Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: CNTT trong thanh toán liên kho bạc (LKB) tại KBNN tỉnh Hà Giang

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 3835 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

LỜI MỞ ĐẦU
Sự ra đời của hệ thống KBNN là một bước chuyển đổi rất lớn trong
công tác quản lý và điều hành quỹ Ngân sách nhà nước. Khi nền kinh tế nước
ta bước vào thòi kỳ đổi mới, ngành Ngân hàng chuyển sang hạch toán kinh
doanh thì công tác Thu - Chi NSNN do Ngân hàng đảm nhận không còn phù
hợp nữa. Quỹ NSNN được chuyển về Bộ Tài Chính quản lý. Để công tác quản
lý được chặt chẽ, có hiệu quả Quĩ NSNN và tài sản Quốc gia thì việc lập lại
Hệ thống KBNN là một tất yếu khách quan, và đồng thời cũng đặt cho ngành
KBNN những trọng trách rất lớn đảm bảo thật trơn chu các hoạt động tài
chính của Quốc gia trong giai đoạn mới.
Trong số các nghiệp vụ mà KBNN đang thực hiện và tiếp tục hoàn
thiện hầu hết đã được ứng dụng công nghệ thông tin, vai trò của công nghệ
thông tin đã trở nên không thể thiếu trong xử lý nghiệp vụ giao dịch cũng như
tổng hợp. Nghiệp vụ thanh toán cũng không nằm ngoài số đó mà còn được coi
là những nghiệp vụ cần được ứng dụng ở mức cao hơn, đa dạng hơn, bảo mật
chặt chẽ hơn.
Là một cán bộ tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, với thời gian nhiều
năm gắn bố với ứng dụng công nghệ thông tin vào nghiệp vụ KBNN, đặc biệt
trong công tác thanh toán, vì vậy em chọn đề tài:
“Ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiệp vụ thanh toán LKB tại
KBNN Tỉnh Hà Giang” làm nội dung bản khoá luận tốt nghiệp lớp hoàn
chỉnh kiến thức đại học.
Cũng như trong nghiệp vụ thanh toán Liên hàng trong hệ thống Ngân
hàng, Thanh toán LKB trong hệ thống KBNN được phát triển từ nghiệp vụ
gốc thủ công, phương thức thanh toán bằng thư, với các văn bản hướng dẫn
qui định về ký hiệu mật, mẫu chứng từ và các phương pháp hạch toán.
Từ khi được ứng dụng công nghệ thông tin, các qui trình được tin học
hoá và môi trường truyền thông của ngành Bưu chính viến thông, do vậy việc
thanh toán đã có bước đột phá về thời gian, thu dần khoảng cách giữa người
nhận tiền và người trả tiền, giữa nơi nhận và nơi chuyển... qua đó chứng tỏ

2

được uy thế của công nghệ thông tin trong xử lý các bài toán về thanh toán
trong hệ thống KBNN cũng như trong hệ thống Ngân hàng. Bên cạnh đó cũng
còn không ít những vấn đề nảy sinh khi ứng dụng CNTT vào các nghiệp vụ
kinh tế cần được ...
LỜI MỞ ĐẦU
Sự ra đời của hệ thống KBNN là một bước chuyển đổi ́t lớn trong
công tác quản lý và điều hành quỹ Ngân sách nhà nước. Khi nền kinh tế nước
ta bước vào thòi kỳ đổi mới, ngành Ngân hàng chuyển sang hạch toán kinh
doanh thì công tác Thu - Chi NSNN do Ngân hàng đảm nhận không còn phù
hợp nữa. Quỹ NSNN được chuyển về Bộ Tài Chính quản lý. Để công tác quản
lý được chặt chẽ, có hiệu quả Quĩ NSNN và tài sản Quốc gia thì việc lập lại
Hệ thống KBNN là một ́t yếu khách quan, và đồng thời cũng đặt cho ngành
KBNN những trọng trách rất lớn đảm bảo thật trơn chu các hoạt động tài
chính của Quốc gia trong giai đoạn mới.
Trong ́ các nghiệp vụ mà KBNN đang thực hiện và tiếp tục hoàn
thiện hầu hết đã được ứng dụng công nghệ thông tin, vai trò của công nghệ
thông tin đã trở nên không thể thiếu trong xử lý nghiệp vụ giao dịch cũng n
tổng hợp. Nghiệp vụ thanh toán cũng không nằm ngoài số đó mà còn được coi
là những nghiệp vụ cần được ứng dụng ở mức cao hơn, đa dạng hơn, bảo mật
chặt chẽ hơn.
Là một cán bộ tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, với thời gian nhiều
năm gắn bố với ứng dụng công nghệ thông tin vào nghiệp vụ KBNN, đặc biệt
trong công tác thanh toán, vì vậy em chọn đề tài:
“Ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiệp vụ thanh toán LKB tại
KBNN Tỉnh Hà Giang” làm nội dung bản khoá luận tốt nghiệp lớp hoàn
chỉnh kiến thức đại học.
Cũng như trong nghiệp vụ thanh toán Liên hàng trong hệ thống Ngân
hàng, Thanh toán LKB trong hệ thống KBNN được phát triển từ nghiệp vụ
gốc thủ công, phương thức thanh toán bằng thư, với các văn bản hướng̃n
qui định về ký hiệu mật, mẫu chứng từ và các phương pháp hạch toán.
Từ khi được ứng dụng công nghệ thông tin, các qui trình được tin học
hoá và môi trường truyền thông của ngành Bưu chính viến thông, do vậy việc
thanh toán đã có bước đột phá về thời gian, thu dần khoảng cách giữa người
nhận tiền và người trả tiền, giữa nơi nhận và nơi chuyển... qua đó chứng tỏ
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: CNTT trong thanh toán liên kho bạc (LKB) tại KBNN tỉnh Hà Giang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: CNTT trong thanh toán liên kho bạc (LKB) tại KBNN tỉnh Hà Giang - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: CNTT trong thanh toán liên kho bạc (LKB) tại KBNN tỉnh Hà Giang 9 10 220