Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: XD và thực hiện kế hoạch bán hàng tại cty CP Vật tư BVTV Hoà Bình

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 111 trang   |   Lượt xem: 1426 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Lêi më ®Çu
§¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI ®· ®¸nh dÊu sù chuyÓn m×nh cña
nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. §Êt níc ta chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ tõ c¬
chÕ hµnh chÝnh, tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù
qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Theo c¬ chÕ míi nµy
tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu ®îc tù do ph¸t triÓn, tù m×nh t×m nguån
hµng, thÞ trêng tiªu thô, tù h¹ch to¸n kinh doanh. NÕu doanh nghiÖp nµo
lµm ¨n cã l·i, cã chç ®øng trªn thÞ trêng th× sÏ tån t¹i cßn nÕu doanh
nghiÖp nµo lµm ¨n thua lç th× sÏ bÞ ®µo th¶i khái thÞ trêng.
§Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn ®i lªn th× mçi doanh
nghiÖp ph¶i tù t×m cho m×nh mét híng ®i thÝch hîp phï hîp víi tiÒm lùc cña
doanh nghiÖp m×nh vµ x©y dùng nh÷ng biÖn ph¸p riªng ®Ó ®i ®Õn thùc hiÖn
th¾ng lîi nh÷ng môc tiªu ®Ò ra. Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ trêng, m«i trêng
kinh doanh cã nhiÒu biÕn ®éng do ®ã ®Ó cã thÓ ®èi phã ®îc víi nh÷ng thay
®æi cña m«i trêng kinh doanh th× mét trong nh÷ng biÖn ph¸p mµ doanh
nghiÖp nµo còng chó träng lµ ph¶i tiÕn hµnh x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh.
KÕ ho¹ch sÏ lµm gi¶m tÝnh bÊt æn trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh
nghiÖp, ®Þnh ra nh÷ng môc tiªu cho toµn bé doanh nghiÖp híng tíi.
C«ng ty CP VËt T BVTV Hoµ B×nh lµ c«ng ty chuyªn doanh trong
lÜnh vùc thuèc b¶o vÖ thùc vËt phôc vô n«ng nghiÖp cho nªn ®èi tîng phôc
vô cña c«ng ty lµ bµ con n«ng d©n. MÆt hµng thuèc b¶o vÖ thùc vËt mµ
c«ng ty kinh doanh chÞu ¶nh hëng nhiÒu cña yÕu tè kh¸ch quan nh thêi tiÕt,
dÞch bÖnh, c¬ chÕ chÝnh s¸ch... cho nªn ®Ó c«ng ty ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶
nh»m híng tíi nh÷ng môc tiªu mµ c«ng ty lùa chän th× tÊt c¶ mäi ho¹t
®éng cña c«ng ty ph¶i ®îc kÕ ho¹ch ho¸. Trong ®ã kh©u b¸n hµng cña c«ng
ty cã tÇm quan träng rÊt cao, nã quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña
doanh nghiÖp, nã lµ thíc ®o mäi nç lùc cña doanh nghiÖp chÝnh v× vËy mµ
c«ng t¸c x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch b¸n hµng cã mét vai trß hÕt søc
quan träng.
Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty CP VËt T BVTV Hoµ B×nh, ®îc sù
híng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o PGS -TS Hoµng §øc Th©n cïng víi sù gióp

LuËn v¨n tèt nghiÖp
®ì cña c¸c anh chÞ trong phßng kÕ ho¹ch vËt t, nhËn thøc ®îc tÇm quan
träng cña b¸n hµng vµ kÕ ho¹ch b¸n hµng ®èi víi s¶n xuÊt kinh doanh vµ
thùc tr¹ng c«ng t¸c x©y dùng thùc hiÖn kÕ ho¹ch b¸n hµng t¹i c«ng ty CP
VËt T BVTV Hoµ B×nh t«i chän ®Ò tµi:
“Hoµn thiÖn c«ng t¸c x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch b¸n
hµng t¹i c«ng ty CP VËt T BVTV Hoµ B×nh”.
Trªn c¬ së nghiªn cøu cña chuyªn n...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
§¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI ®· ®¸nh dÊu sù chuyÓn m×nh cña
nÒn kinh ViÖt Nam. §Êt níc ta chuyÓn ®æi chÕ qu¶n lý kinh tÕ c¬
chÕ hµnh chÝnh, tËp trung quan liªu bao cÊp sang chÕ thÞ trêng
qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Theo c¬ chÕ míi nµy
tÊt c c¸c thµnh phÇn kinh ®Òu ®îc do ph¸t triÓn, tù m×nh t×m nguån
hµng, thÞ trêng tiªu thô, h¹ch to¸n kinh doanh. NÕu doanh nghiÖp nµo
lµm ¨n l·i, chç ®øng trªn thÞ trêng t tån t¹i cßn nÕu doanh
nghiÖp nµo lµm ¨n thua lç th× sÏ bÞ ®µo th¶i khái thÞ trêng.
§Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®øng v÷ng ph¸t triÓn ®i lªn th× mçi doanh
nghp ph¶i tù t×m cho m×nh mét híng ®i thÝch hîp phï hîp víi tiÒm lùc cña
doanh nghiÖpnh x©y ng nh÷ng biÖn ph¸p riªng ®Ó ®i ®Õn thùc hiÖn
th¾ng lîi nngc tiªu ®Ò ra. Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ ttrêng, m«i trêng
kinh doanh cã nhiÒu biÕn ®éng do ®ã ®ÓthÓ ®èi phã ®îci nh÷ng thay
®æi cña i trêng kinh doanh th× t trong nh÷ng bn ph¸p mµ doanh
nghp nµo còng cträng lµ pi tn hµnh x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh.
ho¹ch lµm gim nh bÊt æn trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh
nghp, ®Þnh ra nh÷ng c tiªu cho toµn bé doanh nghiÖp ng tíi.
C«ng ty CP VËt T BVTV Hoµ B×nh c«ng ty chuyªn doanh trong
lÜnh vùc thuèc b¶othùc vËt phôc vô n«ng nghiÖp cho nªn ®èi tîng phôc
cña c«ng ty con n«ng d©n. MÆt ng thuèc b¶o thùc vËt
c«ng ty kinh doanh chÞu ¶nh hëng nhiÒu cña yÕu tè kh¸ch quan nh thêi tiÕt,
dÞch bÖnh, c¬ chÕ chÝnh s¸ch... cho nªn ®Ó c«ng ty ho¹t ®éng cã hiÖu qu
nh»m híng tíi nh÷ng môc tiªu mµ c«ng ty lùa chän th× tÊt mäi ho¹t
®éng cña c«ng ty ph¶i ®îc kÕ ho¹ch ho¸. Trong ®ã kh©u b¸n hµng cña c«ng
tytÇm quan träng rÊt cao, quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña
doanh nghiÖp, thíc ®o mäi lùc cña doanh nghiÖp chÝnh vËy
c«ng t¸c x©y dùng thùc hiÖn ho¹ch n hµng cã mét vai t hÕt søc
quan träng.
Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty CP VËt T BVTV Hoµ B×nh, ®îc
híng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o PGS -TS Hoµng §øc Th©n cïng víi sù gióp
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: XD và thực hiện kế hoạch bán hàng tại cty CP Vật tư BVTV Hoà Bình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: XD và thực hiện kế hoạch bán hàng tại cty CP Vật tư BVTV Hoà Bình - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
111 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: XD và thực hiện kế hoạch bán hàng tại cty CP Vật tư BVTV Hoà Bình 9 10 907