Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Chuyển tiền điện tử tại NH NN & PTNT Nam HN

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 1573 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

Lêi cam ®oan

T«i xin cam ®oan ®ay lµ c«ng tr×nh nghiªn cøu cña riªng t«i.
C¸c sè liÖu, kÕt qu¶ trong kho¸ luËn lµ hoµn toµn trung thùc vµ cã nguån
gèc râ rµng
Sinh viªn
§Æng thÞ hång hoa

2
Môc lôc
Lêi cam ®oan.................................................................................................. 1
B¶ng kÝ hiÖu viÕt t¾t .................................................................................... 5
Lêi nãi ®Çu.......................................................................................... 6
Ch¬ng 1: LÝ luËn chung vÒ ho¹t ®éng chuyÓn tiÒn ®iÖn tö
qua ng©n hµng.................................................................................. 8
1.1. Kh¸i niÖm vµ vai trß cña ho¹t ®éng chuyÓn tiÒn .............................. 8
1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ ho¹t ®éng chuyÓn tiÒn ®iÖn tö.......................8

a.Kh¸i niÖm vÒ thanh to¸n vèn gi÷a c¸c ng©n hµng...................................8
b. Kh¸i niÖm vÒ chuyÓn tiÒn ®iÖn tö.........................................................11
1.1.2. Vai trß cña ho¹t ®éng chuyÓn tiÒn ®iÖn.............................12

a. §èi víi nÒn kinh tÕ................................................................................12
b. §èi víi ng©n hµng.................................................................................12
c. §èi víi kh¸ch hµng................................................................................13
1.2. C¸c c¨n cø ph¸p vÒ ho¹t ®éng CT§T .................................................. 13
1.3. Néi dung chñ yÕu cña CT§T ................................................................. 15
1.3.1. Mét sè thuËt ng÷ dïng trong CT§T.....................................15
1.3.2. Tµi kho¶n vµ chøng tõ trong CT§T...........................................16
1.3.3. Qui tr×nh trong CT§T ........................................................................ 17
1.4. c¸c nh©n tè ¶nh h ëng tíi ho¹t ®«ng CT§T ...................................... 23
1.4.1. Ph¸p luËt...............................................................................23
1.4.2. Kinh tÕ ..................................................................................24
1.4.3. Khoa häc c«ng nghÖ.............................................................24
1.4.4. Con ngêi.................................................................................24
Ch¬ng 2: chuyÓn tiÒn ®iÖn tö víi ho¹t ®éng kinh doanh cña
NHNo&PTNT Nam Hµ Néi..................................................................26
2.1....
Lêi cam ®oan
T«i xin cam ®oan ®ay lµ c«ng tr×nh nghiªn cøu cña riªng t«i.
C¸c liÖu, kÕt qu¶ trong kho¸ luËn hoµn toµn trung thùc nguån
gèc râ rµng
Sinh viªn
§Æng thÞ hång hoa
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Chuyển tiền điện tử tại NH NN & PTNT Nam HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Chuyển tiền điện tử tại NH NN & PTNT Nam HN - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Chuyển tiền điện tử tại NH NN & PTNT Nam HN 9 10 306