Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tổ chức lao động tại cty ximăng đá vôi Phú Thọ

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 1214 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Lª Hoµng Huy

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu
cïng víi sù ph¸t triÓn nh vò b·o cña cuéc c¸crh m¹ng khoa häc kü
thuËt vµ sù c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt trªn thÞ trêng th× vÊn ®Ò sèng cßn
®èi víi c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay lµ ph¶i n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng , chÊt
lîng s¶n phÈm vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt ®ång thêi ph¶i cè g¾ng h¹ gi¸ thµnh s¶n
phÈm tõ ®ã mang l¹i lîi nhuËn cao. §Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ lîi nhuËn cao trong
s¶n xuÊt ph¶i tiÕt kiÖm ®îc lao ®éng sèng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ lao ®éng
hiÖn cã. Tæ chøc lao ®éng khoa häc lµ ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®Ó n©ng
cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ hiÖu qu¶ s¶n suÊt. ViÖc vËn dông vµ ¸p dông nh÷ng
thµnh tùu cña tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo trong qu¸ tr×nh lao ®éng ®ßi hái
ph¶i ®îc thùc hiÖn mét c¸ch ®ång bé hÖ thèng c¸c biÖn ph¸p vÒ tæ chøc kü
thuËt, t©m sinh lý, kinh tÕ vµ x· héi. §©y chÝnh lµ nhiÖm vô cña tæ chøc lao
®éng khoa häc.
NhËn thÊy sù cÇn thiÕt cña c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng vµ ý nghÜa cña vÊn
®Ò nµy trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty xi m¨ng - ®¸ v«i Phó Thä em ®· ®i
s©u t×m hiÓu vµ lùa chän ®Ò tµi “ Hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng t¹i
c«ng ty xi m¨ng - ®¸ v«i Phó Thä” lµm chuyªn ®Ò thùc tËp.
VÒ kÕt cÊu chuyªn ®Ò, ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn chuyªn ®Ò cña em
gåm 3 phÇn:
PhÇn I: Lý luËn chung vÒ tæ chøc lao ®éng khoa häc
PhÇn II: Thùc tr¹ng tæ chøc lao ®éng t¹i c«ng ty xi m¨ng ®¸ v«i
Phó Thä
PhÇn III: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc lao
®éng t¹i c«ng ty xi m¨ng ®¸ v«i Phó Thä.

1

Lª Hoµng Huy

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

phÇn I- Lý luËn chung vÒ tæ chøc
lao ®éng khoa häc
I. Kh¸i niÖm, môc ®Ých, ý nghÜa, nhiÖm vô cña tæ chøc lao
®éng khoa häc trong doanh nghiÖp.
1. Kh¸i niÖm:

Lao ®éng lµ ho¹t ®éng cã môc ®Ých, cã ý thøc cña con ngêi t¸c ®éng
vµo giíi tù nhiªn biÕn ®æi giíi tù nhiªn nh»m tho¶ m·n nhu cÇu vÒ ®êi sèng
cña m×nh.
Qu¸ tr×nh lao ®éng lµ tæng thÓ nh÷ng hµnh ®éng ( ho¹t ®éng lao ®éng )
cña con ngêi hoµn thµnh mét nhiÖm vô s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh. Qu¸ tr×nh lao ®éng
lu«n lµ mét hiÖn tîng kinh tÕ, v× vËy nã lu«n ®îc xem xÐt trªn hai mÆt: MÆt
vËt chÊt vµ mÆt x· héi.
VÒ mÆt vËt chÊt qu¸ tr×nh lao ®éng lµ sù kÕt hîp 3 yÕu tè: lao ®éng , ®èi
tîng lao ®éng vµ c«ng cô lao ®éng . Trong qu¸ tr×nh nµy con ngêi sö dông
c«ng cô lao ®éng t¸c ®éng lªn ®èi tîng lao ®éng nh»m môc ®Ých lµm cho
chóng thÝch øng víi nhu cÇu cña m×nh.
VÒ mÆt x· héi thÓ hÖn sù ph¸t sinh c¸c mèi quan hÖ qua l¹i gi÷ nh÷ng
ngêi lao ®éng víi nhau trong lao ®éng . C¸c mèi liªn hÖ ®ã lµm h×nh thµnh
tÝnh chÊt tËp thÓ, tÝnh chÊ...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lª Hoµng Huy
Lêi nãi ®Çu
cïng víi ph¸t triÓn nh b·o cña cuéc c¸crh m¹ng khoa häc
thuËt vµ c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt trªn t trêng th× vÊn ®Ò sèng cßn
®èi víi c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay ph¶i n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng , chÊt
lîng n phÈm vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt ®ång thêi ph¶i g¾ng gi¸ thµnh n
phÈm ®ã mang l¹i lîi nhuËn cao. §Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ lîi nhuËn cao trong
s¶n xuÊt ph¶i tiÕt kiÖm ®îc lao ®éng sèng dông cã hiÖu qu¶ lao ®éng
hiÖn cã. chøc lao ®éng khoa häc ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®Ó n©ng
cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ hiÖu qu¶ s¶n suÊt. ViÖc vËn dông vµ ¸p dông nh÷ng
thµnh tùu cña tiÕn khoa häc thuËt vµo trong qu¸ tr×nh lao ®éng ®ßi hái
ph¶i ®îc thùc hiÖn mét c¸ch ®ång thèng c¸c biÖn ph¸p tæ chøc
thuËt, t©m sinh lý, kinh tÕ vµ héi. §©y chÝnh nhiÖm cña chøc lao
®éng khoa häc.
NhËn thÊy sù cÇn thiÕt cña c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng vµ ý nghÜa cña vÊn
®Ò nµy trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty xi m¨ng - ®¸ v«i Phó Thä em ®· ®i
s©u t×m hiÓu lùa chän ®Ò tµi Hoµn thiÖn c«ng t¸c chøc lao ®éng t¹i
c«ng ty xi m¨ng - ®¸ v«i Phó Thä” lµm chuyªn ®Ò thùc tËp.
VÒ kÕt cÊu chuyªn ®Ò, ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn chuyªn ®Ò cña em
gåm 3 phÇn:
PhÇn I: Lý luËn chung vÒ tæ chøc lao ®éng khoa häc
PhÇn II: Thùc tr¹ng tæ chøc lao ®éng t¹i c«ng ty xi m¨ng ®¸ v«i
Phó Thä
PhÇn III: Mét kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c chøc lao
®éng t¹i c«ng ty xi m¨ng ®¸ v«i Phó Thä.
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tổ chức lao động tại cty ximăng đá vôi Phú Thọ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tổ chức lao động tại cty ximăng đá vôi Phú Thọ - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tổ chức lao động tại cty ximăng đá vôi Phú Thọ 9 10 404