Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hạn chế rủi ro tín dụng tại NH ĐT & PT Quảng Ninh

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1159 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Bíc sang thÕ kû 21, nÒn kinh tÕ níc ta nãi chung vµ ngµnh ng©n hµng nãi
riªng ®ang ®øng tríc nh÷ng vËn héi vµ th¸ch thøc lín. Sau h¬n 10 n¨m ®æi míi
ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng, hÖ thèng ng©n hµng ®· kh«ng ngõng ®îc cñng cè
vµ ph¸t triÓn, gãp phÇn tÝch cùc vµo thµnh tùu chung cña c«ng cuéc ®æi míi, næi
bËt lµ ®Èy lïi l¹m ph¸t phi m·, æn ®Þnh gi¸ trÞ ®ång tiÒn, æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m«,
lµm nßng cèt trong huy ®éng vèn, phôc vô cã hiÖu qu¶ cho nhu cÇu ph¸t triÓn
kinh tÕ x· héi, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n...
Tuy nhiªn, do míi chuyÓn ®æi m« h×nh vµ c¬ chÕ ho¹t ®éng, cßn thiÕu hiÓu
biÕt vµ vËn hµnh trong c¬ chÕ thÞ trêng nªn c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i ViÖt nam ®·
kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt vµ bÊt cËp c¶ vÒ x©y dùng khu«n khæ ph¸p lý,
kiÖn toµn tæ chøc, ®µo t¹o c¸n bé, chÊt lîng hiÖu qu¶ trong qu¶n lý còng nh trong
kinh doanh... cha ®¸p øng kÞp yªu cÇu ®æi míi phï hîp víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng
cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ níc.
V× vËy, ®Ó hÖ thèng ng©n hµng ViÖt nam ph¸t triÓn æn ®Þnh, v÷ng ch¾c, an
toµn vµ hiÖu qu¶ th× mét trong nh÷ng mèi quan t©m hµng ®Çu lµ ng¨n ngõa, h¹n
chÕ rñi ro trong ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i. Thùc tÕ cho thÊy c¸c
biÖn ph¸p ng¨n ngõa, h¹n chÕ rñi ro ®ang ¸p dông trong c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i
hiÖn nay tuy ®· ®îc nhµ níc, ngµnh ng©n hµng, tõng ng©n hµng th¬ng m¹i vµ
nhiÒu tËp thÓ, c¸ nh©n quan t©m, dµy c«ng nghiªn cøu, ¸p dông nhng vÉn cha thùc
sù h÷u hiÖu, cÇn ®îc nghiªn cøu bæ sung thªm. Nghiªn cøu vÒ c¸c gi¶i ph¸p ®Ó
h¹n chÕ rñi ro cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i lµ nh»m b¶o vÖ nÒn t¶ng cña ho¹t
®éng ng©n hµng, b¶o vÖ nh÷ng thµnh tùu cña ng©n hµng ViÖt nam trong gÇn 50
n¨m qua, b¶o vÖ niÒm tin víi kh¸ch hµng, nh»m gãp phÇn thóc ®Èy nÒn kinh tÕ x·
héi ph¸t triÓn æn ®Þnh, v÷ng ch¾c, n©ng cao vÞ thÕ cña hÖ thèng ng©n hµng ViÖt
nam trªn trêng quèc tÕ.
1

ChÝnh v× vËy ®Ò tµi vÒ c¸c gi¶i ph¸p ®Ó h¹n chÕ rñi ro trong ho¹t ®éng tÝn
dông cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i ®· vµ ®ang rÊt ®îc nhiÒu ngêi quan t©m.
Víi c¸c kiÕn thøc tiÕp thu ®îc trong qu¸ tr×nh häc tËp ë trêng, ®Æc biÖt lµ
trong thêi gian thùc tËp thùc tÕ t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn tØnh
Qu¶ng ninh, em nhËn thÊy r»ng viÖc nghiªn cøu ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p ®Ó h¹n chÕ rñi
ro trong ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i lµ hÕt søc cÇn thiÕt.
V× vËy, em ®· chän ®Ò tµi nghiªn cøu lµ: “Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m gãp
phÇn h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn
Qu¶ng ninh”.
§Ò tµi ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, ®îc chia lµm...
Lêi nãi ®Çu
Bíc sang thÕ 21, nÒn kinh níc ta nãi chung ngµnh ng©n hµng nãi
riªng ®ang ®øng tríc nh÷ng vËn héi tch thøc lín. Sau h¬n 10 n¨m ®æi míi
ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng, hÖ thèng ng©n hµng ®· kh«ng ngõng ®îc cñng
ph¸t triÓn, gãp phÇn tÝch cùc vµo thµnh tùu chung cña c«ng cuéc ®æi míi, næi
bËt ®Èy lïi l¹m ph¸t phi m·, æn ®Þnh gi¸ trÞ ®ång tiÒn, æn ®Þnh kinh m«,
lµm nßng cèt trong huy ®éng vèn, phôc hiÖu qu¶ cho nhu cÇu ph¸t triÓn
kinh tÕ x· héi, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n...
Tuy nhiªn, do míi chuyÓn ®æi m« h×nh vµ c¬ chÕ ho¹t ®éng, cßn thiÕu hiÓu
biÕt vËn hµnh trong cthÞ trêng nªn c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i ViÖt nam ®·
kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt bÊt cËp x©y dùng khu«n khæ ph¸p lý,
kiÖn toµn chøc, ®µo t¹o c¸n bé, chÊt lîng hiÖu qu¶ trong qu¶n còng nh trong
kinh doanh... cha ®¸p øng kÞp yªu cÇu ®æi míi phï hîp víi nÒn kinh thÞ trêng
cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ níc.
vËy, ®Ó thèng ng©n hµng ViÖt nam ph¸t triÓn æn ®Þnh, v÷ng ch¾c, an
toµn hiÖu qu¶ th× mét trong nh÷ng mèi quan t©m hµng ®Çu ng¨n ngõa, h¹n
chÕ rñi ro trong ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i. Thùc tÕ cho thÊy c¸c
biÖn ph¸p ng¨n ngõa, h¹n chÕ rñi ro ®ang ¸p dông trong c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i
hiÖn nay tuy ®· ®îc nhµ níc, ngµnh ng©n hµng, tõng ng©n hµng th¬ng m¹i
nhiÒu tËp thÓ, c¸ nh©n quan t©m, dµy c«ng nghiªn cøu, ¸p dông nhng vÉn cha thùc
h÷u hiÖu, cÇn ®îc nghiªn cøu sung thªm. Nghiªn cøu c¸c gi¶i pp ®Ó
h¹n chÕ rñi ro cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i nh»m b¶o nÒn t¶ng cña ho¹t
®éng ng©n hµng, b¶o nh÷ng thµnh tùu cña ng©n hµng ViÖt nam trong gÇn 50
n¨m qua, b¶o vÖ niÒm tin víi kh¸ch hµng, nh»m gãp phÇn thóc ®Èy nÒn kinh tÕ
héi ph¸t triÓn æn ®Þnh, v÷ng ch¾c, n©ng cao thÕ cña thèng ng©n hµng ViÖt
nam trªn trêng quèc tÕ.
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hạn chế rủi ro tín dụng tại NH ĐT & PT Quảng Ninh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hạn chế rủi ro tín dụng tại NH ĐT & PT Quảng Ninh - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hạn chế rủi ro tín dụng tại NH ĐT & PT Quảng Ninh 9 10 171