©n Lùc 40B
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tổ chức lao động tại cty cơ khí 79 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tổ chức lao động tại cty cơ khí 79 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tổ chức lao động tại cty cơ khí 79 9 10 346