Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hoạt động cho vay tại NH Công thương T. Hưng Yên

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 1280 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

lêi nãi ®Çu
Ng©n hµng lµ mét tæ chøc trung gian tµi chÝnh quan träng nhÊt trong nÒn
kinh tÕ. Vµ ho¹t ®éng cho vay lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng quan träng nhÊt
kh«ng nh÷ng ®èi víi Ng©n hµng, mµ cßn lµ cßn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp , tæ
chøc, c¸ nh©n, hé gia ®×nh.
Trong giai ®o¹n kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn nh hiÖn nay. NÕu c¸c doanh
nghiÖp kh«ng ®Çu t vèn ®Ó më réng s¶n xuÊt th× khã mµ tån t¹i l©u dµi. C¸c c¸
nh©n, hé gia ®×nh, c¸c tæ chøc thiÕu vèn nÕu kh«ng vay vèn t¹o ®iÒu kiÖn phôc
vô c¸c nhu cÇu cÇn thiÕt cho c«ng viÖc, cuéc sèng cña m×nh th× sÏ gÆp nhiÒu
khã kh¨n. Víi Ng©n hµng, ho¹t ®éng cho vay lµ ho¹t ®éng ®em l¹i phÇn lín
thu nhËp cho Ng©n hµng, cïng víi nhiÒu vai trß kh¸c th× ho¹t ®éng cho vay lµ
mét trong nh÷ng ho¹t ®éng cã tÝnh chiÕn lîc cña Ng©n hµng .
Trong giai ®o¹n hiÖn nay, cã rÊt nhiÒu Ng©n hµng cïng tån t¹i vµ ph¸t
triÓn, t¹o nªn sù c¹nh tranh gi÷a c¸c Ng©n hµng. Trong ho¹t ®éng cho vay cña
Ng©n hµng tuy ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu, nhng cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. Do
®ã vÊn ®Ò “T¨ng cêng ho¹t ®éng cho vay” nh»m n©ng cao, më réng ho¹t ®éng
cho vay cña Ng©n hµng, gióp cho Ng©n hµng hµng cã thÓ t¨ng cêng ho¹t ®éng
kinh doanh cña m×nh, héi nhËp víi nÒn tµi chÝnh trong khu vùc lµ rÊt cÇn thiÕt.
Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng TØnh Hng
Yªn, em ®· cã thêi gian thùc tÕ, t×m hiÓu vÒ c¸c ho¹t ®éng cña Ng©n hµng, ®Æc
biÖt lµ ho¹t ®éng cho vay. KÕt hîp víi nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc häc, em ®· lùa
chän ®Ò tµi “Gi¶i ph¸p t¨ng cêng ho¹t ®éng cho vay t¹i Ng©n hµng C«ng
Th¬ng TØnh Hng Yªn” lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh.
Ngoµi lêi nãi ®Çu vµ kÕt luËn, chuyªn ®Ò ®îc kÕt cÊu thµnh 3 ch¬ng:

ch¬ngI: Ho¹t ®éng cho vay cña Ng©n hµng Th¬ng m¹i

Vò ThÞ Thu HiÒn- TCC 41A

55

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
ch¬ngII: thùc tr¹ng ho¹t ®éng cho vay t¹i Ng©n hµng C«ng
th¬ng tØnh Hng Yªn

Ch¬ngIII: C¸c gi¶i ph¸p nh»m t¨ng cêng ho¹t ®éng cho vay
t¹i Ng©n hµng C«ng th¬ng tØnh Hng Yªn

Vò ThÞ Thu HiÒn- TCC 41A

55

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Ch¬ng I
ho¹t ®éng cho vay cña Ng©n hµng th¬ng m¹i
I. c¸c ho¹t ®éng chñ yÕu cña Ng©n hµng th¬ng m¹i

