Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Báo cáo TC ở TECHCOMBANK

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 107 trang   |   Lượt xem: 1522 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi.
“… TuyÖt nhiªn kh«ng cã mét lý thuyÕt hay m« h×nh kinh tÕ nµo lµ khu«n
mÉu, lµ mùc thíc cho sù thµnh c«ng ch¾c ch¾n trong kinh doanh, còng ch¼ng hÒ
cã mét chiÕc ®òa thÇn hay viªn ngäc íc nµo dµnh s½n cho nh÷ng ai a thÝch
méng m¬ gi÷a chèn th¬ng trêng ®Çy gi«ng giã. ChÊp nhËn thÞ trêng cã nghÜa lµ
chÊp nhËn sù ngù trÞ tù nhiªn cña qui luËt thÞ trêng võa mang tÝnh sßng ph¼ng
võa chøa ®ùng chÝnh trong lßng nã ®Çy tÝnh bÊt tr¾c ®Õn nghiÖt ng·.”(NguyÔn
TÊn B×nh). Nh÷ng lêi nãi Êy viÕt ra dêng nh ®Ó dµnh riªng nãi vÒ mét lÜnh vùc
kinh doanh ®Æc biÖt víi nh÷ng chñ thÓ kinh doanh ®Æc biÖt ®îc ngêi ta biÕt ®Õn
díi c¸i tªn hÖ thèng c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i. C¹nh tranh khèc liÖt, nghiÖt ng·
vµ chøa ®ùng ®Çy rñi ro - ®ã chÝnh lµ nh÷ng ®Æc tÝnh næi bËt lÜnh vùc kinh doanh
cña c¸c ng©n hµng.
Tù x¸c ®Þnh chç ®øng cho m×nh lµ kinh doanh trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ- n¬i
nh¹y c¶m nhÊt cña nÒn kinh tÕ- mçi ng©n hµng - vÝ nh chiÕc thuyÒn c¨ng buåm
trong phong ba- ®Òu nç lùc kh«ng biÕt mÖt mái ®Ó t¹o cho m×nh mét chç ®øng
vµ mét tiÕng nãi riªng trong chèn c¹nh tranh khèc liÖt ®ã. C©u thÇn chó më ra
c¸nh cöa thµnh c«ng dêng nh rÊt ®¬n gi¶n: “ BiÕt m×nh, biÕt ta tr¨m trËn tr¨m
th¾ng” nhng kh«ng ph¶i ai còng nhËn thøc ®îc ®iÒu nµy mét c¸ch s©u s¾c. §ã
cã lÏ lµ mét trong nh÷ng lÝ do khiÕn cho ph©n tÝch BCTC ®ãng mét vai trß ®Æc
biÖt quan träng vµ trë nªn lµ viÖc lµm kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi bÊt k× ng©n hµng
nµo, bëi ®èi víi nhµ qu¶n trÞ ng©n hµng ph©n tÝch BCTC chÝnh lµ con ®êng ng¾n
nhÊt ®Ó tiÕp cËn víi bøc tranh toµn c¶nh t×nh h×nh tµi chÝnh cña chÝnh ng©n hµng
m×nh, thÊy ®îc c¶ u vµ nhîc ®iÓm còng nh nguyªn nh©n cña nh÷ng nhîc ®iÓm ®ã
®Ó cã thÓ cã ®Þnh híng kinh doanh ®óng ®¾n trong t¬ng lai.
Ra ®êi vµ ph¸t triÓn míi h¬n 10 n¨m, Ng©n hµng TMCP Kü Th¬ng lµ mét
ng©n hµng cßn kh¸ non trÎ. Tuy ®· kh¼ng ®Þnh ®îc chç ®øng cho m×nh lµ mét
trong 5 ng©n hµng cæ phÇn hµng ®Çu ViÖt nam nhng còng nh c¸c ng©n hµng
kh¸c, c«ng t¸c ph©n tÝch BCTC ë Techcombank cßn ®ang ë chÆng ®Çu cña qu¸
1

tr×nh ph¸t triÓn vµ vÉn cßn rÊt nhiÒu h¹n chÕ. ChÝnh ®iÒu nµy ®· ¶nh hëng kh«ng
tèt tíi c«ng t¸c qu¶n trÞ trong ng©n hµng. V× lÝ do nµy, em ®· quyÕt ®Þnh lùa
chän ®Ò tµi: “Ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh ë Techcombank – thùc tr¹ng vµ
gi¶i ph¸p” cho khãa luËn tèt nghiÖp cña m×nh víi hy väng sÏ gãp mét tiÕng nãi
vµ ®ãng gãp mét phÇn c«ng søc nhá bÐ cña m×nh vµo viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c
ph©n tÝch BCTC ë Techcombank nãi riªng vµ trong hÖ thèng c¸c NHTM nãi
chung.
2. Ph¹m vi, ®èi t...
Lêi më ®Çu

