Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hạn chế rủi ro tín dụng tại NH TMCP Phương Nam

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 1175 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

TrÇn ThÞ Minh Thuý
Lêi më ®Çu

Trong nh÷ng n¨m qua, níc ta ®· thùc hiÖn vËn hµnh nÒn kinh tÕ theo c¬
chÕ thÞ trêng. M«i trêng kinh tÕ c¹nh tranh ®· t¹o ra triÓn väng ®iÒu kiÖn
thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp ng©n hµng nãi
riªng. Sau khi hÖ thèng ng©n hµng ®îc tæ chøc l¹i, trë thµnh hÖ thèng ng©n
hµng hai cÊp theo nghÞ ®Þnh 53/H§BT, c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i ®· ®îc t¸ch
rêi víi t c¸ch lµ ®¬n vÞ kinh doanh tiÒn tÖ mµ môc tiªu chñ yÕu cña nã lµ tèi ®a
ho¸ lîi nhuËn. Nhng ®ång thêi c¬ chÕ thÞ trêng víi ®Çy rÉy nh÷ng rñi ro bÊt
tr¾c l¹i ®Æt c¸c doanh nghiÖp (trong ®ã cã doanh nghiÖp ng©n hµng) tríc
nh÷ng thö th¸ch khèc liÖt, nghiÖt ng· bëi sù c¹nh tranh ®Ó tån t¹i vµ ph¸t
triÓn.
Rñi ro lu«n lµ c¨n bÖnh bÈm sinh vèn cã cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng. G¾n
liÒn víi kh¶ n¨ng thu lîi nhuËn cao th× bao giê còng xuÊt hiÖn nh÷ng tiÒm
tµng rñi ro ®èi víi nã. §¸ng chó ý lµ trong lÜnh vùc kinh doanh tiÒn tÖ kh¶
n¨ng rñi ro ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ng©n hµng lµ con sè céng kh¶ n¨ng rñi ro
®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ quèc
d©n. Bëi v× trong ®iÒu kiÖn c¬ chÕ thÞ trêng, nguån vèn cho vay ng©n hµng ®Ó
tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh - dÞch vô cña c¸c doanh nghiÖp bao
giê còng chiÕm tû träng lín trong tæng nguån vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña hä.
Nh vËy bÊt kú rñi ro nµo dï lín hay nhá, x¶y ra ë bÊt kú mét doanh
nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh nµo cã quan hÖ giao dÞch tÝn dông víi ng©n hµng
còng ®Òu g©y ra rñi ro cho ng©n hµng. §iÒu ®ã cho thÊy rñi ro lµ vÊn ®Ò phßng
ngõa rñi ro trong ho¹t ®éng kinh doanh tÝn dông cña ng©n hµng bao giê còng
lµ mét vÊn ®Ò ®îc quan t©m hµng ®Çu v× nã cã liªn quan vµ t¸c ®éng trùc tiÕp
®Õn sù sèng cßn cña c¸c ng©n hµng.
ë níc ta vÊn ®Ò rñi ro tÝn dông vµ c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa rñi ro tÝn
dông trong kinh doanh cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i ®· ®îc ®Ò cËp ®Õn tõ mÊy
n¨m nhng chñ yÕu míi trªn ph¬ng diÖn lý luËn.

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

TrÇn ThÞ Minh Thuý

CÇn cã sù tæng kÕt rót kinh nghiÖm ho¹t ®éng thùc tiÔn cña c¸c ng©n
hµng.
NhËn thøc ®îc mèi nguy hiÓm vµ hËu qu¶ kh«ng lêng tríc do c¸c rñi ro
tÝn dông ng©n hµng g©y ra, cïng víi nh÷ng kiÕn thøc vµ bµi häc thu ®îc trong
®ît thùc tËp t¹i Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn Ph¬ng Nam, em xin m¹nh d¹n
chän ®Ò tµi: "Mét sè gi¶i ph¸p h¹n chÕ rñi ro tÝn dông ë Ng©n hµng TMCP
Ph¬ng Nam" ®Ó nghiªn cøu.
Tuy nhiªn, víi thêi gian vµ tr×nh ®é cã h¹n, kinh nghiÖm thùc tiÔn cha
nhiÒu nªn b¶n th©n kh«ng tr¸nh khái thiÕu ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp TrÇn ThÞ Minh Thuý
Lêi më ®Çu
Trong nh÷ng n¨m qua, níc ta ®· thùc hiÖn vËn hµnh nÒn kinh tÕ theo
chÕ thÞ trêng. M«i trêng kinh c¹nh tranh ®· t¹o ra triÓn väng ®iÒu kiÖn
thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp nãi chung c¸c doanh nghiÖp ng©n hµng nãi
riªng. Sau khi thèng ng©n hµng ®îc chøc l¹i, trë thµnh thèng ng©n
hµng hai cÊp theo nghÞ ®Þnh 53/H§BT, c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i ®· ®îc t¸ch
rêi víi t c¸ch lµ ®¬n vÞ kinh doanh tiÒn tÖ mµ môc tiªu chñ yÕu cña nã lµ tèi ®a
ho¸ lîi nhuËn. Nhng ®ång thêi c¬ chÕ thÞ trêng víi ®Çy rÉy nh÷ng rñi ro bÊt
tr¾c l¹i ®Æt c¸c doanh nghiÖp (trong ®ã doanh nghiÖp ng©n hµng) tríc
nh÷ng thö th¸ch khèc liÖt, nghiÖt ng· bëi c¹nh tranh ®Ó tån t¹i ph¸t
triÓn.
Rñi ro lu«n c¨n bÖnh bÈm sinh vèn cña nÒn kinh thÞ trêng. G¾n
liÒn víi kh¶ ng thu lîi nhuËn cao th× bao giê còng xuÊt hiÖn nh÷ng tiÒm
tµng rñi ro ®èi víi nã. §¸ng chó ý trong lÜnh vùc kinh doanh tiÒn kh¶
n¨ng rñi ro ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ng©n hµng lµ con sè céng kh¶ n¨ng rñi ro
®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong c¸c ngµnh, c¸c nh vùc cña nÒn kinh quèc
d©n. Bëi trong ®iÒu kiÖn chÕ thÞ trêng, nguån vèn cho vay ng©n hµng ®Ó
tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh - dÞch cña c¸c doanh nghiÖp bao
giê còng chiÕm tû träng lín trong tæng nguån vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña hä.
Nh vËy bÊt kú rñi ro nµo lín hay nhá, x¶y ra ë bÊt mét doanh
nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh nµo quan giao dÞch tÝn dông víi ng©n hµng
còng ®Òu g©y ra rñi ro cho ng©n hµng. §iÒu ®ã cho thÊy rñi ro lµ vÊn ®Ò phßng
ngõa rñi ro trong ho¹t ®éng kinh doanh tÝn dông cña ng©n hµng bao giê còng
mét vÊn ®Ò ®îc quan t©m hµng ®Çu liªn quan t¸c ®éng trùc tiÕp
®Õn sù sèng cßn cña c¸c ng©n hµng.
ë níc ta vÊn ®Ò rñi ro tÝn dông c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa rñi ro tÝn
dông trong kinh doanh cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i ®· ®îc ®Ò cËp ®Õn tõ mÊy
n¨m nhng chñ yÕu míi trªn ph¬ng diÖn lý luËn.
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hạn chế rủi ro tín dụng tại NH TMCP Phương Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hạn chế rủi ro tín dụng tại NH TMCP Phương Nam - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hạn chế rủi ro tín dụng tại NH TMCP Phương Nam 9 10 757