Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: XD và QL quỹ tiền lương

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 1038 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
K38

NguyÔn V¨n Kho¸ng QTNL A -

Lêi më ®Çu
TiÒn l¬ng lµ mét vÊn ®Ò nh¹y c¶m vµ cã liªn quan kh«ng nh÷ng
®èi víi ngêi lao ®«ng mµ cßn liªn quan mËt thiÕt ®Õn tÊt c¶ c¸c doanh
nghiÖp vµ toµn x· héi. TiÒn l¬ng lµ mét trong nh÷ng c«ng cô qu¶n lý vÜ
m« cña Nhµ níc . Mét sù thay ®æi nhá trong chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng cña
Nhµ níc kÐo theo sù thay ®æi vÒ cuéc sèng vµ sinh ho¹t cña hµng triÖu
ngêi lao ®éng vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña tÊt c¶ c¸c doanh
nghiÖp .
§èi víi ngêi lao ®éng , tiÒn l¬ng lµ mét kho¶n thu nhËp c¬ b¶n vµ
quan träng nu«i sèng b¶n th©n ngêi lao ®éng vµ gia ®×nh hä .Cßn ®èi víi
doanh nghiÖp tiÒn l¬ng chiÕm tû träng lín trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt
kinh doanh cña doanh nghiÖp .
TiÒn l¬ng kh«ng ph¶i lµ mét vÊn ®Ò míi mÎ nhng nã lu«n ®îc ®Æt
ra nh mét vÊn ®Ò cÊp thiÕt vµ quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp
.ChÝnh s¸ch tiÒn l¬ng ®óng ®¾n vµ phï hîp ®èi víi doanh nghiÖp .Th× cã
thÓ ph¸t huy ®îc tÝnh s¸ng t¹o n¨ng lùc qu¶n lý ,tinh thÇn tr¸ch nhiÖm ý
thøc vµ sù g¾n bã cña ngêi lao ®éng ®èi víi doanh nghiÖp .Tõ ®ã míi cã
thÓ ph¸t huy n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh .
ChÝnh v× vËy viÖc x©y dùng vµ qu¶n lý quü tiÒn l¬ng ®óng ®¾n ,
chÆt chÏ sÏ gãp phÇn gi¶m bít mét phÇn kh«ng nhá chi phÝ s¶n xuÊt –
kinh doanh cña doanh nghiÖp .
XuÊt ph¸t tõ tÇm quan träng cña c«ng t¸c tiÒn l¬ng trong qu¸ tr×nh
ho¹t ®éng qu¶n trÞ nh©n lùc cña doanh nghiÖp nªn c«ng t¸c tiÒn l¬ng
lu«n lu«n lµ mét trong nh÷ng c«ng t¸c quan träng cña doanh nghiÖp vµ
nã thu hót sù chó ý , quan t©m , nghiªn cøu t×m hiÓu cña c¸c nhµ qu¶n lý
doanh nghiÖp .

1

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
K38

NguyÔn V¨n Kho¸ng QTNL A -

§· cã nhiÒu t¸c gi¶ nghiªn cøu vÒ c¸c vÊn ®Ò tiÒn l¬ng c¶ vÒ lý
thuyÕt vµ thùc tiÔn nh»m t×m ra c¸c ph¬ng ph¸p h÷u hiÖu nh»m hoµn
thiÖn c«ng t¸c x©y dùng vµ qu¶n lý quü tiÒn l¬ng ®Ó khuyÕn khÝch ®éng
viªn ngêi lao ®éng tÝch cùc lµm viÖc . Song trong thùc tiÔn c«ng t¸c tiÒn
l¬ng trong c¸c doanh nghiÖp vÉn cßn nh÷ng vÊn ®Ò cha hîp lý víi tÊt c¶
nh÷ng vÊn ®Ò , lý do nªu trªn mµ em lùa chän ®Ò tµi “ Hoµn thiÖn c«ng
t¸c x©y dùng vµ qu¶n lý quü tiÒn l¬ng “
Trong suèt thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng ,em ®· nghiªn cøu thùc tiÔn ho¹t ®éng c«ng t¸c tiÒn l¬ng trong hÖ
thèng c¸c chÝnh s¸ch , biÖn ph¸p nh»m khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng , kÕt
hîp víi sù lùa chän c¸c ph¬ng ph¸p hîp lý vÒ t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n
lý quü tiÒn l¬ng trong doanh nghiÖp ,®Ó tõ ®ã ®a ra c¸c kiÕn nghÞ nh»m
“Hoµn thiÖn c«ng t¸c x©y dùng vµ qu¶n lý quü tiÒn l¬n...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn V¨n Kho¸ng QTNL A -
K38
Lêi më ®Çu
TiÒn l¬ng mét vÊn ®Ò nh¹y c¶m liªn quan kh«ng nh÷ng
®èi víi ngêi lao ®«ng mµ cßn liªn quan mËt thiÕt ®Õn tÊt c¸c doanh
nghiÖp toµn héi. TiÒn l¬ng mét trong nh÷ng c«ng qu¶n lý
cña Nhµ níc . Mét thay ®æi nhá trong chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng cña
Nhµ níc o theo sù thay ®æi cuéc sèng sinh ho¹t cña hµng triÖu
ngêi lao ®éng kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña tÊt c¸c doanh
nghiÖp .
§èi víi ngêi lao ®éng , tiÒn l¬ng mét kho¶n thu nhËp b¶n
quan träng nu«i sèng b¶n th©n ngêi lao ®éng gia ®×nh hä .Cßn ®èi víi
doanh nghiÖp tiÒn l¬ng chiÕm träng lín trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt
kinh doanh cña doanh nghiÖp .
TiÒn l¬ng kh«ng ph¶i mét vÊn ®Ò míi nhng lu«n ®îc ®Æt
ra nh mét vÊn ®Ò cÊp thiÕt quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp
.ChÝnh s¸ch tiÒn l¬ng ®óng ®¾n vµ phï hîp ®èi víi doanh nghiÖp .Th× cã
thÓ ph¸t huy ®îc tÝnh s¸ng t¹o n¨ng lùc qu¶n,tinh thÇn tr¸ch nhiÖm ý
thøc vµ sù g¾n bã cña ngêi lao ®éng ®èi víi doanh nghiÖp .Tõ ®ã míi
thÓ ph¸t huy n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh .
ChÝnh vËy viÖc x©y dùng qu¶n quü tiÒn l¬ng ®óng ®¾n ,
chÆt chÏ sÏ gãp phÇn gi¶m bít mét phÇn kh«ng nhá chi phÝ s¶n xuÊt
kinh doanh cña doanh nghiÖp .
XuÊt ph¸t tÇm quan träng cña c«ng t¸c tiÒn l¬ng trong qu¸ tr×nh
ho¹t ®éng qu¶n trÞ nh©n lùc cña doanh nghiÖp nªn c«ng t¸c tiÒn l¬ng
lu«n lu«n mét trong nh÷ng c«ng t¸c quan träng cña doanh nghiÖp
nã thu hót sù chó ý , quan t©m , nghiªn cøu t×m hiÓu cña c¸c nhµ qu¶n lý
doanh nghiÖp .
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: XD và QL quỹ tiền lương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: XD và QL quỹ tiền lương - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: XD và QL quỹ tiền lương 9 10 81