TuyÖt nhiªn kh«ng cã mét lý thuyÕt hay m« h×nh kinh tÕ nµo lµ khu«n“…
mÉu, lµ mùc thíc cho sù thµnh c«ng ch¾c ch¾n trong kinh doanh, còng ch¼ng hÒ
mét chiÕc ®òa thÇn hay viªn ngäc íc nµo dµnh s½n cho nh÷ng ai a thÝch
méng gi÷a chèn th¬ng trêng ®Çy gi«ng giã. ChÊp nhËn thÞ trêng cã nghÜa
chÊp nhËn sù ngù trÞ nhiªn cña qui luËt thÞ trêng võa mang tÝnh sßng ph¼ng
võa chøa ®ùng chÝnh trong lßng ®Çy tÝnh bÊt tr¾c ®Õn nghiÖt ng·. (NguyÔn
TÊn B×nh). Nh÷ng lêi nãi Êy viÕt ra dêng nh ®Ó dµnh riªng nãi vÒ mét lÜnh vùc
kinh doanh ®Æc biÖt víi nh÷ng chñ thÓ kinh doanh ®Æc biÖt ®îc ngêi ta biÕt ®Õn
díi c¸i tªn thèng c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i. C¹nh tranh khèc liÖt, nghiÖt ng·
vµ chøa ®ùng ®Çy rñi ro - ®ã chÝnh lµ nh÷ng ®Æc tÝnh næi bËt lÜnh vùc kinh doanh
cña c¸c ng©n hµng.
x¸c ®Þnh chç ®øng cho m×nh lµ kinh doanh trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ- n¬i
nh¹y c¶m nhÊt cña nÒn kinh tÕ- mçi ng©n hµng - nh chiÕc thuyÒn c¨ng buåm
trong phong ba- ®Òu lùc kh«ng biÕt mÖt mái ®Ó t¹o cho m×nh mét chç ®øng
mét tiÕng nãi riªng trong chèn c¹nh tranh khèc liÖt ®ã. C©u thÇn chó ra
c¸nh cöa thµnh c«ng dêng nh rÊt ®¬n gi¶n: 
 nhng kh«ng ph¶i ai còng nhËn thøc ®îc ®iÒu nµy mét c¸ch s©u s¾c. §ã
lµ mét trong nh÷ng do khiÕn cho ph©n tÝch BCTC ®ãng mét vai t ®Æc
biÖt quan träng trë nªn viÖc lµm kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi bÊt ng©n hµng
nµo, bëi ®èi víi nhµ qu¶n trÞ ng©n hµng ph©n tÝch BCTC chÝnh con ®êng ng¾n
nhÊt ®Ó tiÕp cËn víi bøc tranh toµn c¶nh t×nh h×nh tµi chÝnh cña chÝnh ng©nng
m×nh, thÊy ®îc c¶ u vµ nhîc ®iÓm còng nh nguyªn nh©n cña nh÷ng nhîc ®iÓm ®ã
®Ó cã thÓ cã ®Þnh híng kinh doanh ®óng ®¾n trong t¬ng lai.
Ra ®êi ph¸t triÓn míi h¬n 10 n¨m, Ng©n hµng TMCP Kü Th¬ng lµ mét
ng©n hµng cßn kh¸ non trÎ. Tuy ®· kh¼ng ®Þnh ®îc c ®øng cho m×nh mét
trong 5 ng©n hµng phÇn hµng ®Çu ViÖt nam nhng còng nh c¸c ng©n hµng
kh¸c, c«ng t¸c ph©n tÝch BCTC ë Techcombank cßn ®ang ë chÆng ®Çu cña qu¸
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Báo cáo TC ở TECHCOMBANK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Báo cáo TC ở TECHCOMBANK - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
107 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Báo cáo TC ở TECHCOMBANK 9 10 797