Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Trình độ học vấn và mức sinh

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 1121 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

S/v: NguyÔn V¨n Cö - KTL§ 39B

PhÇn më ®Çu
1. Lý do chän ®Ò tµi
Gi¸o dôc lµ mét lÜnh vùc ho¹t ®éng rÊt quan träng trong cuéc sèng
céng ®ång. Do ®ã, tr×ng ®é ph¸t triÓn gi¸o dôc còng lµ sù thÓ hiÖn chÊt lîng
cuéc sèng céng ®ång. Sù biÕn ®æi d©n sè lu«n lu«n trùc trùc tiÕp t¸c ®éng
qua l¹i ®Õn nÒn gi¸o dôc quèc d©n. Trªn thùc tÕ hiÖn nay cho ThÊy ë ViÖt
Nam nãi chung vµ Thanh Ho¸ nãi riªng d©n sè vÉn ®ang gia t¨ng víi tèc ®é
kh¸ cao, v× thÕ nã t¹o lªn mét søc Ðp lín ®èi víi quy m« vµ tèc ®é ph¸t triÓn
gi¸o dôc. Bªn c¹nh ®ã, sù gia t¨ng d©n sè qu¸ nhanh ®· vµ ®ang g©y khã
kh¨n cho viÖc gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng, n©ng cao phóc
lîi vµ møc sèng cho ngêi d©n, b¶o vÖ m«I trêng... t¹o nªn sù mÊt c©n ®èi
gi÷a tèc ®é ph¸t triÓn d©n sè víi nhÞp ®é ph¸t triÓn s¶n xuÊt, k×m h·m sù ph¸t
triÓn cña x· héi.
Tríc thùc tr¹ng th× ë Thanh Ho¸ UBDS_KHHG§ vµ c¸c c¬ quan chøc
n¨ng cña tØnh ®· thùc hiÖn nhiÒu biÖn ph¸p nh»m gi¶m møc sinh trong ®ã
®Æc biÖt quan t©m tíi gi¸o dôc. V× gi¸o dôc lµ mét trong nh÷ng nh©n tè t¸c
®«ng m¹nh mÏ ®Õn møc sinh. MÆt kh¸c gi¸o dôc cßn lµ quyÒn c¬ b¶n cña
mäi ngêi kÓ c¶ nam vµ n÷, chÝnh phñ ®· tiÕn hµnh khuyÕn khÝch c¶I c¸ch
gi¸o dôc, ®µo t¹o còng nh c¸c h×nh thøc tuyÓn sinh, tuyÓn dông c¸n bé nh»m
cung cÊp c¬ héi ®µo t¹o cho mäi ngêi. ViÖc n©ng cao tr×nh ®é häc vÊn cho
ngêi d©n kh«ng chØ lµ yÕu tè rÊt cÇn thiÕt mµ cßn lµ c¬ së ®Ó ph¸t triÓn vÒ
mÆt khoa häc, kü thuËt nh»m t¨ng cêng sù hiÓu biÕt vÒ lÜnh vùc kh¸c tõ ®ã
t¸c ®éng ®¸ng kÓ vµo viÖc gi¶m tû lÖ gia t¨ng d©n sè.
Víi ®Æc thï lµ mét tØnh cã quy m« d©n sè ®«ng ®øng thø hai toµn quèc
sau thµnh phè Hå ChÝ Minh trong khi ®ã tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ vµ møc
sèng cña ngêi d©n l¹i t¬ng ®èi thÊp chØ ngang víi møc trung b×nh trong c¶ níc, mÆt kh¸c tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ l¹i tû lÖ nghÞch víi møc sinh v× thÕ cã
thÓ nãi r»ng ë Thanh Ho¸ hiÖn nay cßn t¬ng ®èi cao. Do vËy, viÖc n©ng cao
tr×nh ®é häc vÊn gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ, n©ng cao vÞ thÕ cña ngêi phô
n÷, n©ng cao tr×nh ®é d©n trÝ... tõ ®ã t¸c ®«ng tÝch cùc ®Õn viÖc gi¶m møc

1

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

S/v: NguyÔn V¨n Cö - KTL§ 39B

sinh, lµ viÖc lµm rÊt cÊp b¸ch cÇn ®îc ®Æt ra trong giai ®o¹n hiÖn nay ë
Thanh Ho¸.
Víi nh÷ng lý do trªn, ®Ò tµi em sÏ ®i s©u vµo nghiªn cøu sù ¶nh hëng
cña tr×nh ®é häc vÊn ®Õn møc sinh ë tØnh Thanh Ho¸.
Néi dung cña bµi viÕt nµy gåm bèn ch¬ng.
Ch¬ng I. C¬ së lý luËn nghiªn cøu mèi quan hÖ gi÷a tr×nh ®é häc vÊn vµ
møc sinh.
Ch¬ng II. §¸nh gi¸ vÒ thùc tra...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp S/v: NguyÔn V¨n Cö - KTL§ 39B
PhÇn më ®Çu
1. Lý do chän ®Ò tµi

 !"#$%&%'(
)*+,-..+$
+/-01+'20234'
5!06!1-789
:"#+!1;<$992.$%
=1!"8->-2:!
:8'?2+.8'@"-$A
(;@-"*?'.B@1-
C$%-9D$$%?E":#>$
%FE>
09#306G= )HI66JK;
8FL>'/*'$$M?;!
N*'-94#C-
.O+;PN:Q2/K*?F
@:%?C"R$F>+:2+:R?B
"&#;2%"2%*M
$K@4'-#
@-:.L2+S+QK3%$%/
N:":TUM8@%*+/:V!
:%'?W'8-
49NXL!2.-.;;
$6YRP:!#$%:+;
F@-K$L9;*#?Z
9"N:#$%:+W'D9;#+!
%!M306'2QKU2"'-
#!$$S$%:+"-D+F@$
C"-#-RV!.R+'?;
[
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Trình độ học vấn và mức sinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Trình độ học vấn và mức sinh - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Trình độ học vấn và mức sinh 9 10 137