Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Việc làm và vấn đề sử dụng nguồn nhân lực

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1170 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu
Lao ®éng lµ vèn quý, lµ yªu tè c¬ b¶n quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t
triÓn cña mäi h×nh thøc kinh tÕ x· héi, chÝnh v× lÏ ®ã §¶ng vµ nhµ níc ta
lu«n ®Æt vÊn ®Ò vÒ d©n sè, lao ®éng , viÖc lµm vµo vÞ trÝ hµng ®Çu trong c¸c
chÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi. ChÝnh s¸ch ®ã ®îc thÓ hiÖn tron viÖc ho¹ch ®Þnh
c¸c chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt níc, ®Æt con ngêi vµ viÖc lµm
lµ vÞ trÝ trung t©m lÊy lîi Ých cña con ngtêi lµm ®iÓm xuÊt ph¸t cña mäi ch¬ng tr×nh kÕ ho¹ch ph¸t triÓn.
Con ngêi võa lµ môc tiªu võa lµ ®éng lùc cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ x·
héi. Song con ngêi chØ trë thµnh ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn khi vµ chØ khi hä
cã ®iÒu kiÑn ®· sö dông søc lao ®éng cña hä ®Ó t¹o ra cña c¶i vËt ch¸t, tinh
thÇn cho x· héi. Qu¸ tr×nh kÕt hîp søc lao ®éng vµ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt lµ qu¸
tr×nh ngêi lao ®éng lµm viÖc hay nãi c¸ch kÕ ho¹ch¸c lµ khi hä cã ®îc viÖc
lµm.
Th¸i B×nh lµ mét tØnh thuéc ®ång b»ng ch©u thæ S«ng Hång diÖn tÝch
®Êt tù nhiªn 1.535,8 km2, d©n sè n¨m 1999 lµ 1.785.600 ngêi, tæng nguån
lao ®éng ( tõ 15 tuæi trë lªn ) chiÕm 73,23% d©n sè. Trong ®iÒu kiÖn mét
tØnh nÌn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµ chñ yÕu, diÖn tÝch ®Êt canh t¸c b×nh qu©n
chØ cã 550 m2/ ngêi, nguån nh©n lùc t¨ng nhanh qua c¸c n¨m, cha ®îc sö
dông hÕt lµ mét søc Ðp rÊt lín vÒ viÖc lµm, ¶nh hëng ®Õn ®êi sèng kinh tÕ
x· héi trong toµn tØnh. Do vËy gi¶i quyÕt viÖc lµm lµ mét yªu cÇu cÊp thiÕt
kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña tØnh.
VÊn ®Ò t¹o viÖc lµm ®ang lµ sù bøc xóc, nèng báng cña tØnh, chÝnh v×
lÏ ®ã em chän ®Ò tµi "Thùc tr¹ng vÒ lao ®éng viÖc lµm vµ vÊn ®Ò gi¶i
quyÕt viÖc lµm ë tØnh Th¸i B×nh" víi néi dung nh»m gãp mét phÇn kiÕn
thøc nhá bÐ cña m×nh vµo ch¬ng tr×nh gi¶i quyÕt viÖc lµm cña tØnh.
§Ò tµi nµy ®îc nghiªn cøu trªn c¬ së ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ®¸nh gi¸
thùc tr¹ng ®Ó bæ sung lý luËn, g¾n lý luËn víi thùc tiÔn díi sù híng dÉn
gióp ®ì cña thÇy gi¸o NguyÔn VÜnh Giang.
1

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Do kiÕn thøc, t ®uy, th«ng tin cßn h¹n hÑp cho nªn kh«ng tr¸nh khái
nh÷ng sai sãt trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu. Em kÝnh mong ®îc sù gióp ®ì,
gãp ý cña c¸c thÇy c« vµ c¸c ®éc gi¶ quan t©m ®Ó em hoµn thµnh tèt chuyªn
®Ò nµy.