1. Kh¸i niÖm vÒ Ng©n hµng th¬ng m¹i
Ng©n hµng lµ mét trong c¸c tæ chøc tµi chÝnh quan träng nhÊt cña nÒn
kinh tÕ. Ng©n hµng bao gåm nhiÒu lo¹i tuú thuéc vµo sù ph¸t triÓn cña nÒn
kinh tÕ nãi chung vµ hÖ thèng tµi chÝnh nãi riªng, trong ®ã Ng©n hµng th¬ng
m¹i thêng chiÕm tû träng lín nhÊt vÒ quy m« tµi s¶n, thÞ phÇn vµ sè lîng c¸c
Ng©n hµng.
Ng©n hµng th¬ng m¹i cã mét qu¸ tr×nh ph¸t tri...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
lêi nãi ®Çu
Ng©n hµng mét chøc trung gian tµi chÝnh quan träng nhÊt trong nÒn
kinh tÕ. ho¹t ®éng cho vay mét trong nh÷ng ho¹t ®éng quan träng nhÊt
kh«ng nh÷ng ®èi víi Ng©n hµng, cßn cßn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ,
chøc, c¸ nh©n, hé gia ®×nh.
Trong giai ®o¹n kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn nh hiÖn nay. NÕu c¸c doanh
nghiÖp kh«ng ®Çu t vèn ®Ó më réng s¶n xuÊt th× khã mµ tån t¹i l©u dµi. C¸c c¸
nh©n, hé gia ®×nh, c¸c tæ chøc thiÕu vèn nÕu kh«ng vay vèn t¹o ®iÒu kiÖn phôc
c¸c nhu cÇu cÇn thiÕt cho c«ng viÖc, cuéc sèng cña m×nh th× gÆp nhiÒu
khã kh¨n. Víi Ng©n hµng, ho¹t ®éng cho vay ho¹t ®éng ®em l¹i phÇn lín
thu nhËp cho Ng©n hµng, cïng víi nhiÒu vai trß kh¸c th× ho¹t ®éng cho vay
mét trong nh÷ng ho¹t ®éng cã tÝnh chiÕn lîc cña Ng©n hµng .
Trong giai ®o¹n hiÖn nay, rÊt nhiÒu Ng©n hµng cïng tån t¹i ph¸t
triÓn, t¹o nªn sù c¹nh tranh gi÷a c¸c Ng©n hµng. Trong ho¹t ®éng cho vay cña
Ng©n hµng tuy ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu, nhng cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. Do
®ã vÊn ®Ò “T¨ng cêng ho¹t ®éng cho vay” nh»mng cao, réng ho¹t ®éng
cho vay cña Ng©n hµng, gióp cho Ng©n hµng hµng thÓ t¨ng cêng ho¹t ®éng
kinh doanh cña m×nh, héi nhËp víi nÒn tµi chÝnh trong khu vùc lµ rÊt cÇn thiÕt.
Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng TØnh Hng
Yªn, em ®· cã thêi gian thùc tÕ, t×m hiÓu vÒ c¸c ho¹t ®éng cña Ng©n hµng, ®Æc
biÖt ho¹t ®éng cho vay. KÕt hîp víi nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc häc, em ®· lùa
chän ®Ò tµi Gi¶i ph¸p t¨ng cêng ho¹t ®éng cho vay t¹i Ng©n hµng C«ng
Th¬ng TØnh Hng Yªn” lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh.
Ngoµi lêi nãi ®Çu vµ kÕt luËn, chuyªn ®Ò ®îc kÕt cÊu thµnh 3 ch¬ng:
ch¬ngI: Ho¹t ®éng cho vay cña Ng©n hµng Th¬ng m¹i
Vò ThÞ Thu HiÒn- TCC 41A 55
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hoạt động cho vay tại NH Công thương T. Hưng Yên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hoạt động cho vay tại NH Công thương T. Hưng Yên - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hoạt động cho vay tại NH Công thương T. Hưng Yên 9 10 574