Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hoạt động tín dụng tại chi nhánh NH ĐT & PT khu vực Gia Lâm

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1277 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
Trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi tõ kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn
kinh tÕ thÞ trêng. Th× ngµnh ng©n hµng gi÷ vai trß kh¸ quan träng trong c«ng cuéc
x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt níc.
Nh»m ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô vµ x©y dùng c¬ së
h¹ tÇng. Nhµ níc ta ®· chó träng viÖc më réng tÝn dông - lµ nghiÖp vô mòi nhän
quyÕt ®Þnh sù sèng cßn vµ ph¸t triÓn cña mét ng©n hµng th¬ng m¹i.
Trong nh÷ng n¨m qua, chi nh¸nh Ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam khu
vùc Gia L©m ®· gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc më réng tÝn dông ng¾n h¹n, cung øng
vèn cho c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ trªn ®¹i bµn khu vùc Gia
L©m nãi riªng vµ Hµ Néi nãi chung.
Nh»m ®Èy m¹nh qýa tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ thñ ®«.
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n ban Gi¸m ®èc còng nh c¸n bé phßng nhÊt lµ phßng tÝn
dông cña chi nh¸nh Ng©n hµng ®Çu t vµ Ph¸t triÓn khu vùc Gia L©m ®· quan t©m vµ
t¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt gióp em hoµn thµnh bµi viÕt nµy. Mét lÇn n÷a xen göi lêi c¶m
¬n ®Õn chi nh¸nh Ng©n hµng ®Çu t vµ Ph¸t triÓn khu vùc Gia L©m.
Bè côc cña ®Ò tµi gåm cã 3 phÇn nh sau:
PhÇn I: Lý luËn chung
PhÇn II: Néi dung
Trong phÇn nµy: ®Ò tµi ®Ò cËp ®Õn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng tÝn dông cña chi nh¸nh
Ng©n hµng ®Çu t vµ Ph¸t triÓn khu vùc Gia L©m tõ n¨m 1997 - 2001 tõ ®ã ®¸nh gi¸
kÕt qu¶ vµ t×m kiÕm nh÷ng víng m¾c cßn tån t¹i trong ho¹t ®éng t¹i chi nh¸nh
Dùa trªn nh÷ng víng m¾c ®ã ®Ó ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p kh¾c phôc vµ më réng
ho¹t ®éng tÝn dông ng¾n h¹n t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn khu vùc
Gia L©m.
PhÇn III. Nh÷ng ®Ò xuÊt vµ kiÕn nghÞ.
KÕt luËn
Sinh viªn thùc hiÖn
§ç Trêng Giang

1

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
PhÇn I: Lý luËn chung
Ch¬ng I: tÝn dông ng©n hµng
I. TÝn dông ng©n hµng, vai trß cña tÝn dông ng©n hµng trong
qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ

1. Kh¸i niÖm tÝn dông ng©n hµng
Danh tõ tÝn dông xuÊt ph¸t tõ gèc La tinh Creditumco nghÜa lµ mét sù tin tëng, tÝn nhiÖm lÉn nhau hay nãi mét c¸ch kh¸c ®ã lµ lßng tin.
Theo ng«n ng÷ d©n gian ViÖt Nam th× tÝn dông ng©n hµng lµ quan hÖ vay mîn
lÉn nhau trªn c¬ së hoµn tr¶ c¶ gèc vµ l·i.
Vay TDNH lµ h×nh thøc ph¶n ¸nh quan hÖ vay vµ tr¶ nî gi÷a 1 bªn lµ ng©n
hµng víi 1 bªn lµ c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh
2. C¬ së ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña tÝn dông ng©n hµng.
LÞch sö ph¸t triÓn cho thÊy tÝn dông lµ mét ph¹m trï kinh tÕ vµ còng lµ s¶n
phÈm cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. Khi qu¸ tr×nh tù cung tù cÊp bÞ ®µo th¶i ®Ó cho ra
®êi vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nh hiÖn nay. Khi qu¸ tr×nh tù cung tù cÊp kh«ng cßn
n÷a th...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
Trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi kinh tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn
kinh thÞ trêng. Th× ngµnh ng©n hµng gi÷ vai trß kh¸ quan träng trong c«ng cuéc
x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt níc.
Nh»m ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô vµ x©y dùng c¬ së
tÇng. Nhµ níc ta ®· c träng viÖc réng tÝn dông - lµ nghiÖp mòi nhän
quyÕt ®Þnh sù sèng cßn vµ ph¸t triÓn cña mét ng©n hµng th¬ng m¹i.
Trong nh÷ng n¨m qua, chi nh¸nh Ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam khu
vùc Gia L©m ®· gãp phÇnch cùc vµo viÖc réng tÝn dông ng¾n h¹n, cung øng
vèn cho c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc ®Ó ph¸t triÓn kinh trªn ®¹i bµn khu vùc Gia
L©m nãi riªng vµ Hµ Néi nãi chung.
Nh»m ®Èy m¹nh qýa tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ thñ ®«.
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n ban Gi¸m ®èc còng nh c¸n bé phßng nhÊtphßng tÝn
dông cña chi nh¸nh Ng©n hµng ®Çu t vµ Ph¸t triÓn khu vùc Gia L©m ®· quan t©m vµ
t¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt gióp em hoµn thµnh bµi viÕt nµy. Mét lÇn n÷a xen göi lêi c¶m
¬n ®Õn chi nh¸nh Ng©n hµng ®Çu t vµ Ph¸t triÓn khu vùc Gia L©m.
Bè côc cña ®Ò tµi gåm cã 3 phÇn nh sau:
PhÇn I: Lý luËn chung
PhÇn II: Néi dung
Trong phÇn nµy: ®Ò tµi ®Ò cËp ®Õn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng tÝn dông cña chi nh¸nh
Ng©n hµng ®Çu t vµ Ph¸t triÓn khu vùc Gia L©m tõ n¨m 1997 - 2001 tõ ®ã ®¸nh gi¸
kÕt qu¶ vµ t×m kiÕm nh÷ng víng m¾c cßn tån t¹i trong ho¹t ®éng t¹i chi nh¸nh
Dùa trªn nh÷ng víng m¾c ®ã ®Ó ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p kh¾c phôc vµréng
ho¹t ®éng tÝn dông ng¾n h¹n t¹i chi nh¸nh Ng©n ng ®Çu t ph¸t triÓn khu vùc
Gia L©m.
PhÇn III. Nh÷ng ®Ò xuÊt vµ kiÕn nghÞ.
KÕt luËn
Sinh viªn thùc hiÖn
§ç Trêng Giang
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hoạt động tín dụng tại chi nhánh NH ĐT & PT khu vực Gia Lâm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hoạt động tín dụng tại chi nhánh NH ĐT & PT khu vực Gia Lâm - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hoạt động tín dụng tại chi nhánh NH ĐT & PT khu vực Gia Lâm 9 10 59