2

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

ch¬ng I
T¹o viÖc lµm vµ ¶nh hëng cña t¹o viÖc lµm
®Õn viÖc sö dông nguån nh©n lùc
I- C¸c kh¸i niÖm chung.

1.1- Kh¸i niÖm vÒ viÖc lµm.
Con ngêi lµ ®éng lùc, ®éng c¬, trung t©m cña sù ph¸t triÓn x· héi, víi
nguån lùc cña m×nh lµ chÝ lùc vµ søc lùc ,con ngêi chØ cã thÓ tha...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Lao ®éng vèn quý, yªu b¶n quyÕt ®Þnh tån t¹i ph¸t
triÓn cña mäi nh thøc kinh héi, chÝnh ®ã §¶ng nhµ níc ta
lu«n ®Æt vÊn ®Ò vÒ d©n sè, lao ®éng , viÖc lµm vµo vÞ trÝ hµng ®Çu trong c
chÝnh s¸ch kinh tÕ héi. ChÝnh s¸ch ®ã ®îc thÓ hiÖn tron viÖc ho¹ch ®Þnh
c¸c chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt níc, ®Æt con ngêi vµ viÖc lµm
trÝ trung t©m lÊy lîi Ých cña con ngtêi lµm ®iÓm xuÊt ph¸t cña mäi ch-
¬ng tr×nh kÕ ho¹ch ph¸t triÓn.
Con ngêi võamôc tiªu võa lµ ®éng lùc cñaph¸t triÓn kinh tÕ
héi. Song con ngêi chØ trë thµnh ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn khi vµ chØ khi hä
®iÒu kiÑn ®· sö dông søc lao ®éng cña ®Ó t¹o ra cña c¶i vËt ch¸t, tinh
thÇn cho x· héi. Qu¸ tr×nh kÕt hîp søc lao ®éng vµ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt lµ qu¸
tr×nh ngêi lao ®éng lµm viÖc hay nãi c¸ch ho¹ch¸ckhi cã ®îc viÖc
lµm.
Th¸i B×nh lµ mét tØnh thuéc ®ång b»ng ch©u thæ S«ng Hång diÖn tÝch
®Êt nhiªn 1.535,8 km2, d©n n¨m 1999 lµ 1.785.600 ngêi, tæng nguån
lao ®éng ( 15 tuæi trë lªn ) chiÕm 73,23% d©n sè. Trong ®iÒu kiÖn mét
tØnh nÌn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp chñ yÕu, diÖn tÝch ®Êt canh t¸c b×nh qu©n
chØ 550 m2/ ngêi, nguån nh©n lùc t¨ng nhanh qua c¸c n¨m, cha ®îc
dông hÕt mét søc Ðp rÊt lín viÖc lµm, ¶nh hëng ®Õn ®êi sèng kinh
héi trong toµn tØnh. Do vËy gi¶i quyÕt viÖc lµm mét yªu cÇu cÊp thiÕt
kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña tØnh.
VÊn ®Ò t¹o viÖc lµm ®ang lµ sù bøc xóc, nèng báng cña tØnh, chÝnh
®ã em chän ®Ò tµi "Thùc tr¹ng lao ®éng viÖc lµm vÊn ®Ò gi¶i
quyÕt viÖc lµm ë nh Th¸i B×nh" víi néi dung nh»m gãp mét phÇn kiÕn
thøc nhá bÐ cña m×nh vµo ch¬ng tr×nh gi¶i quyÕt viÖc lµm cña tØnh.
§Ò tµi nµy ®îc nghiªn cøu trªn ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ®¸nh gi¸
thùc tr¹ng ®Ó sung lý luËn, g¾n luËn víi thùc tiÔn díi híng dÉn
gióp ®ì cña thÇy gi¸o NguyÔn VÜnh Giang.
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Việc làm và vấn đề sử dụng nguồn nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Việc làm và vấn đề sử dụng nguồn nhân lực - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Việc làm và vấn đề sử dụng nguồn nhân lực 9 10 514