Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Giải ngân ODA tại VN giai đoạn 2001-2005

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 1093 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
lêi më ®Çu

Cïng víi ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi, hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA)
hiÖn nay lµ nguån tµi chÝnh rÊt quan träng ®èi víi ViÖt Nam trong sù nghiÖp
ph¸t triÓn kinh tÕ, ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Víi kho¶n
ODA trÞ gi¸ 17,5 tû USD mµ c¸c nhµ tµi trî cam kÕt dµnh cho ViÖt Nam vµ
41% trong sè ®ã ®· ®îc gi¶i ng©n trong 8 n¨m qua, ODA ®· kh¼ng ®Þnh vai
trß cña nã ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. Nguån ngo¹i tÖ nµy ®ãng gãp mét
phÇn quan träng ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng thiÕu vèn vµ c¬ së h¹ tÇng, khoa häc
kü thuËt thÊp kÐm ë níc ta.
Bªn c¹nh ®ã, sù gia t¨ng cña nguån vèn ODA cßn gióp ChÝnh phñ ViÖt
Nam trong viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò x· héi bøc xóc, ®Æc biÖt lµ trong lÜnh
vùc y tÕ vµ gi¸o dôc c¬ b¶n.
Trong qu¸ tr×nh thu hót vµ sö dông nguån vèn ODA thêi gian qua, møc
gi¶i ng©n thÊp lu«n lu«n lµ chñ ®Ò th¶o luËn víi nhiÒu nhµ tµi trî song ph¬ng
vµ ®a ph¬ng nh»m t×m ra nh÷ng nguyªn nh©n vµ gi¶i ph¸p ®Ó kh¾c phôc. Tuy
nhiªn, cho ®Õn nay vÉn cha cã sù tiÕn bé ®¸ng kÓ mµ cßn xuÊt hiÖn xu híng
tèc ®é gi¶i ng©n chËm l¹i trong thêi gian gÇn ®©y. Gi¶i ng©n thÊp thÓ hiÖn sù
kh«ng hiÖu qu¶ trong viÖc sö dông nguån vèn ODA vµ lµ mét sù l·ng phÝ lín,
trong ®iÒu kiÖn nhu cÇu vÒ vèn cho ph¸t triÓn kinh tÕ cßn rÊt lín nh hiÖn nay.
V× nh÷ng lý do trªn, t«i ®· chän ®Ò tµi "Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m ®Èy
nhanh tiÕn ®é gi¶i ng©n nguån vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA)
t¹i ViÖt Nam giai ®o¹n 2001-2005 " lµm ®Ò tµi nghiªn cøu cho bµi LuËn v¨n
tèt nghiÖp cña m×nh. Môc tiªu cña ®Ò tµi lµ trªn c¬ së kh¸i qu¸t nh÷ng vÊn ®Ò
lý luËn vÒ ODA, ph©n tÝch thùc tr¹ng gi¶i ng©n ODA ë ViÖt Nam trong nh÷ng
n¨m qua ®Ó t×m ra nh÷ng tån t¹i, nguyªn nh©n vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p nh»m
thóc ®Èy tèc ®é gi¶i ng©n ODA, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông nguån vèn nµy.
Ngoµi phÇn lêi nãi ®Çu vµ kÕt luËn, bµi Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
nµy ®îc bè côc nh sau:
1

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Ch¬ng I : C¬ së lý luËn chung vÒ nguån vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc
(ODA) vµ gi¶i ng©n vèn ODA.
Ch¬ng II : §¸nh gi¸ tæng quan vÒ t×nh h×nh gi¶i ng©n nguån vèn ODA
t¹i ViÖt Nam giai ®o¹n 1993-1999.
Ch¬ng III : Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m ®Èy nhanh tiÕn ®é gi¶i ng©n ODA
giai ®o¹n 2001-2005.

2

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
ch¬ng I
c¬ së lý luËn chung vÒ nguån vèn
hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA)
I-Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ ODA

1-Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña ODA
1.1-Kh¸i niÖm
ODA lµ tªn gäi t¾t cña ba tõ tiÕng Anh Official Development Assistance
cã nghÜa lµ Hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc hay cßn gäi lµ Vi...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
lêi më ®Çu
Cïng víi ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi, t ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA)
hiÖn nay lµ nguån tµi chÝnh rÊt quan träng ®èi víi ViÖt Nam trong sù nghiÖp
ph¸t triÓn kinh tÕ, ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Víi kho¶n
ODA t gi¸ 17,5 USD mµ c¸c nhµ tµi t cam kÕt dµnh cho ViÖt Nam
41% trong ®ã ®· ®îc gi¶i ng©n trong 8 n¨m qua, ODA ®· kh¼ng ®Þnh vai
trß cña ®èi víi nÒn kinh ViÖt Nam. Nguån ngo¹i nµy ®ãng gãp mét
phÇn quan träng ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng thiÕu vèn vµ c¬ së tÇng, khoa häc
kü thuËt thÊp kÐm ë níc ta.
Bªn c¹nh ®ã, sù gia t¨ng cña nguån vèn ODA cßn gióp ChÝnh phñ ViÖt
Nam trong viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò x· héi bøc xóc, ®Æc biÖt lµ trong lÜnh
vùc y tÕ vµ gi¸o dôc c¬ b¶n.
Trong qu¸ tr×nh thu hót dông nguån vèn ODA thêi gian qua, møc
gi¶i ng©n thÊp lu«n lu«n lµ chñ ®Ò th¶o luËn víi nhiÒu nhµ tµi trî song ph¬ng
®a ph¬ng nh»m t×m ra nh÷ng nguyªn nh©ngi¶i ph¸p ®Ó kh¾c phôc. Tuy
nhiªn, cho ®Õn nay vÉn cha cã tiÕn ®¸ng mµ cßn xuÊt hiÖn xu híng
tèc ®é gi¶i ng©n chËm l¹i trong thêi gian gÇn ®©y. Gi¶i ng©n thÊp thÓ hiÖn
kh«ng hiÖu qu¶ trong viÖc sö dông nguån vèn ODA vµ lµ mét sù l·ng phÝ lín,
trong ®iÒu kiÖn nhu cÇu vÒ vèn cho ph¸t triÓn kinh tÕ cßn rÊt lín nh hiÖn nay.
nh÷ng do trªn, t«i ®· chän ®Ò tµi "Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m ®Èy
nhanh tiÕn ®é gi¶i ng©n nguån vèn trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA)
t¹i ViÖt Nam giai ®o¹n 2001-2005 " lµm ®Ò tµi nghiªn cøu cho bµi LuËn v¨n
tèt nghiÖp cña nh. Môc tiªu cña ®Ò tµi lµ trªn c¬ së kh¸i qu¸t nh÷ng vÊn ®Ò
lý luËn vÒ ODA, ph©n tÝch thùc tr¹ng gi¶i ng©n ODA ë ViÖt Nam trong nh÷ng
n¨m qua ®Ó m ra nh÷ng tån t¹i, nguyªn nh©n vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p nh»m
thóc ®Èy tèc ®é gi¶i ng©n ODA, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông nguån vèn nµy.
Ngoµi phÇn lêi nãi ®Çu vµ kÕt luËn, bµi Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
nµy ®îc bè côc nh sau:
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Giải ngân ODA tại VN giai đoạn 2001-2005 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Giải ngân ODA tại VN giai đoạn 2001-2005 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Giải ngân ODA tại VN giai đoạn 2001-2005 9 10 408